Yunus Emre Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

YUNUS EMRE

 • Hayatı hakkında kesin bilgi bulunmamaktadır.
 • Yalnızca Tekke edebiyatının değil, bütün Türk edebiyatının en büyük sanatçılarından biridir.
 • Yunus; tefsir, hadis, kelâm, tasavvuf gibi İslamî ilimleri okumuş, aruzla şiir yazabilecek kadar edebî bilgilere vâkıf, Şirazlı Sâdi’nin bir gazelini nazmen Türkçeye çevirecek kadar Farsçaya aşina bir şairdir.
 • Dinî kuralları, ahlakî düşünceleri, herkesin en kolay anlayabileceği sehl-i mümtenî sanatıyla anlatırken Türk’ün dilini de en güzel ve yumuşak şekilde dağdaki çobandan saraydaki devlet adamına kadar herkese sevdirebilmiştir.
 • Lirik ve didaktik şiirlerinden özünü Allah ve insan sevgisi oluşturur.
 • Geniş halk kitlelerine seslendiği için dili son derece yalındır.
 • Genellikle heceyle ve dörtlük nazım birimiyle yazan şair, Risaletü’n- Nushiyye (Öğütler Kitabı) adlı didaktik eserini aruzla ve mesnevi nazım biçimiyle yazmıştır.
 • Şiirlerinde duru ve dolaysız bir anlatım yakalamıştır.
 • Şiirlerindeki gerek milli gerekse evrensel temalarıyla çağlar ötesinden bugüne dek sesini duyurmayı başarmış ender sanatçılardan biridir.
 • Tasavvufla beslenen dizelerinde insanın kendisiyle, nesnelerle, Allah’la ilişkilerini ölüm, doğum, yaşama bağlılık Allah’ın adaleti, insan sevgisini konu olarak işlemiştir.
 • Özellikle hoşgörü mesajları içeren şiirleri sayesinde bütün dünyada kabul görmüş ve beğenilmiştir.
 • 1991 yılı UNESCO tarafından “Yunus Emre Sevgili Yılı” ilan edilmiştir.

Eserleri

 • Divan
 • Risâletü’n- Nushiyye(mesnevi)