Edebi Sanatlar – Söz Sanatları Testleri (Soru Bankası) – 4

EDEBİ SANATLAR-SÖZ SANATLARI

 1.   “Dişin mi ağrıyor?
Çek kurtul.
Başın mı ağrıyor?
Bir çeyreğe iki aspirin.
Verem misin?
Üzülme onun da çaresi var,
Ölür gidersin…”
      Bu dizelerde görülen edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tezat
B) Terdid
C) Telmih
D) Tariz
E) Mübalağa

2.   “Doya doya sevemedim kuzumu.” cümlesin­deki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Teşbih- Beliğ
B)  Hüsn-i Ta’lil
C)  Açık eğreltileme
D)  Kapalı eğreltileme
E)  Mecaz-ı Mürsel

3.   “Kaçan balık büyük olur
Kaçamayan ızgara.”
      Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcükle yapı­lan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İstiare
B) Teşhis
C) Teşbih-i Beliğ
D) Cinas
E) Tevriye

4.   “Aramızdan bir çınar daha devrildi.” cümlesin­deki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Teşbih-i Beliğ
B)  Mecaz-ı Mürsel
C)  Tecahül-i Arif
D)  Tevriye
E)  Eğreltileme

5.   Hiç korkmadım çelişkiden
Onaylanmayan ilişkiden
Ne çoğaldım övgüden
Ne azaldım yergiden
      Yukarıdaki dörtlükte altı çizili kelimelerle yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teşbih
B) Kinaye
C) Tezat
D) Tevriye
E) Cinas

6.   Bana kaderimin bir oyunu mu bu?
Aldı sevdiğimi, verdi zulümü
Dünyaya doymadan göçüp gideceğim
Yoksa yaşamanın kanunu mu bu?
      Bu dörtlükte “şairin bildiği bir durumu bilmezlikten gelme” yoluyla yapılan söz sanatı aşa­ğıdakilerden hangisidir?
A) Rücu
B) İstifham
C) Hüsn-i ta’lil
D) Tecahül-i arif
E) Tenasüp

7.   Her nefeste eyledik yüz bin günah
Bir günaha etmedik hiçbir gün ah
      Bu dizelerde olduğu gibi, söylenişleri bir, anlamları ayrı iki sözü bir arada bulundur­ma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Cinas
B)  Tevriye
C)  Hüsn-i Ta’lil
D)  Teşbih
E)  Tenasüp

8.   Deveye, “İniş mi seversin, yokuş mu?” diye sormuşlar; “Düz başıma mı yıkıldı?” demiş.
      Yukarıdaki diyalogda görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Teşbih
B)  Cinas
C)  İntak
D)  Telmih
E)  Seci

9.     I.  Ağlarım yâdıma geldikçe gülüştüklerimiz (Tezat)
II.   Bizim gemi martı gibi pek oynak (Teşbih)
III.   Çal sevdiceğim, çal güzelim, çal meleğim (Cinas)
IV.  Bakıyorum bugün erkencisin! (Tariz)
V.  Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi (Telmih)
      Numaralandırılmış dizelerden hangisinde parantezle gösterilen söz sanatı yanlış verilmiştir?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

10. Gördükler, cevizler, iğdelerin
Gidin bakın gölgeleri orda mı?
      Yukarıdaki dizelerde kullanılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Kinaye
B)  Telmih
C)  Tezat
D)  Tecahül-i Arif
E)  Teşbih

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır?
A)  Her gün binlerce öykü kaydediyor Beyoğlu’nun kancık sokakları
B)  Şirket kurulurken bana da ortaklık teklif    edileceğini sanmıştım.
C)  Minicik adam, kalın sesiyle seyircinin dikkatini çekmişti.
D)  Bu küçük odaya tıkıldık, kaldık.
E)  Yüzünden düşen bin parça, gül biraz!

12. “Zavallının yüzüne kara çaldılar.” cümlesinde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangi­sidir?
A)  Abartma
B)  Kinaye
C)  İstiare
D)  Telmih
E)  Tariz

EDEBİ SANATLAR-SÖZ SANATLARI
http://dersimizedebiyat.org

1 B       2 C       3 A       4 B       5 C
 
6 D       7 C       8 C       9 C       10 D

11 A     12 B