Edebi Sanatlar – Söz Sanatları Testleri (Soru Bankası) – 3

EDEBİ SANATLAR-SÖZ SANATLARI-3

1.   Bir sözü hem mecaz hem gerçek anlamını düşündürecek biçimde kullanmaya “kinaye” denir.
      Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek kullanılmıştır?
A)  Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere
Onlardır ancak el verecek kimse sizlere
B)  Bir damla inciydi kirpiklerinde
Aşkın ıstıraplarla dolu rüyası
C)  Bulmadım dünyada gönüle mekan
Nerde bir gül bitse etrafı diken
D)  Ne içindeyim zamanın
Ne de büsbütün dışında
E)  Ve günlerden bir gün, bir sabah erken
Kuşluk vaktinde, bülbüller öterken

2.   Eskici dükkanındaki asma saat,
Çelik bir şal atmış omuzlarına.
      Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?
A) Benzetme
B) Abartma
C) Hüsn-i Ta’lil
D) Cinas
E) Teşhis

3.   Aşağıdaki edebi sanatlardan hangisi için kullanılan örnek dize yanlıştır?

  Edebi sanat   Örnek cümle
A) Hüsn-i Ta’lil   O kadar çaldı ki yürekten; türküler aşındırdı kavalı.
B) Akis   Senin aşkın ateştir, ateşin gül bahçesi.
C) Kinaye   Gül, dikensiz olmaz.
D) Aliterasyon   Kara bağrım kar altında kütür kütür kütüler.
E) Tezat   Ne zeki çocuk; on yaşında okumayı söktü.

4.   Yarın dudağından getirilmiş

Bir katre alevdir bu karanfil
      Bu dizelerde görülen söz sanatları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A)  Güzel benzetme – Tenasüp
B)  Benzetme – Tevriye
C)  Tenasüp – Tezat
D)  Güzel benzetme – Aliterasyon
E)  Benzetme – Tenasüp

5.   Rengin uçmuş nen var sunam, ak sunam
Söyle bana, emret, sana can sunam
      Bu iki dizede geçen “sunam” sözcükleri arasında hangi söz sanatı vardır?
A)  Benzetme
B)  Abartma
C)  Tevriye
D)  Telmih
E)  Cinas

6.   Ey name sen ol mah-likeden mı gelirsin
Ey hüdhâd-ı ümmid Saba’dan mı gelirsin
dizelerinde “Saba” melikesi Belkıs ile Süleyman kıssası hatırlatılmıştır.
      Örneği ve açıklaması verilen bu edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Telmih
B)  Tenasüp
C)  Tevriye
D)  İstiare
E)  İstifham

7.   Bugün keyfim yok
Karnım da aç değil idi
Bir çeyrek inekle
İki kasa ekmek yiyebildim
Bu dörtlük halk arasında söylenen anonim bir söyleyiştir.
      Yukarıdaki dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Mübalağa
B)  Telmih
C)  Tenasüp
D)  Assonans
E)  Leff ü Neşr

8.   Kani ol gül gülerek geldiği demler şimdi
Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz
      Bu beytin birinci ve ikinci dizesinde görülen edebi sanatlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A)  Teşbih – Tezat
B)  Tevriye – Aliterasyon
C)  İstiare – Tezat
D)  Teşbih – İstiare
E)  İstiare – Teşbih

9.   Deniz beni bekliyor.
Yavuklum, sokaklar
Beni bekliyor.
Ben adımı kazıyorum
Yaz gölünde geyik gibi
Yüzen ağaca.
      Bu dizelerde ağır basan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A)  İntak
B)  Seci
C)  Teşhis
D)  Assonans
E)  Tecahül-i Arif

10. “Murathan Mungan, günümüz edebiyatının güçlü kalemlerindendir.” cümlesinde hangi söz sanatı vardır?
A)  Kinaye
B)  Tevriye
C)  Tecahül-i Arif
D)  Mecaz-ı Mürsel
E)  Seci

11. “Tatilde onunla yaşadıklarım bir rüya gibiydi.”
      Yukarıdaki cümlede yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  İstiare
B)  Teşbih
C)  Tezat
D)  Kinaye
E)  Tevriye

12. Aşağıdakilerin hangisinde teşhis sanatı yapılmamıştır?
A)  Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
B)  Camekandaki kitap beni al diye gözlerimin içine bakıyordu.
C)  Koca şehirde ışıklar dans ediyor.
D)  Her yokuşun bir inişi vardır diyorlar.
E)  Uyanan bir düşünce bir daha kolay kolay uyuyamaz.

EDEBİ SANATLAR-SÖZ SANATLARI

1 C       2 E       3 E       4 A       5 E

6 A       7 A       8 C       9 C       10 D

11 B     12 D