Edebi Sanatlar – Söz Sanatları Testleri (Soru Bankası) – 2

EDEBİ SANATLAR-SÖZ SANATLARI-2

1.   “Her an kalbimde sivri bir ok.” dizesinde hangi söz sanatı vardır?
A)  Teşbih
B)  Tezat
C)  Tariz
D)  İstiare
E)  Mecaz-ı mürsel

2.   Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
Ve bir zaman semaya bakacaksın ağlayarak
      Bu dizelerdeki altı çizili sözle yapılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Mecaz-ı mürsel
B)  Teşbih-i beliğ
C)  Kinaye
D)  Telmih
E)  İstiare

3.   Pazara gittiğimizde bir satıcının “lokuma gel hanım, lokuma” diye bağırdığını işitiriz. Yanına vardığımızda lokum değil de kayısı sattığını fark ederiz.
      Satıcı, bu söz oyunuyla hangi edebi sanata başvurmuş olur?
A)  İstiare
B)  Teşbih
C)  Tevriye
D)  Tenasüp
E)  Cinas

4.    Neden
Her aşkın içinden ayrılık geçiyor biraz?
Neden
Seni seviyorum diye bağırıyorum, avaz avaz?
      Bu dizelerde görülen en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Tecahül-i arif (Bilmezlikten gelme)
B)  İstiare (Eğreltileme)
C)  Mecaz-ı mürsel (Ad aktarması)
D)  Telmih (Anımsatma)
E)  Tariz (Dokundurma)

5.   “Elma yanaklı, selvi boylu yâr.”
      Yukarıdaki dizede aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?
A)  Aliterasyon
B)  Seci
C)  Kinaye
D)  İstiare
E)  Teşbih-i beliğ

6.   Çağır Karacaoğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Gönül sevdiğinden soğur
Görülmeyi, görülmeyi
      Bu dörtlüğün ikinci dizesinde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Tecahül-i arif
B)  Mecaz-ı mürsel
C)  İrsal-i mesel
D)  Leff ü Neşr
E)  Terdid

7.   “Evet oğlum, Hoca sevmezdi bilirim Saray’ı
Ama sövmezdi de hoşlanmadığından dolayı”
      Bu dizelerde görülen edebi sanat aşağıda­kilerden hangisidir?
A)  Teşbih
B)  Telmih
C)  Tekrir
D)  Mecaz-ı Mürsel
E)  Tariz

8.   Kapım dillenir geceleri
Saçların yüzümü örttükçe
      Bu dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Teşbih
B)  Kinaye
C)  Teşhis
D)  İntak
E)  Tevriye

9.   Ağla, ağla halime
Gülme, kapat gözlerini
Görme, hiçbir şey söyleme!
      Altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişki­sine benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A)  İyi gün dostu çok olur.
B)  Alçak yerin tepeciği kendini dağ sanır.
C)  Boş çuval dik durmaz.
D)  Dipsiz bir kuyudur aşk.
E)  Bir kız vardı, yok gibi güzel.

10. Büyüksün İlahi büyüksün büyük
Büyüklük yanında kalır pek küçük
      Birinci ve ikinci dizede yapılan söz sanatla­rı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I.Dize      II.Dize

A)  Telmih     Tariz
B)  Tezat       Teşbih
C)  Tekrir       Tezat
D)  Teşbih     Tekrir
E)  Tariz        Telmih

11. “Dertli bağrımda camdan bir kalp var.” cümlesinde bulunan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A)  İstiare
B)  Kinaye
C)  Tariz
D)  Terdid
E)  Mübalağa

12. Nasrettin Hoca’ya bir mecliste sohbet ederken içlerinden biri:
–    “Hocam, kızmayın ama karınız çok geziyor.” der.
–    Hoca da: “İftira etmeyin, o kadar çok gezse de ara sıra bizim eve uğrar.” diye karşılık verir.
      Nasrettin Hoca’nın bu sözü aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine örnek olabilir?
A)  Mecaz-ı Mürsel
B)  Kinaye
C)  Tariz
D)  İstiare
E)  Tevriye

EDEBİ SANATLAR-SÖZ SANATLARI
http://dersimizedebiyat.org

1 A       2 E       3 A       4 A       5 E
 
6 C       7 D       8 C       9 E       10 C
 
11 A     12 C