Eşrefoğlu Rumi Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

EŞREFOĞLU RUMİ

 • Asıl adı Abdullah’tır.
 • Önce Bursa’da Emir Sultan’ın hizmetindeyken onun işaretiyle
 • Ankara’ya gelerek Hacı Bayram-ı Veli’ye bağlanmış, ardından da onun damadı olmuştur.
 • Eşrefoğlu Rumi’nin şiirlerinde Yunus Emre’nin etkisi hissedilir.
 • Hece ve aruz veznini başarıyla kullanmış, lirik şiirler yanında didaktik manzumeler de yazmıştır.
 • Bu ilâhîlerinden birçoğu bestelenerek, bugün bile pek çok yerde okunmaktadır.
 • Onun didaktik içerikli mensur eserlerinde ise devrinin halk dilini en iyi bir şekilde kullanmış olması ve bu sayede tasavvufî ahlakın halk arasında yayılmasında büyük rol oynamıştır.

Eserleri

 • Divan
 • Müzekki’n-Nüfûs,
 • Tarikatnâme,
 • Delâilü’n-Nübüvve,
 • Nasihatname