Halk Edebiyatı – 3

HALK EDEBİYATI- 3

1.     Aşağıdakilerden hangisi Tekke (Tasavvuf) edebiyatının genel özelliklerinden değildir?
A)    Konu ilahi aşk ve felsefi düşüncedir.
B)    Hem aruz hem de hece ölçüsü kullanılmıştır.
C)    Mevlevilerde olduğu gibi şiir, musiki eşliğinde söylenmiştir.
D)    Şiirlerde öğretici ve yol gösterici, insanları iyi­lik ve güzelliğe sevk edici bir tutum görülür.
E)    Nazım birimi beyit, dili ağırdır.
 
2.     Bektaşilerde “nefes”, Alevilerde “deme” adını alan nazım türü aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Şathiye
B)    Nutuk
C)    İlahi
D)    Semai
E)    Devriye
 
3.      I.    Risalet’ün Nushiyye
         II.    Garipname
        III.    Nutuk
        IV.    Genç Osman Destanı
        Yukarıda eseri verilmeyen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Kayıkçı Kul Mustafa
B)    Yunus Emre
C)    Hacı Bayram Veli
D)    Pir Sultan Abdal
E)    Aşık Paşa
 
4.      I.    Makalat
         II.    Garipname
        III.    Nutuk
        Yukarıda verilen eserlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)    13. yüzyılda yaşamış sanatçılar tarafından yazılmaları
B)    Bektaşi tarikatına bağlı sanatçılar tarafından yazılmaları
C)    Aruz ölçüsüyle yazılmaları
D)    Tasavvuf edebiyatına bağlı sanatçılar tarafından yazılmaları
E)    Arapça olarak yazılmaları
 
5.     16. ve 17. yüzyılda yaşadığını tahmin etti­ğimiz saz şiirinin en ünlü şairidir. Bütün şiirlerini din dışı konularda yazmıştır. Elinde sazı, dilinde sözüyle Anadolu’yu köy köy, diyar diyar dolaşarak insan sevgisini, doğa güzelliklerini dile getirmiştir. Süsten ve gösterişten uzak samimi bir anlatımı vardır. Şiirlerini hece ölçüsüyle ve konuşma diliyle söylemiştir.
        Paragrafta sözü edilen şair aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Köroğlu                      B) Karacaoğlan
C) Dadaloğlu                   D) Gevheri
E) Aşık Ömer
6.     Bahçede hanımeli
        Derdinden oldum deli
        Alemde hüner odur
        Sevmeli sevilmeli
        Yukarıdaki bu tür, yedi heceli ve dört mısralı tek kıtadan meydana gelir. İlk iki dize doldurma, asıl anlam son iki dizededir.
        Örneği ve açıklaması verilen bu tür aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rubai                         B) Ninni                                 
C) Koşma                        D) Mani                                                 
E) Türkü
 
7.     Dinleyin ağalar methin eyleyim
        Elma yanaklımın kara kaşlımın
        O gül yüzlerine kurban olayım
        Dal gerdanlımın da sırma saçlımın
        Koşmadan alınan bu dörtlüğün konusuna göre aldığı isim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koçaklama                 B) Güzelleme                                       
C) Ağıt                            D) Taşlama                           
E) Türkü
 
8.     Aşağıdakilerden hangisi Halk edebiyatı sanatçılarından değildir?
A) Bayburtlu Zihni                          B) Gevheri
C) Seyrani                                       D) Bağdatlı Ruhi
E) Sümmani
 
9.     Şair, 1984’te Sivas’a bağlı Sarkışla ilçesinin Sivrialan köyünde doğmuş, 21 Mart 1971’de aynı köyde vefat etmiştir. Yedi yaşında gözle­rini çiçek hastalığı ve bir kaza neticesinde kaybetmiştir. Babasının yanına gelen aşıkların uyandırdığı ilgi ve sevgi neticesinde saz çal­maya başlamıştır. Şiirlerinde sade bir dil gözlemlenir. Aşk, yurt ve toprak sevgisini işlemiş­tir. Şiirleri “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı kitapta toplanmıştır.
        Paragrafta bahsedilen ozanımız aşağıdaki­lerden hangisidir?
A)    Aşık Veysel Şatıroğlu
B)    Konyalı Aşık Mehmet Yakıcı
C)    Şeref Taşlıova
D)    Murat Çobanoğlu
E)    Aşık İlhami
 
10.    I.    Semai
         II.    Koşma
        III.    Türkü
        IV.    İlahi
         V.    Mani
        Yukarıdaki nazım biçimleri Halk edebiyatında kullanıldığı bölümlere göre eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır?
A) V          B) IV          C) III          D) II         E) I
 
11.    I.    Anonim Halk edebiyatı nazım türüdür.
         II.    İlk iki dize doldurmadır, asıl söylenmek istenen son iki dizededir.
        III.    Sadece aşk üzerine söylenir.
        IV.    Son dörtlükte şairin mahlası geçer.
         V.    Çoğunlukla hecenin 7’li kalıbıyla söylenir.
        Yukarıda “mani”yle ilgili numaralandırılmış cümlelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) Yalnız I                       B) Yalnız V                            
C) I ve III                         D) III ve IV                                             
E) II ve V
 
12.    I.    Nutuk
         II.    İlahi
        III.    Semai
        IV.    Koşma
         V.    Devriye
        Yukarıdakilerden hangileri Tekke edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?
A) I ve II                          B) II ve III                                              
C) IV ve V                        D) III ve IV                             
E) II ve V
 
CEVAPLAR

 

1 E
2 C
3 D
4 D
5 B
6 D
7 B
8 D
9 A
10 B
11 E
12 D