Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri (Test Çöz-Online)

AYT Edebiyat‘ın önemli konularından olan halk edebiyatı içerisinde bulunan “Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri” ile ilgili hazırlamış olduğumuz sorulara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri

Tebrikler - Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
 • I. Bektaşi şairleri tarafından dini ayinlerinde ve toplantılarda kendine özgü bir besteyle okunmak için yazılmış şiirlerdir. (ilahi)
 • Il. Tasavvuf inancına göre ruhun Allah'tan gelip yine Allah'a döneceğini anlatan tasavvufi şiirlerdir.(Devriye)
 • III. Alevi tarikatından olan tekke şairlerinin tarikatlarıyla il­gili konuları işleyen şiirleridir. (Deme)
 • IV. Dinle ya da tasavvufla ilgili bir inanışı, bir duyguyu ya da düşünceyi iğneleyici ve alaylı bir dille anlatan şiirler­dir. (Şathiye)
 • V. Tarikata yeni girenlere tarikat kurallarını öğreten şiirler­dir. (Nutuk)
Numaralanmış tanımlardan hangisi ayraçta verilen terimle uyuşmamaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2
 • Aman hey Allah'ım aman
 • Ne aman bilir ne zaman
 • Üstümüzde çayır çimen
 • Bitmeden bir dem sürelim
Bu dörtlüğün bir varsağıdan alındığına kanıt aşağıdaki­lerden hangisi olamaz?
A
Hecenin 8'1i ölçüsüyle oluşturulması
B
Yiğitlik, kahramanlık temalarını işlemesi
C
Hey, bre, behey gibi ünlemlere yer verilmesi
D
Uyak ve redife yer verilmesi
E
Yiğitçe bir eda ile söylenmesi
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi aşık edebiyatı nazım biçimle­rinden değildir?
A
Destan
B
Koşma
C
Nefes
D
Varsağı
E
Semai
Soru 4
 • Sana ibret gerek ise
 • Gel göresin bu sinleri
 • Ger taş isen eriyesin
 • Bakıp göricek bunları
Günümüz türkçesiyle
 • Şunlar ki çoktur malları
 • Gör nice oldu halleri
 • Sonucu bir gömlek giymiş
 • Onun da yoktur yenleri
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A
Aşık edebiyatı biçim özelliklerini taşımaktadır.
B
Bir ilahiden alınmıştır.
C
Dünyanın geçiciliğini konu almaktadır.
D
Açık, anlaşılır bir dille oluşturulmuştur.
E
Ait oldukları şiirin son dörtlüğünden alınmamıştır.
Soru 5
Aşağıdaki dizelerden hangisi tümüyle halk edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?
A
Mani - gazel - şarkı - koşma - semai
B
Semai - tuyuğ - destan - varsağı - kaside
C
Koşma - türkü - mani - kaside - şarkı
D
Destan - semai - ağıt - devriye - ninni
E
Gazel - mani - koşma - semai - destan
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi "ilahi"nin özelliklerinden biri değildir?
A
Tekke edebiyatı ürünlerinden olduğu için anonim özellik taşımaz.
B
Tanrı'yı övmek, ona yalvarmak, onun güç ve kudretini anlatmak için yazılır.
C
Tarikatlara göre "nefes, deme, ayin" gibi adlar alır.
D
Dini gecelerde özel bir ezgiyle söylenir.
E
Düz uyakla ve beyitlerle oluşturulur.
Soru 7
(I) Aşık edebiyatı ürünü olan türküler hecenin 7, 8, 9, 11 'li kalıbıyla söylenir. (II) Türkülerde konu sınırlaması yoktur; aşk, ayrılık, kahramanlık gibi her konu işlenebilir. (III) Türküler , yapı bakımından ikiye ayrılır, birinci bölümde asıl söylenmek iste­ nenler vardır ve bu  bölüme 'bent' adı verilir; ikinci bölüm ise her bendin sonunda yinelendiği için 'nakarat' ya da kavuştak, bağlama adlarıyla anılır. (IV) Türküler üçer ya da dörder dizelik bentlerle kurulur, mutlaka bir ezgiyle söylenir. (V) Bu ürünler ezgisine ve konusuna göre farklı isimler alır.
 • Numaralanmış cümlelerin hangisinde türkülerle ilgili yanlışlık yapılmıştır?
 
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 8
Gazel ve koşmanın karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Gazel, aruz ölçüsü; koşma ise hece ölçüsü ile yazılır.
B
Gazel aşk, güzellik, sevgili, zevk; koşmalar tasavvufi konuları içermektedir.
C
Gazel divan edebiyatı, koşma ise halk edebiyatı nazım biçimlerindendir.
D
Gazelin uyak örgüsü aa-ba-ca; koşma xaxa-bbba-ccca biçiminde uyaklanır.
E
Gazel 5-15 beyitten; koşma ise 3 - 5 dörtlükten oluşur.
Soru 9
 • I. Halk edebiyatının en yaygın ve çok sevilen nazım biçimidir.
 • II. Hece ölçüsünün 11'li kalıbıyla söylenir.
 • III. Konusuna göre divan şiirindeki mesnevinin karşılığı olarak görülmüştür.
 • IV. Güzelleme, koçaklama, taşlama ve ağıt gibi türleri bu­lunmaktadır.
 • V. Anonim nitelik taşımayıp aşık edebiyatı ürünleri arasın­dadır.
Numaralanmış cümlelerden hangisi koşmanın özellikle­rinden biri değildir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V.
Soru 10
 • Ruhsati 'm eyledim senin de methin
 • Al yanaktan bir buse ver himmetin
 • Yüz bin sarraf gelse bilmez kıymetin
 • Ahiri dünyaya değer gözlerin
Bu dörtlük aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisine ait özellikler taşımaktadır?
A
Koşma
B
İlahi
C
Semai
D
Varsağı
E
Mani
Soru 11
 • I. Halk şiirinin en küçük nazım biçimidir.
 • II . Yedi heceli ölçüsüyle oluşturulur.
 • III. Nazım birimi dörtlüktür.
 • IV. aaxa biçiminde uyaklanır.
 • V. Asıl anlatılmak istenen son iki dizede ortaya çıkar.
Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen nazım biçi­mi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Destan
B
Mani
C
Koşma
D
Varsağı
E
Semai
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.