9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-4.Ünite-Masal/Fabl (Test Çöz Online)

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 4.Ünitesi olan Masal ve Fabllarla ilgili 11 tane online test hazırladık. Başarılar Dileriz.

Masal/Fabl

Tebrikler - Masal/Fabl adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fabl türünün öğreticilik yanı ile ilgili olarak aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Fabllarda mutlaka bir ders verme gayesi vardır.
B
Fabllar sadece küçüklere değil her yaştan insana ders verebilir.
C
Masallardaki mesajlar açık bir şekilde yazılmayıp okuyucuya bırakılırken fablda verilmek istenen mesaj, genellikle metnin sonunda yazılı bir şekilde verilir.
D
Fabllardaki dersler sadece ahlaki değerler üzerinedir.
E
Fabllardaki mesaj alegorik anlatım yönüyle daha çok hayvanlar üzerinden verilir.
Soru 2

—- sonunda ders verme amacı güden, güldüren, düşündüren ve genellikle hayvanlar üzerinden anlatılan manzum öykülerdir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazı türlerinden hangisi getirilmelidir?

A
Halk hikâyesi
B
Roman
C
Masal
D
Fabl
E
Öykü
Soru 3

En eski sözlü ürünlerden olan masallar, halkın yarattığı,(I)  ağızdan ağza yayılan,(II)  olağanüstü durum ve olayları yine olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatan halk öyküleridir.(III)  Masal kişileri olayları yönlendiren kahraman özelliği taşır.(IV) Zaman ve mekân belirsizdir.(V)
Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi masalın bir özelliği değildir?

A
IV
B
II
C
III
D
I
E
V
Soru 4

... genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü geleneğin ürünüdür. Bu ürünler çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin,dev, peri vb. varlıkların başlarından geçen olağanüstü olayları anlatır. Belirli söz kalıplarına yer verir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisinin getirilmesi uygundur?

A
Efsane
B
Masal
C
Destan
D
Manzume
E
Halk öyküsü
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi masalların özelliklerinden değildir?

A
Masalların çoğu "bir varmış, bir yokmuş..." ya da" evvel zaman içinde, kalbur saman içinde..." gibi ifadelerle başlar. Bunlara tekerleme denir.
B
Masallarda iyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. İyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.
C
Evrensel konuların işlendiği masallarda eğiticilik esastır. Masallar genellikle bir eğitim amacı güderler, bu yönüyle didaktik (öğretici) bir nitelik taşır.
D
Masallarda millî ve dinî motiflere yer verilirken hangi millete ait olduğu açıkça belirtilir. Böylece o milletin kültürel özellikleri hakkında fikir sahibi olunur.
E
Masallarda genellikle iyilik - kötülük, doğruluk - haksızlık gibi çatışmalara yer verilir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinden biri değildir?

A
Dinsel motiflere yer vermesi
B
Kalıplaşmış sözlerle başlamaları ve sona ermeleri
C
Yer ve zamanın belirsiz olması
D
Mutlu sonla bitmeleri
E
Olağanüstü öğeler içermesi
Soru 7

TEKERLEME
DÖŞEME
CADI
ÖĞÜT

Yukarıda anahtar sözcükleri verilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Destan
B
Fabl
C
Halk hikâyesi
D
Manzum hikâye
E
Masal
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi masalların özelliklerinden değildir?

A
Kişilerinin olağanüstü niteliklere sahip olması
B
Çoğunlukla anonim olmaları
C
Zaman ve mekân bakımından soyut olmaları
D
Dinî ve millî unsurları ön planda tutmaları
E
Ders verici niteliklerin bulunması
Soru 9

Aşağıdaki metinlerden hangisi bir masaldan alınmış olabilir?

A
Tarla baştan başa insan ve tınazlarla örtülüydü. Sık yüksek boylu çavdar tarlasının biçilmiş bölümlerinde orakçı kadının sırtı, demet yaparken parmakları arasında sallanan başaklar, çocuğunun gölgedeki beşiğine eğilen kadın ve peygamber çiçekleriyle örtülü tarlada toplanmış ekin demetleri görünüyordu.
B
Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca yeniden denedim.
C
Uzun zaman önce şirin mi şirin bir köyde yoksul bir köylü çiftçi ve karısı mutlu mesut yaşarlarmış. Bu çiftçi kazları çok severmiş, her gün kazları beslermiş ama bir kazı varmış ki çok özelmiş. Özelliği ise altın yumurtluyor olmasıymış...
D
Minyatür kanatlı kelebekleri dünya göç şampiyonları arasında görünce şaşırıyoruz. Kuzey Amerika kral kelebeği göç sırasında Kuzey ve Orta Amerika boyunca 4000 kilometrelik bir mesafeyi kat ediyor.
E
Hafız Nuri Efendi kapının arkasından şemsiyesini aldı, yavaşça sokağa çıktı. Neden? Bir işi mi var? Birini mi görecekti? Hiçbir işi yok. Hiç çıkmasa da olabilirdi. Ancak çıkmış bulundu.
Soru 10

Olay örgüsü olağanüstülükler üzerine kurulan, çoğunlukla anonim nitelik taşıyan, kahramanlarından bazılarının hayvanlar ya da cin, peri, dev, ejderha gibi olağanüstü varlıklar olduğu edebî metinlerdir. Bu tür metinlerin başlangıç bölümlerinde çoğunlukla tekerlemelere yer verilir.
Bu parçada özellikleri verilen metin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manzum hikâye
B
Halk hikâyesi
C
Destan
D
Masal
E
Roman
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi masalın özelliklerinden biri değildir?

A
Durum ve olayları olağanüstü kahramanlara bağlayarak anlatması
B
Zaman, mekân öğelerini düşsel yaşama bağlaması
C
Gündelik yaşamdan bir kesit sunması
D
Ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen ürünler olması
E
Kalıplaşmış sözlere, tekerlemelere yer vermesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.