İmge, Sembol, Alegori Nedir, Örnekler…

İmge, Sembol, Alegori Nedir, Örnekler…

İmge

Yeniden üretilmiş bir görünümdür ve her imgede bir görme biçimi yatar. Ancak bizim bir imgeyi algılayışımız ya da değerlendirişi­miz aynı zamanda görme biçimimize de bağlıdır.

Sembol (Simge)

En basit anlatımıyla simge demektir.

Somut bir nesnedir ve üzerine yüklenen anlamı taşır. Bir duygu­yu, bir kişiyi ya da bir olayı temsil eder.

Bir tür rumuz gibidir. Bayrağın bir ulusun bağımsızlığının simgesi olması gibi.

Sembol bir uzlaşma sonucu doğmuştur. Çoğu kez gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki nedensizdir. (Zeytindalı – barış)

Alegori

Bir şeyi. başka bir şey kullanarak anlatma yoludur.

Bir tür canlandırma, yerine koymadır.

Fabl buna örnek olabilir.

Kurguya dayanır ancak, kurgulanan gerçek birebir aktarılmaz, yapılan kurgu da farklı anlamlar içerir.

Temsili anlatımdır.

İmge, Sembol, Alegori Örneği

Bir güvercinimiz olsun. Bu güvercinin bir ressam tarafından, ken­di bakış açısıyla resmedilmesi sonucu ortaya çıkan görüntü, artık bir imgedir.

Bu imgenin bizim tarafımızdan nasıl göründüğü ise bizim görme biçimimize, algılamamıza bağlıdır. Eğer resme baktığımızda, “ba­rış” algılıyorsak, o güvercin artık bir semboldür. Bu sembolü kullanarak barışın veya savaşın anlatılması ise ale­goridir.