Milli Edebiyat- Halide Edip Adıvar (Hayatı ve Eserleri)

HALİDE EDİP ADIVAR HAYATI ve ESERLERİ

 • İstanbul’da doğan ve iyi bir üniversite eğitimi alan yazar, İs­tanbul Üniversitesi’nde Batı edebiyatı profesörüdür.
 • 1919 yılında İstanbul’un işgal edilmesini protesto etmek üzere düzenlenen Sultanahmet mitingindeki ateşli ve milliyetçi nutuklar, yüzünden hakkında soruşturma açılınca Anadolu’ya geçer ve Milli Müca­dele hareketine katılır.
 • Cumhuriyet’in ilanından sonra eşi Adnan Adıvar‘ın hükümet­le anlaşmazlığa düşmesi üzerine, 1926 yılında Türkiye’den ayrı­lır ve Avrupa’ya yerleşir.
 • Mor Salkımlı Ev, Türk’ün Ateşle imti­hanı, Sinekli Bakkal gibi eserlerini, yurt dışında yaşadığı bu yıl­larda yazmıştır.
 • Halide Edip Adıvar, romancılıktaki ününü, karakter yaratma­daki başarısıyla elde etmiştir.
 • Genellikle kadınlardan seçilen ro­man karakterlerini tüm psikolojik incelikleriyle canlandırma konu­sunda usta olan yazar, kahramanlarının sosyal yönden kuvvetli olmalarına da özen gösterir.
 • Halide Edip Adıvar‘ın romanlarındaki kişi ve çevre tasvirle­rinde realizmin etkileri görülürken doğa tasvirlerinin genellikle sübjektif olduğu dikkat çeker.
 • Yazarın üslûbunun özensiz bir ya­pısı vardır; Arapça-Farsça tamlamalardan kaçınır, konuşma dili­ne bağlı kalmaya çalışır.
 • Milli Edebiyat Dönemi romanlarında, özellikle Halide Edip Adıvar‘ın eserlerindeki kahramanların halkın kalıplaşmış düşün­celerine, dine ve geleneğe bağlı olmadıkları görülür.
 • Yazarın eserlerinde bu tarz kahramanlara yer vermemesinin nedeni; ak­la ve bilime dayalı pozitivist düşüncenin okuyucunun zihniyetine yerleşmesi isteğidir.
 • Halide Edip Adıvar, Handan adlı romanında, sosyal düşün­ceyle insan psikolojisini karşı karşıya getirerek Doğu-Batı karşı­laştırmasına yeni ve olumlu insanı arar. Bu, Milli Edebiyat Döne­mi nesrinin ortak özelliğidir.
 • “Ateşten Gömlek” adlı eseri ise, Milli Mücadele hareketinin bir destanı gibidir.
 • “Vurun Kahpe­ye “de de Anadolu’ya giden realist bir öğretmeni ve yaşadıkları anlatılır. Bu romanda İstanbul aydınının Anadolu’ya yönelişi var­dır.
 • “Sinekli Bakkal” adlı romanda ise geleneksel halk unsurla­rını (Karagöz ve orta oyunu) modern hayatla (piyano) birleştirir. Böylece Doğu-Batı kültürünü karşılaştıran yazar, yeni ortak de­ğerler elde eder ve elde ettiği bu yeni değerlerin hem ulusal hem de evrensel değerler olduklarını düşünür.
 • Halide Edip, Balkan Savaşları’na kadar ka­dınları ve bireysel konulan ele alır.
 • Milli Mücadele hareketiyle birlikte Batıya olan inancını kaybeden yazar, psikolojik karakter romanlarından vazgeçerek töre romanları yazmaya başlar.

ESERLERİ

ÖYKÜLERİ

Harab Mabetler

Dağa Çıkan Kurt

İzmir’den Bursa’ya

Kubbede Kalan Hoş Seda

 ROMANLARI

Raik’in Annesi

Seviye Talip

Handan

Yeni Turan

Son Eseri

Mev’ud Hüküm

Ateşten Gömlek

Kalp Ağrısı

Vurun Kahpeye

Zeyno’nun Oğlu

Sinekli Bakkal

Yol Palas Cinayeti

Tatarcık

Sonsuz Panayır

Döner Ayna

Akile Hanım Sokağı

Sevda Sokağı

Çaresiz

Hayat Parçaları

 ANILARI

Mor Salkımlı Ev

Türk’ün Ateşle İmtihanı

 TİYATROLARI

Kenan Çobanları

Maske ve Ruh

 İNCELEME YAZILARI

İngiliz Edebiyatı Tarihi

Üniversite Kafası ve Tenkit

Hindistan’ın İçyüzü

Türkiye’de Şark, Garp ve Amerika Tesirleri