Noktalama İşaretleri (Çıkmış Sorular) – 2

NOKTALAMA İŞARETLERİ(ÇIKMIŞ SORULAR) – 2

1. Sabahın köründe denize açılıp tuttuğu balıklarla döner eşim (I) Hem evimizi çekip çevirir, hem de 8-9 saat çalışır dokuma tezgâhının başında (II) Asma kattaki atölyemde resim yaparım ben de (III) Sıkılmak mı? Ona hiç vaktimiz yok (IV) Yirmi yılda yurt içinde ve dışında 25 – 30 ortak sergi 8 kitap (V) Bir de yutarcasına okumak (VI)

Yukarıdaki numaralı yerlerden hangilerine üç nokta (…) konmalıdır? (ÖYS 1997)

A)l. ve ll.                                B) II. ve III.                  C) II. ve IV.

D) III. ve IV.                            E) V. ve VI.

 

2. Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır ( ) Kimi zaman, yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana ( ) Kültürümüzün ayrıl­maz öğeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor ( ) tarihsel yapılar, müziğimiz, bize özgü yemekler ( ) Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık ( ) hem de bir daha hiç yen­memek, tadılmamak üzere.

Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 2006)

A) (…)(,) (,)(…)(!)          B) (.)(.) (:)(…)(;)

C) (…)(!) (:)(;)(.)             D) (!)(.) (;)(.)(;)

E) (.)(…) (;)(:)(,)

 

3. “H. Taine, edebiyatı ırk, zaman ve çevrenin ürünü olarak gördü ve ‘Edebiyat canlı bir psikolojidir’ dedi.”

Bu cümledeki noktalama eksiği nasıl giderile­bilir? (ÖYS 1985)

A) gördü’den sonra (:) koyarak

B) ırk, zaman ve çevrenin kelimelerini (“”) içine alarak,

C) edebiyat’tan sonra (;) koyarak

D) psikolojidir’den sonra (.) koyarak

E) ürünü kelimesinden sonra (,) koyarak

 

4. Sanatçının uzun süre yaşadığı bu ev (,) çocukları

I

tarafından müzeye dönüştürülmüş. Odalardan birinin duvarlarında yer alan fotoğraflarla sanki bir soyağacı oluşturulmuş   (.) Bir başka odada onunla bütünleşmiş eşyalar

                          II

sergilenmiş (:) küçük el radyosu, fotoğraf makinesi, daktilosu,

gözlüğü (…) Hastalığında ve ölümünden sonra gelen mektuplar

               IV

ve telgraflarla (,) kitapları da

                          V

camekanlı dolaplarda saklanıyor.

Yukarıdaki parçada, numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi gereksiz kullanılmıştır? (ÖSS 2001)

A)l.          B)ll.         C)lll.          D) IV.         E)V. 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, parantezle ( ) belirtilen yere iki nokta (:) konulmalıdır? (ÖSS 1997)

A) Öykülerinde gerçeğe önem veriyor ( ) Kişileri seçerken de bu özelliğini koruyor.

B) Onun öykülerinde boşu boşuna yazılmış tek bir cümle bile yok ( ) Her cümle yerli yerinde.

C) Benim için, öykü yazmak çok sıkıntılı bir iş ( ) Karşılığında hiçbir şey vermiyor kişiye.

D) Bir öyküde bulunması gereken iki özellik vardır ( ) İyi bir kurgu, güçlü bir dil.

E) Öykülerini aceleye getirmemiş ( ) Yeterince beklemiş, kıvamına gelince okuyucuya sunmuş.

 

6. Sokrates hapse götürülürken karısı ( ) “Seni hak­sız yere götürüyorlar ( )” diye ağlayıp söylenince karısına ( ) “Haklı yere götürseler daha mı iyiydi ( )” demiş.

Bu cümlede parantezle belirtilen yerlere sıra­sıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? (ÖYS 1992)

A) (.), (:), (.), (?)                     B) (:), (,), (.), (!)

C) (,),  (:),  (;),  (?)                  D) (;),  (.),  (,),  (;)

E) (:), (.), (:)  (?)

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişir? (ÖSS 1986)

A) Karanlık, dar sokaklardan geçmesi gereki­yordu.

B) Doktor hanım, yazısını bitirerek doğruldu.

C) Bu gece, nöbet sırası ona gelmişti.

D) Küçük, çam ağacının arkasına saklanmıştı.

E) Koca bir yılı, böyle bekleyerek geçirecekti.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş parantezle belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir? (ÖYS 1990)

A) “Yoo ( ) güvercinlerime dokunmayınız.” dedi.

B) At ölür, meydan kalır ( ) yiğit ölür, şan kalır.

C) Çocuk, bütün cesaretini ( ) belki de düşünme gücünü kaybetmişti.

D) Yuvarlak yüzlü, beyaz saplı ( ) otuz yaşlarında bir adamdı.

E) Ahşap ( ) iki katlı, eski bir evde oturuyordu.

 

9. Sanatçının yapıtlarına evrensel bir nitelik kazandıran çok sayıda özellik var () Masalsı an­latım ( ) kimi zaman hayal mi gerçek mi olduğunu ayırt edemediğimiz betimlemeler, şiirsel söylemler, çarpıcı benzetmeler ()

Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaret­leri sırasıyla getirilmelidir? (ÖSS 1998)

A) (!)(,)(…)           B) (.)(,)(.)          C) (:)(;)(.)

D) (…)(,)(.)           E) (:)(,)(…) 

10. “Bazı öğrenciler, ‘misin’ i, ‘mısın’ı; ‘de’ yi, ‘da’ yi ayırmadan yazıyorlar. ‘Lapa lapa’, ‘kıvrım kıvrım’ derken kelimeler arasına virgül koyuyorlar, işin kötüsü, bunlara dikkat etmeyi bir ayrıntı olarak görüyorlar.”

Aşağıdakilerin hangisinde bu parçada yakını­lan yanlışlıklardan biri yapılmıştır? (ÖYS 1985)

A) Omuzları amma da genişti, değil mi?

B) Pırıl pırıl, apaydınlık günler geride kaldı.

C) Yüreğimiz küt, küt atmaya başladı.

D) İnsanlar gibi kentler de hep değişiyor.

E) Neden bir de bana sormadın.

 

11. Bu kitap, okuyan, dinlemesini bilen (I) yorumlayıp tartışan (II) dilini severek kullanan (III) ülkesini (IV) doğayı tanıyan ve bunlarla ilgili olumlu düşünceler geliştiren (V) bireyler yetiştirmeye yönelik bir eğitim ve öğretim anlayışının ürünüdür.

Bu cümledeki numaralı yerlerin hangisine noktalama işareti konmasına gerek yoktur? (ÖSS 2003)

A) I.           BJ II.           C)lll.           D) IV           E) V.

 

12. Kardelenler açmış kan görmeden (I) Birini kopa­rıp yakama takmak istedim, içim elvermedi (II) Kara topraklar üstünde ak kardelenler (III) Oysa onlar ak karın üstünde yükselmeliydi (IV) Top­rakta kar değil, kar suyu bile yok (V)

Bu parçadaki  numaralanmış yerlerin hangi­sine nokta (.) getirilemez? (ÖYS 1996)

A) I.        B)ll.        C)III        D)        IV.        E) V.

 

13. “Yüz bin okur tarafından bir kez mi okunmak is­tersiniz, yoksa, bir okur tarafından yüz bin kez mi ()” Bu soruya Paul Valery şu yanıtı verir ( ) “Yüz bin okur tarafından yüz bin kez okunmak isterim ()

Bu parçada parantezlerle belirtilen yerlere sırasıyla, aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? (ÖSS 1990)

A) (?).(:),(.)             B) (.),(:),(!)             C) (?),(.),(!)

D) (?),(…),(.)          E) (.), (…).(.)

 CEVAPLAR

1.E 5.D 9.E
2.B 6.E 10.C
3.D 7.D 11.E
4.E 8.B 12.C
    13.A