Noktalama İşaretleri (Çıkmış Sorular) – 4

NOKTALAMA İŞARETLERİ(ÇIKMIŞ SORULAR) – 4

1. Demiryolları ulaşımının (I) hat kapasitesinin genişlediği (II) kapladığı alanın küçüklüğü (III) pet­role bağımlı olmaması (IV) çevre dostu olması gibi (V) pek çok üstünlüğü vardır.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerden hangisinde bir noktalama işareti koymaya ge­rek yoktur? (ÖYS 1998)

A) I.         B) II.         C) III.       D) IV.         E) V.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ayraçla gösterilen yere iki nokta (:) konulmalıdır? (ÖSS 2004)

A) Öyle bir olay ki ( ) eksiklerimizi, yetersizlikleri­mizi açıkça gösteriyor.

B) İletişimde ölçüsüzlük dediğimiz şey ( ) sanat haberlerinde olduğu gibi spor haberlerinde de kendini göstermiştir.

C)Yöneticilere düşen görevlerden biri de ( ) öğrenciler arasındaki üstün yetenekli gençleri bulup yönlendirmektir.

D)Son günlerde yaşananlar, yöneticilerimize çok şey öğretmiştir ( )Bunlardan biri gerçekleşme­miş beklentilerimizin üzüntüsüdür.

E) Bu tartışma onun şu iki yönünü açığa çıkar­mıştır ( ) Eleştirilere karşı hoşgörüsüz olma ve duygularını denetleyememe.

 

3. Bu sanatçımızın acaba hangi yapıtı kalıcı olacak, hangi yapıtı zaman İçinde unutulup gidecek?

                                                      I

Bunu , bugünden kestirebilmek zor ; ayrıca böyle

                                                              II

bir yorum yapmak da bence gereksiz. Bırakalım, yarının insanı kendisi seçsin seveceği , devamlı

                                        III

okuyacağı ya da unutacağı yapıtları Böyle bir

                                                             IV

seçim, yapıtları gerçek anlamda kalıcı kılar.

V

Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama İşaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? (ÖSS 1999)

A) I.          B)ll.         C) III.          D) IV.         E) V.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yerinde kullanılmıştır? (ÖSS 1985)

A) Nereye gideceğini bilmiyordu: Sığınacak bir kapısı yoktu.

B)Dört yanı ormandı: Kuşlar ötüyor, çiçekler kokuyordu.

C) Derler ki: Emirler Çeşmesi, Karaca’nın sazına uyup coşmuştu.

D) Karaca, yaşlı adamın yüzüne baktı: Ak saçlı, ak sakallıydı.

E) Yeni bir ad verdiler Hasan’a: Karaca.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır? (ÖYS 1992)

A) 1985’ten beri burada çalışıyorum.

B) Onlar 4’üncü katta oturuyorlar.

C) Bu anket 2’mİlyon kişiye uygulanmış.

D) Film saat 16’da başlayacakmış.

E) Beş yaşındaki kardeşim 100’e kadar saya­biliyor.

 

6. “Bu konuyu başka bir açıdan alalım (I) Örneğin (II) son on beş yirmi yılın bazı sorunlarını hatır­layalım (III) İlköğretim seferberliği, çok partili ha­yata giriş, tarımın makineleşmesi gibi.”

Parçada numaralandırılmış olan yerlere, sırasıyla, getirilebilecek en uygun noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangileridir? ( ÖSS 1982)

A) (.)(:)(;)              B) (.)(,)(:)              C) (:)(,) (.)

D) (.)(:)(.)              E) (;)(,)(:)

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraç ( ) işareti, öbürlerinden farklı bir görevde kulla­nılmıştır? (ÖYS 1986)

 

A) Türkçede bütün sözcük köklerinin iki ana kü­meye (adlar ve eylemler) ayrılabileceğini bili­yorsunuz.

B) Ayrıntılar aktarılırken çoğu zaman benzetme­lerden, eğretilemelerden, değişmecelerden (mecazlardan) yararlanılır.

C) Öncelikle bu gösteriler, oyun kahramanlarının ruhsal durumlarını (iç dünyalarını) aktarma işlevi açısından gereksizdir.

D) Ülkemizde bu sanatın uzun bir geçmişi ve çok ünlü (tanınmış) öncüleri vardır.

E) Söylenmesi gerektiğine inanılan şeylerin, an­latılmış (belirtilmiş) olması, bu yazıların öne­mini ve kalıcılığını daha da arttırıyor.

 

8. Bir güvercin Beni görünce ürktü. Acaba açık kalan

                          I                                   II

pencereden mi girdi içeriye? Oradan oraya uçuyor, dışarı

                                              III

çıkacak bir yer arıyor!   Maviliği, belki de çok uzaklardaki

                                   IV

gemileri görüyor.

                            V

Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisindeki noktalama işareti yerinde kullanılmamıştır? (ÖSS 2005)

A) I.          B)ll.         C)lll.        D) IV         E)V.

 

9. Dünyada neler olup bittiğini böylesine iyi bilen (,) okuma

I

(,)   çalışma gücü yüksek (,) oldukça bu genç(,) insanın kullandığı

II                                         III                              IV

sözcüklere (,) alışık olmadığımız yeni anlamlar kattığını görü­

V

yorum.

Yukarıdaki cümlede, numaralanmış virgüller­den (,) hangisinin yeri değiştirilirse anlam karışıklığı giderilmiş olur? (ÖSS 2000)

A) I.          B) II.          C)lll.          D) IV.         E) V.

 

10. Trenin pencerelerinde gülümseyen kadınlar, el sallayan çocuklar (I) Keskin bir tren düdüğü (II) Trenin birdenbire salıverdiği yoğun bir buhar (III)Her şey bir su katmanının altında yok oluverdi yeniden (IV) Sonra, genzi yakan o bildik kömür kokusu (V)

Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangi­sine üç nokta (…) konulmasına gerek yoktur? (ÖYS 1994)

A) I.          B)ll.         C)lll.          D) IV.         E) V.

 

 

11. Yarışmada Cahit Sıtkı’nın “Otuz Beş Yaş” şiiri bi­rinci, Attila İlhan’ın “Cebbaroğlu Mehmet”i ikinci, Fazıl Hüsnü’nün “Çakır’ın Destanı” adlı kitabın­dan bir parça da üçüncü oldu.

Bu cümledeki virgüller (,) virgülün kullanımı aşağıdaki kurallardan hangisine bir örnek ola­bilir? (ÖSS 1988)

A) Özne ve yüklem arasına başka öğeler gir­mişse, özneden sonra konur.

B) Eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini ve sıralı cümleleri ayırmada kullanılır.

C) Cümlede,   vurgulu   bir   biçimde   belirtilmesi gereken öğelerden sonra konur.

D)Arasöz ve ara cümlelerin başında ve sonunda kullanılır.

E) Tırnak içine alınmamış aktarma cümlelerin so­nunda, tırnak imi yerine kullanılır.

 

12. Aşağıdakilerden hangisinin sonuna bitmemişlik nedeniyle üç nokta (…) konması uygun olur? (ÖSS 1983)

A) Hep   yakınır   dururuz,    kitap   gereği   gibi satılmıyor, okunmuyor diye

B) Ünlü yazarlarımızın kitaplarıydı burada sergile­nenler

C) Birkaç yüz kitap imzalayınca sayı binleri bu­luyor gibi gelir insana

D) Sadece öğrenciler değildi gelenler, öğretmen­ler, memurlar, yaşlılar

E) Gelenlere kitap imzalarken böyle düşünceler geçiyor içimden

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde “kısa çizgi” (-) kul­lanılmaz? (ÖSS 1989)

A) Bir   olayın   başlangıç   ve   bitiş   tarihlerinin arasında

B) Cümle İçindeki arasözlerin başında ve so­nunda

C) Birbiriyle ilişkili iki ülke adının arasında

D) Dilbilgisi incelemelerinde, eklerin başında

E) Cümle içinde eş görevli sözcüklerin arasında

 

14. Televizyon programlarında sunucuların göz önünde bulundurması gereken kurallar vardır . İşte bunlardan birkaçı :

                                                                  I                                         II

Anladım, tamam, hıı, haaa, evet gibi sözlerle konuşmacının sözünü kesmeyiniz . Çünkü sunucunun gereksiz yere söze

                                 III

karışması konuşmacının dikkatini dağıtabilir. Sunucunun soracağı soruların ; konuşmacıyı konunun içine çekecek

                                IV

nitelikte olması gerekir. Görüşmeyi, zamanın kalmadığını belirterek bitirmek, geçerliğini yitirmiş bir önlemdir artık .

                                                                                                    V

Bu parçadaki numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yerinde kullanılmamıştır?(2010 YGS)

A) I.        B) II.       C) III.      D) IV.     E) V.

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1.E 5.C 9.D 13.E
2.E 6.B 10.D 14.   D
3.D 7.A 11.B  
4.E 8.D 12.D