Paragraf – 29 Çıkmış Sorular

PARAGRAF  – 29 ÇIKMIŞ SORULAR

1.     Yapıtlarında daha çok kişisel duygularını şiirleştirmiş, toplumsal konulara dolaylı olarak yer ver­mişti. Bunlarda, kişinin sıkıntılarını, korkularını, ayrılıklarını, yalnızlıklarını, sevgi ve beklentilerini İşlemişti. Bu şiirlerde arı bir dil kullanmış ve on­ların Özüne uygun bir söyleyiş oluşturmuştu. Sözcük oyunlarından kaçınmış, şiirimize yepyeni bir ses getirmişti.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şairle ilgili bir özellik değildir?

A) Her konuda şiir yazma

B) İçerikle uyumlu bir söyleyişe başvurma

C) Yalın bir anlatıma yer verme

D) Kendine özgü bir anlatımı olma

E) Anlaşılır bir dil kullanma

(ÖSS 1995)

 

2.     Bugüne kadar huzurlu bir yaşamım oldu. Bu yaşlara kadar geldim, Artık vaktim çok az. Bütün zamanımı okumaya, yazmaya ayırıyo­rum. Çeviri yapmadan ya da ciddi bir eser okumadan yatarsam vicdanım rahatsız oluyor. Beni özellikle çeviri yaşatıyor diyebilirim. Hiç olmazsa geride beni hatırlatacak birkaç kitap bırakmak istiyorum. Bu da beni sürekli çeviri yapmaya zorluyor.

Bu sözleri söyleyen kişi, kendisiyle ilgili ola­rak aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

A) İyi bir yaşam geçirdiğine

B) Çeviri yapmayı çok sevdiğine

C) Ölümünden sonra hatırlanmak istediğine

D) İlgi alanının çeşitliliğine

E) Çevirilerin, unutulmamasını sağlayacağına

(ÖSS 1995)

 

3.     O, toplumumuzda sanata karşı bir duyarlılık yaratmaya çalıştı. Bu nedenle sanatına, kültürüne taze kan taşımaya adanmıştı yaratıcılığı. Şiiri­mizin, öykümüzün, romanımızın hamurunu dilimi­zin tüm güzelliğiyle yoğuran gençlerin yanında yer aldı; onların yapıtlarını yazınımıza kazandırdı. Geceli gündüzlü, düzenli, titiz bir çalışmayla olumlu işler yaptı; yayınevi kurdu; dergi çıkardı. Arkasında yazınımız adına övünülecek bir birikim bıraktı.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edi­len kişinin özelliklerinden biri değildir?

A) Toplumumuzda yazınsal yapıtlara sürekli bir ilgi yaratmaya çalışma

B) Yeni yapıtlar yayımlamaya özen gösterme

C) Zamanını yazınsal çalışmalarla doldurma

D) Türkçeyi güzel kullanan gençleri destekleme

E) Çıkardığı dergide kendi yazılarına yer verme

(ÖYS 1998)

 

4.     (I) Otuz yaşıma kadar durmadan yazdım; ama amatörlük dönemimin bu ürünleri yayımlanmadı. (II) Gerçek anlamda yazarlığa otuzumda başladım. (III) İlk kitabım da ancak kırk yaşımda piyasaya çıkabildi, (IV) Önceleri, salt ele alman konunun Önemli olduğunu düşünüyordum; sonra konu kadar işlenişinin de önemli olduğunu an­ladım. (V) Onun yayımlanışından sonra da sanat görüşümde bir değişiklik olmadı. (VI) Çünkü yazarlığa başladığımda düşünsel kişiliğim oluş­muştu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

A) II.       B)lll.      C)IV.           D)V.        E) VI.

(ÖSS 1996)

 

5.     (I) Türk ulusu Batıya hiç benzemeyen bir toplu­luktur. (II)Anadolu İnsanın tarihi, Batılıların tarih­lerinin geçtiği aşamalardan geçmemiştir. (III) Bu nedenle insanlarımızın olaylar karşısındaki davranışlarını, iç dünyalarını açığa vuruşları Batı insanınkine hiç benzemez. (IV)Bu açıdan bakılırsa, Türk romanının, gerek öz gerek biçim bakımından Batı romanından farklı özellikler taşı­ması kaçınılmazdır. (V) Bu gerçeğin,.eleştirmen­lerce göz ardı edilmemesi gerekir.

Bu parçada anlatılmak isteneni içeren en genel yargı, numaralanmış cümlelerden hangisidir ?

A) I.        B)ll.         C)lll.         D) IV.          E) V.

(ÖSS 1996)

 

6. Bir gün Fransızların ünlü heykeltıraşı Rodin’e: “Bir heykeli nasıl yapıyorsunuz?” diye sorarlar. O da tek cümleyle şu cevabı verir: “Taşın fazlasını atı­yorum, geriye heykel kalıyor.

Rodin’in heykel yapmayla ilgili olarak söy­lediği bu sözüyle, yazılı anlatıma ilişkin aşağı­daki yargılardan hangisi arasında bir paralellik vardır?

A) Yerinde verilen örnekler, yazarları uzun uzun açıklamalar yapmaktan kurtarır,

B) İletilmek istenen düşünceye uygun bir anlatım biçimi seçme, başarının ana koşuludur.

C) Yazma ustalığı, sözcüklerin tüm anlatım boyut­larını tanımayı gerektirir,

D) Yazılı anlatımda güzellik, anlatımı gereksiz sözcüklerden arındırma, yalınlaştırmayla sağ­lanır.

E) Bir yazının kalıcı olmasını sağlayan temel nite­lik, onun dil ve anlatım özelliğidir.

(ÖSS 1996)

 

7. Bir yazarın günlük tutmasının çeşitli yararları vardır. Çünkü günlük, bir tür olarak edebiyatın bir parçası olduğu kadar, yazarın kendi yapıtlarını düşünürken, yazarken aldığı notlardır da, Eleştir­menler, günlüğüne bakarak, bir yazarın kişiliğini ya da yazarlık niteliğini anlayabilirler. Bir yazarın sanat anlayışını, sanatçı tutumunu çözümlemekte yararlı ipuçları verir günlükler.

Bu parçada günlüklerle ilgili olarak asil anlatıl­mak istenen aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Yapıt yazılmadan önce alınan notlardan oluş­tuğu

B) Yazarların anlaşılması ve değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı

C) Yazarların eğilimlerini, özlemlerini yansıtması gerektiği

D) Alanı  ne olursa olsun,  her sanatçının tut­masının zorunlu olduğu

E) Yapıtların oluşturulmasına kaynaklık ettiği

(ÖSS 1996)

 

8. Şair, yapıtlarıyla çağına tanıklıktan da öte, yaşa­nabilir daha güzel bir gerçekliği okura sezdirmeli; bunun heyecanını yaşatmalı. Bu anlamda derin özlemler uyandırmalı okurda. Çünkü şiirin işlevi, insana gücünü duyumsatmak, yaşamın insana sunduğu yaratıcılığın derin hazzını tattırmaktır. Şair bunu yaparken insanın ve toplumun sorun­larını ele alabileceği gibi, çok öznel konulan da işleyebilir.

Bu parçadan şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Geçmişe özlem duygusu uyandırdığı

B) Her konuda yazılabildiği

C) Okuru etkilemeye yönelik bir işlevi olduğu

D) insanın yaratma gücünü ortaya çıkardığı

E) Yazıldığı dönemden izler taşıdığı

(ÖYS 1998)

 

9. Ormana, ovada otlayan ata, üveyiğin uçuşuna bakıyorum. Sessizliği dinliyorum. Bunların bir dil olduğunu söylüyorum kendi kendime… Anlaya­madığımız, daha doğrusu anlamak için yeterince zaman ayıramadığımız bir dil… Çoğu kez bu dili kullanmıyoruz; doğaya dışarıdan bakıyor, onu bilim yoluyla yeniden bulmaya çabalıyoruz. Oysa bu kopukluk ancak şiirle, doğayı ipten tanıtan, on­daki güzellikleri sezmemizi, görmemizi sağlayan şiirlerle giderilebilir.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Günlük yaşamın insanı doğadan uzaklaştırdığı

B) Doğadaki varlıklarla mutlu olunabileceği

C) Doğadaki her varlıktan bir şeyler öğrenilebile­ceği

D) İnsanın,    doğadan    uzaklaşmasının   sanat aracılığıyla önlenebileceği

E) Doğanın bilim yoluyla anlaşılabileceği

(ÖSS 1996)

 

10.   Geçen yetmiş yılda ne yaptım? Yetmiş sekiz kitap yazdım. Şimdi size bir itirafta bulunayım. Her biri beş on baskı yapmış olan bunca kitap bana, sanki yazacağım kitabın taslağı gibi gelmiştir. Yetmiş sekiz kitapta, hep ileride, şimdiden kestiremediğim bir zamanda, yazacağım o kitabın taslağını yaptım. Kim bilir, belki de hep taslak ya­pacağım. Yaşamım belki de bu taslaklar arasında, istediğim kitabı yazamadan geçip gide­cek.

Bu parçada anlatılmak İstenen aşağıdakiler-den hangisidir ?

A) Her yapıtın kendine özgü bir taslağının bulun­duğu

B) Yapıtlar   için   taslak   hazırlamanın   zaman yitimine yol açtığı

C) Sanatçının, daha yetkin ürünler ortaya koyma çabası İçinde olduğu

D) Bir yapıtın güzelliğinin ve kalıcılığının,onun işlenişine bağlı olduğu

E) Yazma ve yaratma gücünü, ortaya konan yapıtların sayısının belirlediği

(ÖSS 1996)

 

CEVAPLAR

1.A 6. D
2. D 7.B
3.E 8.A
4.C 9.D
5. D 10.C