Paragraf – 31 Çıkmış Sorular

PARAGRAF  – 31 ÇIKMIŞ SORULAR

1.     Ben romanlarımda, yaşam koşulları ağır diye karamsarlığa saplanıp kalmıyorum. Okurlarımı da iyimser olmaya yönlendiriyorum. Çünkü başarısı­zlıkların yanı başında başarı olanaklarının yat­tığına inanıyorum. Yapıtlarımda iyimserlik gerçeğini araştırıp bulmak isteyişim de buradan kaynaklanıyor. Ancak hiçbir zaman geleneksel anlamda bir mutlu son yazan değilim. Ama mut­luluğa varan sonlan bulursam bunları yazmaktan da çekinmiyorum.

Bu sözleri söyleyen bir yazar, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

A) İçinde bulunduğu koşulları kabullenmiş olan

B) Konu bulmakta sıkıntı çekmeyen

C) Yapıtlarında kendi yaşamını işlemekten ka­çınan

D) Romanda yeni bir çığır açtığını savunan

E) Romanlarıyla, okurlarını umutsuzluğa düşür­memeye çalışan

(ÖSS 1992)

 

2.     Kimi sanatçılar, sabahlara kadar oturup yazdık­larını, düzeltip bir daha yazdıklarını söyledik­lerinde güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum. Tek bir satırı bile yeniden yazmam ben. Çünkü bir cümleyi on kez değiştirebilirsiniz ama İlk cümle her zaman en iyisi olacaktır. Bunun İçin de dak­tiloda hep tek aralıklı yazarım, düzeltme yapmaya yer kalmasın diye.

Bu sözleri söyleyen bir sanatçı aşağıdakiler­den hangisiyle nitelendirilebilir?

A) Yazılarını oluştururken yazıp bozmanın gerek­sizliğini savunan

B) Yazılarını bir plan yapmadan oluşturan

C) Düzeltmenin, yaratıcılığı öldürdüğünü sanan

D) Sanatçının ancak zaman ipinde olgunlaşabile­ceğine inanan

E) Yazarlıkta aşın titizliğin yöntemsizlikten kay­naklandığını düşünen

(ÖSS 1992)

 

3.     Yirmi dört yıllık yayımcılık yaşamımın hemen hemen tümü coşku içinde geçti. Büyük bir İstekle yapıyordum bu işi. Öğrencilerim bana yardım ediyorlardı. Gelip büroda çalışıyorlardı çocuklar. Yayımcılığım sanki okul yaşamımın bir uzan­tısıydı. Bir anlamda dersler yayınevinde devam ediyordu. Böyle ders havası içinde, İmece havası içinde geçti yıllar. Yalnız öğrenciler için mi? Yanımda, yakınımda bulunan herkes İçin.

Bu   sözleri   söyleyen   kişi   aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez?

A) Çevresindekiler için eğitici olan

B) İşinde çevresindekilerden saygı ve destek gö­ren

C) İşini iyi bilen ve deneyimli olan

D) Okul yaşamından bunalmış olan

E) İşini severek yapan

(ÖSS 1992)

 

4.     “Divan edebiyatında da halk edebiyatında da şiir­lerin adları yoktur; konu bütünlükleri bulunmadığı gibi. Bu yüzden, örneğin yağmur konusunu arayacaksanız—-“

Yukarıdaki parça, anlam bütünlüğünün sağlanabilmesi için, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A) doğa ile İlgili olan şiirlere bakmalısınız.

B) baştan sona, bütün şiirleri taramalısınız.

C) nazım biçimlerinden yola çıkmanız gerekir.

D) şairler konusunda bilgi sahibi olmalısınız.

E) şiir kitaplarının içindekiler bölümünü taramanız gerekir.

(ÖSS 1981)

 

5.     Bazı yazarlar, kitap okumayanlara kızıyor ve on­ları ayıplıyorlar. Ben bu yazarlara katılmıyorum. Nedeni de şu: Bir insana, “Neden kitap okumu­yorsun?” diye kızmak, “Neden piyano çalmıyor­sun?” diye onu azarlamaya benzer

Düşüncenin akışına göre, bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Çünkü kitap okuma alışkanlığını kazanma, pi­yano çalmaktan daha kolay değildir

B) Aslında, kitap okumak da piyano çalmak gibi özendirici bir ortam gerektirir

C) Bunun, onları okumaya yönlendirecek olumlu bir yanı yoktur

D) Ancak, kitap okuyan herkesin piyano çalması gerekmez

E) Bu nedenle kitap okumayanlara kızmak yerine onları eğitmek gerekir

(ÖSS 1993)

 

6.     Bana hep yaşama sevincimin nereden kay­naklandığını sorarlar. Belki çocukluğumdan, çevremden, sokağımdan; ama asıl evimizden,.. Sevgi dolu bir evde büyümek güzel bir şey. Sevmeyi Öğrenince unutamıyor İnsan; yıllar geçse, yaşlansa da kişinin yaşama sevinci hiçbir zaman solmuyor.

Bu parçada anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her şeyi ailesiyle paylaşabilen çocuklar ilerde mutlu olurlar.

B)Aile ortamının verdiği mutluluk, mutlulukların en güzelidir.

C) Çocukken sevgiyi tadanların yaşama sevinci süreklilik gösterir.

D) Geniş bir aile içinde büyüyenler yaşamayı da­ha çok severler.

E) İnsan ancak çevresiyle birlikte mutluluğun tadı­na varabilir.

(ÖSS 1993)

 

7.     Ahmet: -Ali’nin nerede olduğunu Mehmet’e niye söylemedin?

Hasan:   -….

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse Hasan’ın Ali’yi koruduğu anlaşılır?

A) Bugün Mehmet’i göremedim.

B) Ali’nin nereye gideceği belli olmaz.

C) Ali’nin bugün çok işi vardı, çeşitli yerlere gide­cekti.

D) Mehmet, Ali’nin söylediklerini duymuş, çok öf­keliydi.

E) Söylesem de Mehmet, bu saatte, Ali’nin bulun­duğu yere gidemezdi.

(ÖSS 1981)

 

8.     Yaşamın uzunluğu ya da kısalığı bugüne değin çok tartışılmıştır. Neye göre uzun, neye göre kısadır yaşam? Örneğin bir kelebeğin yaşamında yirmi yıl, düşünülmeyecek ölçüde uzun bir süre sayılır. İki İnsanın dostluğunda bu süre önemli ve anlamlı bir nitelik taşır. Oysa aynı süre, insanlığın tarihsel gelişimi açısından düşünülürse, sözü edilmeyecek kadar kısa bir zaman dilimi sayılmaz . mı?

Bu parçada asıl anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlık uzun bir geçmişe sahiptir.

B) Zaman göreceli bir kavramdır.

C) Kimi canlılar çok kısa ömürlüdür.

D) İnsan için dostluğun değeri ve önemi büyüktür.

E) Yaşam , üzerinde çok durulup düşünülen kav­ramlardan biridir.

(ÖSS 1993)

 

 

9.            I. -Niye gecikti?

II. -Uyanamamıştır.

I. -….

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada, boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ile başlayan bir cümle getirilirse, birinci kişinin, kötü bir du­rumla karşılaşılmış olmasından tasalandığı anlaşılır?

A) Yoksa…

B) Ancak…

C)Oysa…

D) Elbette…

E) Belki…

(ÖSS 1981)

 

10. Dergilere gönderdiği yazılan: “Ama siz tanınmıyorsunuz!” diye geri çevrilen bir genç: “Öyleyse ben de tanınırım. Ödül mü istiyorsunuz? Onu da alırım.” demiş. Merak ediyorum, bu genç, yüzyılımızın en önemli romanlarından birinin tam on bir yılda ve dört kez yazıldığını biliyor mu acaba? Ya da bir Türk romanının ödü! almasına karşın, daha ikinci baskısı yapılamadan bir kitap pazarcısına kiloyla satıldığından haberi var mı?

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada öne sürülen düşüncelerden biridir?

A) Genç    yazarların    yapıtlarını    yayımlamak gerekir,

B) Yazarlar   arasında,   tanınmış   tanınmamış ayrımı yapılmamalıdır,

C) Bir yazarın değeri ilk ürünüyle anlaşılmaz.

D) Dünya edebiyatı sürekli bir değişim içindedir,

E) Bir yapıtın ödül alması, onun değerini göster­mez.

(ÖSS 1993)

CEVAPLAR

1.E 6.C
2.A 7. D
3.D 8.B
4.B 9.A
5.D 10. E