Paragraf – 45 Çıkmış Sorular

PARAGRAF  – 45 ÇIKMIŞ SORULAR

1. Yaşamanın güzelliği, acılara karşı koymanın gerekliliği, bu sanatçımızın şiirinin ana temasıdır. Ölümler bile onda, bir yeniden doğuş, doğanın bir başka canlısında yeniden var olmak gibi dile gelir.

Bu parçada tanıtılan kişiden aşağıdakilerin hangisi beklenemez?

A) Olaylara olumlu bir açıdan bakma

B) Hayatı bütün yönleriyle sevme

C) Kendini üzüntülere kaptırmama

D) Her şeyden ümidini kesme

E) Çevresindeki güzellikleri görebilme

(ÖSS 1986)

 

2.     İçimizden gülmek geldiğinde hüzünlü görünmek istediğimiz olmaz mı? Bunun gibi kaygılı dakikala­rımızda neşeli olmak, öfkelendiğimizde serinkanlı davranmak zorunda kalmaz mıyız? Konuğu­muzun yaramaz çocuğu, masadaki değerli va­zoyu yere düşürüp kırdığında, “Ne önemi var efendim, çocuktur kırar” dediğimiz olmaz mı?

Parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) İnsan ruhunu birbirine karşıt, birbiriyle çelişen özellikleri vardır.

B) Konukseverlik, üzüntüleri gizlemeyi gerektirir.

C) Gerçek duyguların belirtilmekten kaçınıldığı durumlar vardır.

D) Kimi durumlarda yalana başvurmanın sakıncası yoktur.

E) insanların içinden geçenleri anlamak ve yo­rumlamak güçtür.

(ÖSS 1986)

 

3.    Şiir, her okumada insanı bir başka limana ata­bilmeli;  yani her okuyan onda ayrı bir tat, anlam bulabilmeli. Hatta belki de aynı insan başka oku­malarda onda daha önce bulamadıklarını bula­bilmeli. Evet bence şiir budur.

Bu parçaya göre, şiirin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biçim güzelliği

B) Konuda özgünlük

C) Renkli bir anlatım

D) Kendine özgü bir üslup

E) Anlam zenginliği

(ÖSS 1986)

 

4.     Toplum yaşamını zenginleştiren öğelerin başında geçmişi bilme, geçmişi değerlendirme, geleceği kurarken ondan yararlanma gelmektedir. Bu yoldan geçen bir gelecek, güçlü, kökleri sağlam, yeni yaratmalara imkan tanıyan bir gelecek ol­maktadır. Geleceği kuracaklar, bu tür zengin bir kaynaktan beslendiği zaman yeni yaratmalara, zengin denemelere kolaylıkla geçebilmektedirler.

Bu parçaya göre, toplumların iyi bir gelecek sahibi olması neye bağlıdır?

A) Geçmişle olan bağlarını koparmamaya

B) Bireylerin yaratıcılarını geliştirmeye

C) Yeniliklere kapalı olmamaya

D) Genç kuşakları iyi yetiştirmeye

E) Geçmişi olduğu gibi sürdürmeye

(ÖSS 1986)

 

5.     Kitap vardır, okuyanın iç dünyasını allak bullak eder. Soruların ağına düşürür onu, bir arayışın içine sokar. Düşünce evreninin sınırlarını aç­maya, genişletmeye zorlar. Buna karşılık aynı kitap, bir başka okurun içini daraltır, karatır.

Aynı çıkarılacak en kapsamlı yargı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okurların bilgi ve yaşantı birikimi birbirinden farklıdır.

B) Okurlar, düşündürücü, etkileyici kitapları sever­ler.

C) Okuma, insanın iç dünyasını geliştirip zengin­leştirir.

D) Herkes, okuduğu kitapta biraz da kendini bulur.

E) Kitaplar, her okuru farklı biçimde etkiler.

(ÖSS 1986)

 

6.     Geleceğe kalan şiirler, daha çok tüm insanlığı il­gilendiren temalara yönelik şiirlerdir. Bunlar, doğrudan insanı, bireyi ele alır: ölüm, sevgi, kahramanlık ve aşk gibi. Toplumsal konulu şiirler de kalıcı olabiliyor ancak, genel olarak dünyadaki bütün toplumları ilgilendirebilecek, geniş anlamda toplumsal temaları içeriyorlarsa.

Bu parçaya göre, bir şiirin kalıcılığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Ulusal temaları İşlemesine

B) Bireysel yönünün bulunmasına

C) Toplumsal sorunları işlemesine

D) Duygusal bir içeriği olmasına

E) Evrensel nitelikler taşımasına

(ÖSS 1986)

 

7.     “Gerçeği dile dönüştürmenin bir değil, bin bir yolu vardır. Gerçek sanatçı, bin İkinciyi arayan, böyle bir yürekliliği gösteren kişidir.”

parçada geçen “bin ikinciyi aramak” sözüyle an­latılmak istenen nedir?

A) Çok çeşitli konular işlemek

B) Etkili bir dil kullanmak

C) Gerçeği değişik yönleriyle ele almak

D) Değişik anlatım biçimleri denemek

E) Herkesten farklı olmak

(ÖSS 1985)

 

8.     Genç sanatçılara bir öğüdüm var: Sakın yarışları fazla önemsemeyin. Katılın ama sadece diğer sa­natçıların yanında yapıtınızı değerlendirmek ama­cıyla. Ödül, para da olsa gelecek için sanatçı olmaya yetmez. İçinde bulunduğunuz tüm yeter­sizliklere karşın ne yapın yapın kendi anlayışınızı yaratın.

Bu parçadan, aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

A) Bir yarışmayı kaybetmek yeteneksizlik an­lamına gelmez.

B) Ödül kazanma iyi bir sanatçı olmanın kesin ka­nıtı değildir.

C) Sanatçı için önemli olan kişisel üslubunu yarat­maktır.

D) Yarışmalar sanatçının gelişmesini engeller.

E) Yarışmalara   katılmanın   amacı   kazanmak değildir.

(ÖSS 1986)

 

9.     Çeviri bence başlı başına bir yaratıcı sanattır. Ben bazı çevirilerin orijinalleri aştığına da inanı­yorum.Kimi yönetmenlerin elinde piyesler, kimi virtüözlerin elinde besteler nasıl güçleniyorsa, çe­viride güç kazanan eserler de vardır. Özellikle kimi çevirmenler, bir dilden başka dile geçişte, güzelleşmeyi sağlayan, gerçek anlamda yaratıcı sanatçılardır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarıla­maz?

A) Yaratıcılık, güzel çeviri yapabilmek için gerekli bir özelliktir,

B) Çeviri asıl metinden uzaklaştıkça güç kazanır.

C) Asıl metne sıkı sıkıya bağlı çevirilerden her za­man iyi sonuç alınmayabilir.

D) Kimi eserler çeviri yoluyla güzelleşir,

E) Yaratıcı çevirmen, kimi durumlarda esere ken­dinden de bir şeyler katabilir.

(ÖSS 1987)

 

10.   Bir yazarın sıkıntılarını ne bilir okuyucu! Siz yıl­larca romanın çilesini çekmişsinizdir, o ise, bu çi­leyi bilmez. Okuduklarına hoşlandım ya da hoşlanmadım ölçüsü ile bakar. Hatta bu ölçünün neye dayandığını, nereden kaynaklandığını bile bilmez, O ancak, bir romanda yüreğindeki duyguyu, kafasındaki düşü, kısaca iç dünyasını bulmak ister.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada okura yöneltilen eleştirilerden biri değildir?

A) Yaratmanın güçlüğünü bilememesi

B) Yazara, sorunlarını çözmede yardımcı olma­ması

C) Romanı   değerlendirirken   zevk   almayı   ön planda tutması

D) Eleştirilerini nesne! olmayan nedenlere bağla­ması

E) Romanda sadece yaşadığını ve tasarladığını bulmak istemesi

(ÖSS 1987)

CEVAPLAR

1.D 6. E
2.C 7. D
3. E 8. D
4.A 9.B
5. E 10. B