Paragraf – 50 Çıkmış Sorular

PARAGRAF  – 50 ÇIKMIŞ SORULAR

1. “O mu? Sandığın gibi değildir. Karda gezip izini belli etmez. Ne kadar yakın olmaya çalışırsan çalış, yine de onun nelerle uğraştığını, ne işler çe­virdiğini anlayamazsın.”

Kendisinden böyle söz edilen bir kimseyi nite­lendirmek için kullanılabilecek en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşine ve çıkarına düşkün olan

B) Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyen

C) İçinden pazarlıklı olan

D) Ağzını sıkı tutan

E) Saman altından su yürüten

(ÖSS 1982)

 

2. “Masalları, yalnızca bir hareket noktası, bir atlama, tahtası olarak alıp onun geleneklerine tutsak ol­madan, onu taklit etmeden, çağımıza getirerek yepyeni yapıtlar yaratma yolunu, çağdaş yazarın, halk masalından en olumlu yararlanma yolu sayarım.”

Aşağıdaki yargılardan hangisi, bu parçada sa­vunulan görüşe uymaz?

A) Masal geleneğinden yararlanma, salt içerik ve konuyla sınırlı değildir.

B) Masallardan yararlanmak isteyen çağdaş yazar, onların dil ve anlatım özelliklerine bağlı kalmalıdır.

C) Günümüzün yazarı, masalı duyguda ve düşüncede aşarak konuya tam bir özgürlükle yaklaşabilmelidir.

D) Yazardan beklenen davranış, masala çağdaş bir yorum getirmektir.

E) Masallar, yeni düşünce ve duygulan anlat­mada sanatçıya zengin kaynaklar olarak hizmet edebilir.

(ÖSS 1982)

 

3. “Anılarımı yazarken romanlarımı şöyle bir karıştırdım, dil bakımından eskimiş parçalar çok mu diye baktım. Kimi yerlerine gülmemek elde değildi. Örneğin ‘fevk-i serinde’ demişim. Şuna ‘başının üstünde’ deseydim sanki sanatçılığım­dan, yazarlığımdan ne eksilirdi?”

Bu sözleri söyleyen bir yazarın davranışı, aşa­ğıdakilerden hangisine bir örnektir?

A) Kendisini alaya almaya

B) Özeleştiri yapmaya

C) Anılarına sığınmaya

D) Anlatımını kötülemeye

E) Yeniliğe düşkünlük göstermeye

(ÖSS 1982)

 

4.   “Sanatın, sanat tarihiyle bütün okullara girmesi, resimlerle evleri süslemesi, heykellerle ve güzel binalarla kentleri zenginleştirmesi kadar yaşam bakımından önemli şey pek az bulunur. Sağlam zevk, bu koşullar altında oluşur.”

Bu parçada yazarın söylemek istediğini en çok destekleyen cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşanılan ortam, sanat eğitiminde önemli bir etkendir.

B) Zevklerdeki birlik, ulusal birliği güçlendirir.

C) Sanat, insanları birbirine yaklaştıran güçlü bir araçtır.

D) Sağlam sanat zevki, sanat tarihi okunmadan edinilemez.

E) Ulusların ortak özellikleri, onların sanat an­layışlarına da yansır,

(ÖSS 1982)

 

5.   “Ayrıntıları atıyorum, konuyu yalınlaştırmaya çalışıyorum. Bence resimle fotoğrafın ayrım nok­tası burası.” diyen ressamın görüşüne katıl­mayan bir kişi, aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir?

A) Gerekli olanı alacak, gereksizi atacaksınız.

B) Bu durum, her sanat dalında böyledir.

C) Ancak, çoğu kez yaşantının sıcaklığını onlar verirler.

D) İlginç bir yaklaşım olarak değerlendiriyorum.

E) Sözlerinizle resimleriniz arasında bir uyum gö­remedim.

(ÖSS 1982)

 

6.   “Sanatçılardan çoğu ilgisizlikten değil, anlaşılma­maktan yakınır. Anlaşılmak ise, bu durumda beğenilmekten başka bir şey değildir. İleri gitmiş ülkelerdeki sanatçıların yalnız paraca değil, saygı görme yönünden de kavuştukları üstün duruma imrenenlerin unutmamaları gerekir ki halk hiçbir zaman, hiçbir yerde gökten anlayışla inmemiş, yetişmiş, yetiştirilmiştir.”

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygar toplumlarda halk, sanatçıları anlar ve onlara büyük saygı gösterir,

B} Bir sanatçı için anlaşılmak, beğenilmek de­mektir.

C) Sanatçılar için, halktan ilgi görmek, beğe­nilmek anlamına gelir.

D) Beğenilmek isteyen sanatçı, halkın beğenisine seslenmeyi görevi saymalıdır.

E) Halkı, sanattan anlar hale getirmek sanatçının görevidir.

(ÖSS 1982)

 

7.   “Bugünkü romanımızda, köy ve köylüler önemli bir yer tutuyor. Ne yazık ki çok defa öznel sebep­lerle yazarlarımız ya anılarının etkisine kapılıyor ya da aşırı duygusal davranıyorlar. Hatta çokluk iyi niyetle, köylerimizin perişanlığını açıkça belirt­mek, gerilikten kurtulmalarını sağlamak, dertlerini etraflıca ortaya koymak için olağanüstü çaba har­cıyorlar. Bu sorunları iyi bilen birer vatandaş olarak çoğu anlattıkları, geniş ölçüde ele alındığında, bir romanın kuruluşunu sakatlayan fazlalıklar olmaktan ileri gitmiyor.”

Bu parçada yazarın, romanımızda gördüğü en önemli eksiklik nedir?

A) Konuların, yazarların hayatından kaynaklan­ması

B) Yazarların, köy kökenli olmaları yüzünden so­runları tarafsız yansılamamaları

C) Yazarların,  romanın  gerektirdiğinden  daha fazla soruna yer vermeleri

D) Yazarların, köy hayatını her zaman olumsuz açıdan ele almaları

E) Yazarların,   bütün   çabalarına   karşın   köy gerçeklerini ortaya koyamamaları

(ÖSS 1982)

 

8.   “İnsanımızın doğaya ilgisi, yazınımızda doğa duy­gusunun yeri üzerine bir sav vardır. Bir yandan İs­tanbul’un görünüşü, öte yandan ince beğenili okur yazar kuşağının gezi yerlerine düşkünlüğü bu savı yalanlar. Buna Sultanların, bir döneme adını koydurtacak denli lale bahçelerine olan tutkularıyla birlikte Nedim’in şiirlerini de ekleyebiliriz.”

Bu parçada yazarın, yalanlandığını söylediği sav aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Türklerin doğa sevgisi öteden beri bilinmekte­dir.

B) Türk yazınında doğa duygusu, canlı doğa be­timlemeleri bir yeniliktir.

C) Türk yazınında doğa duygusunun yeni olduğu­nu belirtme, aykırı bir düşünce sayılabilir.

D) Türk yazınında doğa duygusunun bulunmadı­ğını söyleme, halk şiiriyle de çelişir.

E) Doğadan seçilen öğeler, Divan ve Halk şiirinin benzetmelerinde kullanılmıştır.

(ÖSS 1982)

 

9.   “Şiirlerinde gereksiz sözcüklerden olabildiğince kaçınıyor. Sıfatlar, benzetmeler için de böyle bu. Okuyucuyu birtakım soyut, düğümlü sözcüklerle yorduğu da söylenemez. Öğretici bir hava taşı­mamalarına karşın, yine de bu şiirlerde bir eksiklik var: Başka şiirleri anımsatıyor; bunları daha önce okumuş gibi bir duyguya kapılıyorsunuz.” diyen bir eleştirmenin sözünü ettiği şiirlerde bul­duğu eksiklik nedir?

A) Yalınlık

B) İçtenlik

C) Yoğunluk

D) Özgünlük

E) Açıklık

(ÖSS 1982)

 

10.   “Ben öykülerimde düşsel ve duygusal öğelere yer vermekten özellikle kaçınırım.” diyen bir yazar, öykülerini oluştururken aşağıdakilerden hangisine özen gösterir?

A) Olağanüstü durumları yansıtmaya

B) Renkli ve şiirsel bir dil kullanmaya

C)Tek yönlü karakterler çizmeye

D) Okurlarını yaşananın dışına çıkarmaya

E) Olabilir izlenimini yaratmaya

(ÖSS 1982)

 

CEVAPLAR

1.E 6. E
2. B 7. C
3. B 8. B
4. A 9. D
5. C 10. E