Şiir Türleri (Şiir Bilgisi) – 10

ŞİİR TÜRLERİ (ŞİİR BİLGİSİ) – 10

1.     

Biter, Kırşehir’in gülleri biter

Çağrışır dalında bülbüller öter

Ufacık güzeller hep yeni yeter

Güzelin kaşında keman görünür

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerin hangi­si söylenemez?

A)   Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)   Redif vardır.

C)   Yarım uyak kullanılmıştır.

D)   Uyak örgüsü aaab şeklindedir.

E)   Didaktik bir şiirden alınmıştır.

 

2.    

Ne içindeyim zamanın

Ne de büsbütün dışında

Yekpare geniş bir ânın

Parçalanmış akışında

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisi yoktur?

A)   Uyak                                 

B)  Redif

C) Ölçü                                 

D)  Ulama

E) Düz kafiye örgüsü

 

3.    

Anlatır özlemini bana derinden

Yanan alnınla, terleyen avuçların

Alevler taşarken gözbebeklerinden

Yakar değdiği yeri parmak uçların

Bu dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söyle­nemez?

A)   Hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)   Redif vardır.

C)   Tunç uyak kullanılmıştır.

D)   Düz uyakla yazılmıştır

E)   Ulama vardır.

 

4.    

Varılırdı daha saydam günlere isteseler

İsteseler yalnızlık giremezdi evlere

Seni sevmek bir kırlangıç olacak bekleseler

Ve uçacak durmadan adaşız denizlere

Bu dörtlüğün uyak örgüsü aşağıdakilerin han­gisidir?

A)  Sarma uyak                     

B)  Çapraz uyak

C)  Düz uyak                          

D) Cinaslı uyak

E) Tunç uyak

 

5.     Aruz ölçüsünde, kapalı bir heceyi açık hâle getir­mek için, son hecesi ünsüz bir harfle biten bir sözcüğün, kendinden sonra gelen ve ilk hecesi ünlü ile başlayan sözcüğe kendiliğinden bağla­narak okunmasına —- denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) takti                     

B) ulama                    

C) kasr

D) med                   

E) imale

 

6.     Aşağıdakilerin hangisinde redif vardır?

A)   Baksan bir uzaklık var hangi yana

Hangi eşyaya dönsen boş bir ayna

B)   Sen bizim köyleri görmedin ki hiç

Yolları toz, çamur, evleri kerpiç

C)   Mor dağlara karargâhlar kurulur

Eteğinde bölük bölük durulur

D)   Ebedî âşığın dönüşünü bekler

Yalan yeminlerin tanığı çiçekler

E)   Erkenden çağırır ya deniz, ya bahçe

Her yerde tükenmez kahkaha, eğlence

 

7.     Aşağıdaki dizelerin hangisinde ulama yoktur?

A)   Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller

B)   Belki rüyalarındır bu taze açmış güller

C)   Yazıyorum acıyla, yanlış yorumluyorlar

D)   Seni sevmek mevsimler içinde en güzel yaz

E)   Diyemem istesem de, seni unuttum

 

8.     Aruz ölçüsü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden han­gisi yanlıştır?

A)   Arap edebiyatında ortaya çıkmıştır.

B)   Türk edebiyatına İranlılardan geçmiştir.

C)   7’li, 8’li, 11’li gibi kalıplarla yazılır.

D)   Mısra sonlarındaki bütün heceler kapalı, yani uzun sayılır.

E)   Hecelerin uzunluk-kısalık bakımından eşitliği­ne dayanır.

9.       

I. Şiirde her satıra “dize (mısra)” denir.

II. İki dizeden oluşan ve bir bütünlük gösteren bölümlere “beyit” denir.

III.   İkinin üstünde bütünlük oluşturan dizelere “bölüm, küme” denir.

IV.   Dört dizeden oluşan kümeye “dörtlük” denir.

V.   Dize sonlarında yinelenen aynı görev ve an­lamdaki ek ya da sözcüklere “uyak” denir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin  hangi­sinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.           B) II.           C) III.           D) IV.           E) V.

 

10.   Gökyüzünü çevir bana

Gezinsin tutkunun alevden dili

Uçarken çıkardığın o ses var ya

Bütün sözcüklerin özeti gibi

Bu dörtlüğün kafiyelenişi ve kafiye çeşidi aşağıdakilerin hangisidir?

A)  ……………a                       B)  ……………a

……………b                              ……………b

……………a                              ……………b

……………b                              ……………a

Yarım                                          Tam

C) ……………a                       D)  ……………a

……………b                              ……………a

……………a                        ……………a

……………b                              ……………b

Zengin                                     Cinaslı

E)  ……………a

……………a

……………a

……………a

Tunç

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde tam uyak yoktur?

A)   Açılmaz ne bir yüz, ne bir pencere

Bakıldıkça vahşet çöker yerlere

B)   Buruşmuş yüzlerde çakmak çakmak

Dudaklar kurudur, kirpikler ıslak

C)   Aşk, o bir masalmış, yalanmış meğer

Seven bir kalp için sığınacak yer

D)   Birden sarar her yerimi bir heyecan

Altın tozuna bulanır geçer zaman

E)   Bütün sevgileri atıp içimden

Varlığımı yalnız ona verdim ben

 

12.  Aşağıdakilerin hangisinde sözcük hâlinde re­dif vardır?

A)   Yağız atlar kişnedi, meşin kırbaç sakladı

Bir dakika araba yerinde durakladı

B)   Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar

Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar

C)   Önde uzun bir kışın soldurduğu etekler

Sonra dönen, dönerken inleyen tekerlekler

D)   Ey garip çizgilerle dolu han duvarları

Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları

E)   Nihayetsiz bir ova ağarttı benzimizi

Yollar bir şerit gibi ufka bağladı bizi

 

13.   Akşam, yine akşam, yine akşam

Bir sırma kemerdir suya baksam

Bu beyit aşağıdaki aruz kalıplarından hangi­siyle yazılmıştır?

A)   Fe i lâ tün / me fâ i lün / fe i lün

B)   Fâ i lâ tün / fâ i lâ tün / fâ i lün

C)   Mef û lü / me fâ î lü / fe û lün

D)   Fe i lâ tün / fe i lâ lün / fe i lün

E)   Mef û lü / fâ i lâ tü / me fâ î lü / fa i lün

 

14.   Aruz ölçüsüyle yazılmış bir şiirdeki ölçüyü belirle­yebilmek için şiiri oluşturan hecelerin (.) veya (-) işaretiyle gösterilmesine ve kalıplarının bulunma­sına — denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) takti                    

B) ulama                     

C) kasr

D) med                   

E) imale

 

15.    

I. İz mi karanlıkların yüzünde pençe pençe

II. Bu kara lekeler gözlerin mi zamandan iri

III. Neden bu şarkılar bitiyor söyleyince

IV Adın dudaklarımda kara bir kan gibi

Yukarıdaki  dizeler aşağıdakilerin  hangisine göre sıralanırsa sarma kafiye örgüsü oluşur?

A)   I. – III. – IV – II.                  

B)   I. – II. – IV – III.

C)   I. – III. – II. – IV                  

D)   I. – II. – III. – IV

E)   III. – IV – I. – II.

CEVAPLAR

1

E

9

E

2

E

10

A

3

D

11

A

4

B

12

D

5

B

13

C

6

C

14

A

7

B

15

B

8

C