Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 117 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 75. Her birisi semiz ü kuvvetlü

İç ü tışı yağlu vü etlü

76. Niçün oldı bulara enzânî

Bize bildür şu tâc-ı sultânî

(…)

(Bilge eşek, onu dinledikten sonra sorusunu ce­vaplar.)

83. Ki öküzü yaradıcak Hallâk

Sebeb-i rızk kıldı ol Rezzâk

84. Dün ü gün arpa buğday işlerler

Anı otlayup anı dişlerler

85. Çün bular oldu ol azîze sebep

Virdi ol izzeti bulara Çalap

86. Tâc-ı devlet konuldı başlarına

Et ü yağ toldı iç ü tışlarına

87. Bizüm ulu işimüz odundur

Od uran içümüze o dûndur

(…)

(Eşek de öküzler gibi ekin yemeye karar verir ve bir tarlaya girer. Karnını doyurduktan sonra ağnayarak ekinleri mahveder. Bunu gören ekin sahibi çıkagelir.)

105. Ağaç elinde azm-i râh itdi

Tarlasını göricek âh itdi

106. Dâneden gördi yiri pâk olmış

Gök ekinliği kara hâk olmış

107. Yüreği sovumadı söğmek ile

Rahat olmadı gönli eşeği dögmek ile

108. Bıçağın çekdi kodı ayruğını

Kesdi kulağını vü kuyruğını

109. Kaçar eşek acıyarak cânı

Dökülüp yaşı yerine kanı

110. Uğrayu geldi pîr eşek nâgâh

Sordı hâlini kıldı derd ile âh

111. Derd ile inleyü didi ey pîr

Har-ı rûbâh gibi pür-tezvîr

112. Batıl isteyü hakdan ayrıldum

Boynuz umdum kulakdan ayrıldum

(…)

Fe i lâ tün / me fâ i lün / fe i lün

Şeyhî, Harnâme

haz.: Mehmet Özdemir