Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 199 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

Bürosu’nda da çalıştım. 1941’den 1944’e kadar askerlik yaptım (Tercüme Bürosu’nda çalışmam as­kerlikten sonra olmuştur.). Şairlik ile memurluğun bağdaşamıyacağını gördüm. Şairliği tercih ettim. Mizacım beni buna mecbur etmiştir. Tercüme Bürosu’ndaki işim, temayüllerim ile telif edilebilecek gibi bir işti. Orada faydalı olabileceğimi sanıyordum. Fakat, Reşat Şemsettin vekil olunca maarifte antide­mokratik bir hava esmeğe başladı. Bunun üzerine istifa etmek mecburiyetinde kaldım. Her devrede zamanımızın bütün sanatkârlarıyla tanışmalarım olmuştur. Nahid Sırrı’nın ısrarı üzerine ilk şiirlerimizi arkadaşlarımla beraber Varlık dergisine verdik.

1935’te Melih Belçika’da idi. Oktay ile (Sürrealistleri) okuyorduk. Melih ile de irtibatımızı kesme­miştik. Şiirimiz muhtelif merhalelerden geçmiştir.

Asım Bezirci, Orhan Veli

 

METİNDE GEÇEN BAZI KELİME VE KELİME GRUPLARI

eşraf: Bir yerin zenginleri, sözü geçenler, ileri gelenler.

merhale: Derece, basamak, aşama, evre.

mizaç: Huy, yaradılış, tabiat.

muavin: Yardımcı, yardım eden.

münasebet: İlişik, ilişki, ilinti.

tahrir: Yazma, kitabet, kompozisyon.

telif etmek: Uzlaştırmak.

temayül: Bir tarafa eğilme, meyletme.

 

METİN VE TÜR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

OTOBİYOGRAFİ ( ÖZ YAŞAM ÖYKÜSÜ )

Bir kimsenin kendi hayatını kısaca anlattığı düzyazı biçimine otobiyografi denir. Yazar, yazısını kendi özel dünyasıyla sınırlandırır, çeşitli ayrıntılara girmez. Edebiyat, sanat, siyaset, spor gibi değişik alanlarda ünlü bir kişi; diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini, başarısını nelere borçlu olduğunu ve nasıl kazandığını anlatmak amacıyla otobiyografisini yazar.

Doğumdan itibaren otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşananlardan ancak anlatmaya değer olanlar yazılır. Çoğu zaman sanatçı kendisiyle beraber aile büyüklerinden, sosyal çevresinden, aile içi durumlarından da söz eder. Otobiyografi her ne kadar öznel bir anlayışla kaleme alınsa da gerçekler göz ardı edilmemelidir. Buna rağmen otobiyografiler öznel eserler olarak kabul edilir. Çünkü kişi kendi­sini anlatmaktadır ve bunu yaparken tarafsız davranamaz.

Bir yazarın kendi hayatını roman şeklinde yazması sonucunda ortaya çıkan esere otobiyografik roman denir. Peyami Safa’nın “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”, Orhan Kemal’in “Baba Evi” ve “Avare Yıllar” adlı eserleri otobiyografik romana örnek olarak gösterilebilir.

Öz geçmiş ( CV ) : İnsanın hayatını, kabiliyetini, yeteneğini, iş yapma gücü ve tecrübelerini ortaya koyan belgelere öz geçmiş (CV) denir. CV, yaşam özeti anlamına gelen “Curriculum Vitae” kelimesinin kısaltmasıdır. Otobiyografide, herhangi bir alanda tanınmış bir kişi, kendi yaşam öyküsünü anlatır. Bi­yografide ise bir kişinin hayatı bir başka kişi tarafından anlatılır. Eskiden tercüme-i hâl denilen biyografi, öz geçmiş anlamında kullanılırdı.

Monografi: Meşhur kimselere ait ilgi çekici bir konuyu, onların tek bir eserini veya herhangi bir ilim, sanat konusunu derin bir şekilde inceleyen eserlere monografi adı verilir.