Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 26 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 

METNİ ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME

1. Okuduğunuz metinde türlerin sınıflandırılmasında hangi ölçütler esas alınmıştır?

 Düşündürücü –öğretici metinler  ve Sanatsal metinler gibi ölçütler kullanılmıştır.

2. “Edebiyatta türler sürekli bir değişim içindedir.” yargısına katılıp katılmadığınızı nedenleriyle söyleyiniz.

 Edebi türler, değişmeyen yazı kalıpları değildir. Toplumda zamanla meydana gelen değişmeler edebiyata da yansır. Edebi türler de değişen zamanın ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte ve çeşitlilikte değişime uğrar. Sözgelimi Eski Yunan edebiyatında yalnızca şiir, tiyatro, söylev, tarih gibi dört türden söz edilirken, XIX. yüzyıldan itibaren bu türlere roman, tenkit, mektup gibi yeni türler eklenmiştir. XX. yüzyıldan itibaren, özellikle basın ye yayın hayatındaki gelişmeler yeni türlerin oluşumunu sağlamış, makale, deneme, fıkra, skeç senaryo gibi yeni türlerden bahsedilmeye başlanmıştır.

 Bir yandan yeni edebi türler oluşurken, diğer yandan da eski türlerden bazıları zamanla kaybolmuş veya anlamı değişmiş, yeni anlamlar kazanmıştır. Buna en güzel örnek olarak destanı verebiliriz. Romantizm akımı ile birlikte, ilk çağın en önemli türü olan trajedi, yerini drama bırakmıştır.

3. “Metinlerin Sınıflandırılması” metninde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Yazarın yazma amacı, hedef kitlesi ve yazı türünün bu anlatım biçiminin seçilmesinde etkili olup olmadığını söyleyiniz.

 Açıklayıcı anlatım türü kullanılmıştır. Yazarın amacı  ve hedef kitlesi bu anlatım türünün oluşmasında etkilidir.