Sonuç Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Etkinlik Cevapları Sayfa – 60 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 Olaylar anlatılırken anlatım biçimlerinden öyküleyici anlatım, kişi ve mekânlar tanıtılırken de betimleyici anlatım biçimi kullanılır. Hikâyede diyalog ve iç konuşma tekniklerinden yararlanılır. Yazının hikâye türünün temel özelliklerini taşıması için olay örgüsü, kişi, zaman ve mekân gibi yapı unsurlarına yer verilir.

İyi bir anlatımın açıklık, akıcılık, duruluk ve yalınlık gibi özellikler taşıması gerekir. Hikâye yazımında basit, birleşik, sıralı, bağlı, eksiltili, devrik, kurallı cümle; isim cümlesi, fiil cümlesi gibi farklı cümle yapılarına yer verilir. Böylece duygu ve düşüncelerin farklı cümle yapılarıyla ifade edilmesi hikâyenin anlatım özelliğini belirleyecektir.

Taslak Metin Oluşturma

Yazılacak konunun içeriğine uygun bir dille geriye dönülmeden bir taslak oluşturacak şekilde yazma sürecine taslak yazma denir. Hikâyenin taslağı, belirlenen tema (ana düşünce), yardımcı düşünce ve dü­şünceyi geliştirme yolları doğrultusunda oluşturulur.

Taslak Metni Geliştirme ve Düzeltme

Bu aşamada, anlatılanların birbiriyle çelişmemesine, başlığın içerikle uyuşmasına, anlatım bozuklukla­rının olmamasına özen gösterilir.

Hikâye, biçim özelikleri açısından gözden geçirilir. Yazım ve noktalama yanlışları olup olmadığı, sayfa düzeni, yazının okunaklılığı vb. yönlerden değerlendirilir. Varsa yazım ve noktalama hataları düzeltilir.

Taslak metin; bilgi, duygu, düşünce ve olayların açık, anlaşılır ve ikna edici biçimde sunulup sunulma­dığı ve bölümler arasındaki ilişkiler açısından kontrol edilerek geliştirilir. Hikâyenin özgün olabilmesi için an­latımın veya düşüncelerin başka bir anlatıma veya düşünceye benzememesi, hiçbir yapıtı veya düşünceyi taklit etmemesi gerekmektedir.

Üretilen ve paylaşılan metinlerin birey ve yazar olarak sorumluluğu üstlenilmelidir. Çünkü üretilen ve paylaşılan metinlerin hukuki, ahlaki ve mesleki sorumluluğu yazara aittir, bu bilinçle hareket edilmesi gere­kir.

Yazılan Metni Paylaşma

Düzenlenip geliştirilen hikâyeler başkalarıyla paylaşılabilir. Bu amaçla hikâyeler sınıfta, okulda ya da evde başkalarına okunabilir, okul veya sınıf panolarına asılabilir. Yazılan hikâyeler sınıfça bir araya getirile­rek bir kitap hazırlanabilir ya da bir dergiye yollanabilir.

Bu aşamada, eleştirilere açık olunmalı -gerekirse metin çerçevesinde- eleştiriler cevaplanmalıdır.

B. YAZMA TÜR VE TEKNİKLERİNİ UYGULAMA

Yukarıda aşamaları verilen hikâye yazma çalışması yapınız.

• İncelediğiniz metinlerden edindiğiniz düşünce ve izlenimleri konu alan farklı türlerde yazma çalış­ması yapınız.