Tanzimat Edebiyatı Doğru – Yanlış Soruları

Tanzimat Edebiyatı Doğru – Yanlış Soruları

1.Yenileşme hareketlerinin temelinde, savaş alanlarından başlayarak Osmanlı’nın Batı karşısında uğradığı ye­nilgiler yatmaktadır. ( )

2. Osmanlı Devleti’nde yenileşme hareketleri, halkın isteği ve baskısı sonucunda başlamıştır. ( )

3. XIX. yüzyılda, eski İstanbul (surlar içindeki İstanbul) hayatıyla Beyoğlu çevresinde sürdürülen yaşama biçimi farklıydı; surlar içindeki İstanbul, geleneksel Türk yaşam tarzını sürdürürken gayrimüslimlerin ikamet ettiği Be­yoğlu çevresindeki halk, Batı’dan gelen yeniliklerin yansıtıldığı bir yaşam sürdürmekteydi. ( )

4. Namık Kemal‘in; Ziya Paşa‘nın “Harabat” adlı eserinde divan şiirini yüceltmesi üzerine yazdığı “Tahrib-i Ha­rabat” ve “Takib” adlı eserleri edebiyatımızdaki ilk tiyatro eserleridir. ( )

5. Tanzimat’tan sonra öğrenim için Avrupa’ya gönderilen gençler, burada edebiyat çevrelerine girmiş; Batılıların edebiyat türlerini tanımış ve bu türleri edebiyatımıza taşımışlardır. ( )

6.Tanzimat Döneminde Batı edebiyatı demek, İtalyan edebiyatı demektir.                                                    (  )

7. Ziya Paşa; Hürriyet gazetesinde çıkan “Harabat” adlı makalesinde, divan edebiyatını millî bir edebiyat olma­makla suçlayarak modern Türk edebiyatının ancak halk edebiyatına bağlanmakla kurulabileceğini savunmuş­tur. ( )

8.Tanzimat Döneminde, hece ölçüsüne ilgi biraz artmışsa da aruz ölçüsü eski hâkimiyetini devam ettirmiş; di­van şiirinin nazım şekilleri ve sanatları tamamen terk edilememiştir.                                                          (  )

9.Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesiyle (1839) Tanzimat edebiyatı da başlamıştır.                                       (  )

10.Öğrenimini Fransa’da yapan ve Fransız edebiyatını tanıma imkânı bulan Şinasi, Fransız şairlerinden manzum olarak yaptığı ilk tercümeleri “Tercüme-i Manzume” adlı küçük kitapta yayımlamıştır. (  )

 

CEVAPLAR

1.D 2. Y 3. D     4. Y     5. D     6. Y     7. Y     8. D     9. Y     10. D