TDK’ye Göre Virgülün Kullanıldığı Yerler Nelerdir?Örneklerle…

VİRGÜL (,)

Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kul­lanılır.

 • Anlatmaya bağlı edebi metinler arasında masal, hak hikayesi, mesnevi, manzum hikaye, öykü ve roman gibi türler yer alır.
 • Anılar yazıldıkları dönemin siyasi, edebi, askeri ve sosyal özeliklerin yansıtabilir.
 • Evliya Çelebi Avusturya, Hicaz, Sudan, Habeşistan gibi ülkelerde dolaşmıştır.

Bir kelimenin kendisinden sonra gelen ke­lime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından karıştırılmasını önlemek ama­cıyla kullanılır.

 • O, şiiri bir ruh analizi olarak görüyordu.
 • Bu gece, eğlenceleri içlerine sindirememişti.
 • Şu, bahçeye dikilecek olan fidan değil midir?

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

 • Adam ocağın karşısındaki boş yere oturdu, ateşe doğru ellerini uzattı.
 • Oğlan evde okuyacak, sene sonunda mek­tebe gidip imtihan verecek.

Cümle içinde ara sözleri ayırmak İçin ara sözden önce ve sonra kullanılır.

 • Dün Ali amcalara, eski komşumuza, gittik.
 • Bu adam, seni temin ederim, sahtekârın biridir.

Anlama güç kazandırmak İçin tekrarlanan sözler arasında kullanılır

 • Ölüme gülerek koşan genç savaşçıların al bayraktan dalgalansın, dalgalansın!
 • Oğlunu, kadersiz oğlunu bir daha göğsüne bastı.

Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerin­den sonra kullanılır.

 • Minareyi çalan kılıfını hazırlar, diyordu.
 • Artık kimseyi sevmeyeceğim, dedi.

Bibliyografik künyelerde yazar, eser, bası­mevi, basım yeri, basım yılı gibi kelimeler arasında kullanılır.

Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.

UYARI

Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül kullanılır.

 • Ergin, Muharrem,  Dede  Korkut Kitabı, Ankara, 1958.
 • Ali, Sabahattin, Kuyucaklı Yusuf, YKY, İs­tanbul, 2006.

Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak “ret, kabul ve teşvik” bildiren “hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette” gibi keli­melerden sonra kullanılır.

 • Peki, yarın birlikte gideriz.
 • Olur, ben de size katılırım.
 • Hayhay, memnun oluruz!
 • Tamam, yarın akşam üzeri gelirim.

Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır.

 • Bu yıl ihracat gelirlerinde 2,4’lük bir büyüme söz konusudur.
 • Diploma notum 65,70 olduğu için mülakata giremedim.

Hitap için kullanılan kelimelerden sonra kullanılır. Ayrıca yazışmalarda başvurulan makam adından sonra da virgül kullanılır.

 • Sayın Başkan,
 • Saygıdeğer Arkadaşlar,
 • Türk Dil Kurumu Başkanlığına,
 • Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne,

Metin içinde art arda gelen zarf-fiil eki al­mış kelimelerden sonra kullanılır.

 • Nazmiye Hanım bu vazoyu severek, isteye­rek aldı.

UYARI

Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de bağlacından sonra virgül konmaz.

 • Kafamız düzelince imlamız da dü
 • Tiyatroyu da sinemayı da çok severim.

Metin içinde “-ınca / –ince” anlamında zarf­tın görevinde kullanılan “mı / mi” ekinden sonra virgül konmaz.

Çocuk uyandı mı bir daha uyumaz.

Havalar açtı mı köye gideriz.

Şart ekinden sonra virgül konmaz.

 • Oraya gidersem seni ararım.
 • Sokağa çıkarsam mutlaka ona uğrarım.

Metin inde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz

 • Pencereden bakınca çok şaşırdı.
 • Gece kitap okumadan uyumuş.

Ad ya da sıfat tamlamasını oluşturan sözle­rin arasında virgül ya da başka bir noktala­ma işareti kullanılmaz.

 • Kardeşimin yeni arabasını gördün mü?
 • Sana beyaz bir gömlek almıştı

Metin içinde “ve, veya, yahut, ya…ya” bağ­laçlarından önce de sonra da virgül konmaz.

 • Şiir ve roman türünde kitaplar arı
 • Onunla iki veya üç defa karşılaştı

Metin inde tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz.

 • Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan git­meli.
 • Hem dinliyor hem notlar tutuyordu.