Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Hayatı ve Eserleri

Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Hayatı ve Eserleri

 • Fecr-i Âti      topluluğuna 1909 yılında katılan Yakup Kadri, bu topluluğun bütün      özelliklerini benimsemiştir ve tamamen kişisel bir sanat anlayışına      sahiptir. Ancak, dönemin diğer aydınları gi­bi o da, Balkan Savaşları’nın      ardından, Batıya olan hayranlığını kaybeder ve toplumcu bir sanat      anlayışını benimser.
 • 1916 yılın­dan      itibaren, yurdun gerçeklerini ve milli duyguları öykülerinde işleyen      yazar, böylece Milli edebiyat hareketine katılır. Yenilgi ile biten I.      Dünya Savaşı’nın acılarını unutabilmek için, bir süre, ro­mantizmle      karışık bir mistisizme gömülür. Erenlerin Bağından (1919) adlı      eseri, yazarın içinde bulunduğu bu mistisizmin ifade­sidir.
 • Yine bu      sıralarda yazdığı ilk romanı Nur Baba’da da aynı psikolojinin belirtileri      vardır.
 • Türk      sosyal hayatının sorunları, Yakup Kadri’nin romanları­nın başlıca      temalarıdır.
 • Hatta yazar, bunu      romanlarını kronolojik bir sırayla yazarak yapar.
 • Kiralık      Konak adlı      eserinde Tanzi­mat’tan I. Dünya Savaşı’na kadar olan toplumsal değişiklikleri;      Hüküm Gecesinde İstanbul’un I. Dünya Savaşı’ndaki durumu­nu; Sodom      ve Gomore’de ise yine İstanbul’un mütareke yılla­rındaki yaşayışını; Yaban’da      Milli Mücadele dönemi Anadolu’su­nu; Ankara adlı romanında      Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki genç Türkiye’yi; Panorama adlı iki      ciltlik eserinde ise Cumhuriyet’i ve Atatürk’ün inkılaplarını anlatır.
 • Realizm      akımının etkisinde olan yazar, tarih­sel ve sosyal olaylar hakkındaki      düşüncelerini eserlerinde belirtmekten çekinmez.
 • Servet-i Fünûn      zevkiyle öykü yazmaya başlayan yazarın Maupassant tarzı öyküler yazdığı      bilinir. Bu, yazarın öykücülüğünün ilk dönemidir.
 • Bu dönemde, bireysel      konulara ağırlık ve­ren yazarın öykülerinde sosyal baskı ve birey      çatışması temala­rı üzerinde durulur.
 • Milli Mücadele’nin      kazanılmasından sonra, Yakup Kadri’nin öykücülüğünün ikinci dönemi başlar.
 • Bu dönemde, diğer      tüm ay­dınlar gibi Yakup Kadri’nin de dikkati Anadolu’nun üzerine yo­ğunlaşır.
 • Anadolu      insanın yaşayışı, cahilliği ve diğer sorunları üzerinde durur.
 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun mensur şiir türündeki eser­leri      de edebiyatımız açısından oldukça önemlidir.
 • 1910-1914      yıl­ları arasında yazdığı mensur şiirlerini kötümser bir ruh haliyle      yazmıştır, melankolik eserlerdir.
 • 1917-1922      yılları arasında yaz­dığı mensur şiirlerinde ise Türk dilinin kaynağı olan      halk edebi­yatına bir yöneliş görülür. Yazarın parnasizm etkisinde kaldığı      bu dönemde kaleme aldığı Erenlerin Bağından adlı eseri önemlidir.

ESERLERİ

ROMANLARI

Kiralık Konak

Nur Baba

Hüküm Gecesi

Sodom ve Gomore

Yaban

Ankara

Bir Sürgün

Panorama I

Panorama II

Hep O Şarkı

 

ÖYKÜLERİ

Bir Serencam

Rahmet

İzmir’den Bursa’ya

Milli Savaş Hikâyeleri

 

MENSUR ŞİİRLERİ

Erenlerin Bağından

Okun Ucundan

 

 MAKALELERİ

 Ergenekon I ve II

 Anıları

 Zoraki Diplomat

 Anamın Kitabı

 Vatan Yolunda

 Politikada 45 Yıl

 Gençlik ve Edebiyat Hatıraları