Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir İle İlgili Test Çöz-2

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir İle İlgili Test Çöz-2

1.    “Yolcu, yollarda topraksız insanın
                   ve insansız toprağın feryadını duyar  idi.
Ve yolların sonu kale kapısında kılıçlar şakırdar,
                  köpüklü atlar kişner iken,
Çarşıda her lonca kesmiş kendi pirinden ümidi,
                   tarumar idi.”
Bu parça aşağıdaki edebiyat topluluk ya da eğilimlerinden hangisinin sanat anlayışını yansıtmaktadır?
A)  Yedi Meşaleciler
B)  II. Yeniler
C) Toplumcu şiir
D)  Millî Edebiyatçılar
E)  I. Yeniler

2. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiirin özelliklerinden biri değildir?
A)  Marksist dünya görüşüne sahip olma
B)  Serbest nazımla yazma
C)  Fütürizm akımından etkilenme
D)  Saf şiir oluşturma
E) Toplum için sanat ilkesini benimseme

3.    (I)  Toplumcu   şiirde   hitabetçi   bir   eda vardır. (II) Şiirler geniş kitlelere hitap etmek amacıyla yazılır. (III) Şairler toplumsal yaşantıyı olduğu gibi tasvir etmek için Marksizm’in tek yol olduğunu göstermek isterler. (IV) Sosyalist toplumculuk bir sınıf edebiyatıdır. (V) İnsanı ve toplumu maneviyatla açıklamaya çalışır.
Toplumcu şiir anlayışıyla ilgili numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I.      B) II.    C) III.       D) IV.       E) V.

4. Fütürizm akımının Türk edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Yahya Kemal Beyatlı
B)  Mehmet Akif Ersoy
C)  Nazım Hikmet Ran
D)  Ahmet Haşim
E)  Aziz Nesin

5. Fütürizmin temsilcisi olan iki yazar hangi seçenekte verilmiştir?
A)  V. Mayakovski –  F. Tommaso  Marinetti
B)  Tolstoy –  Gustave Flaubert
C)  Emile Zola –  Guy de Maupassant
D) Jose Maria de Heredia – Alphonse Daudet
E)  Goethe –  Victor Hugo

6.      I.   Gece Gelen Telgraf
II.   Taranta Babu’ya Mektuplar
III. Memleketimden İnsan Manzaraları
IV.  Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim
V.   Jokond ile Si-Ya-U
Nazım Hikmet’in numaralanmış eserlerinden hangisi şiir türünde yazılmamıştır?
A) I.        B)  II.        C) III.         D) IV.       E) V.

7. “Hava kurşun gibi ağır…
         Ben diyorum ki ona:
             Kül olayım Kerem
                 gibi
                     yana
                         yana
Ben  yanmazsam
       sen yanmazsan
            biz yanmazsak
                   nasıl çıkar
                       karan-
                           -lıklar
                                 aydın-
                                       -lığa- “
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  “Yanmak” sözcüğü tekrar edilmiştir.
B)  Serbest nazımla yazılmıştır.
C)  Toplumcu şiir anlayışla yazılmıştır.
D) “Kerem ile Aslı” adlı halk hikayesine göndermede  bulunulmuştur.
E)  Geleneksel sanat anlayışıyla yazılmıştır.

8. “Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını
Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere koşuyordu
kızıl atlılar güneşin battığı yere!
Birdenbire
kuş gibi
vurulmuş gibi
kanadından
yaralı bir atlı yuvarlandı atından!”
Toplumcu şiir anlayışıyla yazılan bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmamıştır?
A) Teşbih
B) Teşhis
C) Tenasüp
D) Hüsnütalil
E) Kapalı istiare

9.    ı.   Kaldırımlar
II. Eğil Dağlar
III.  Safahat
IV. Mahur Beste
Aşağıdaki yazarlar, numaralanmış eserlerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A)  Yahya Kemal Beyatlı
B) Nazım Hikmet Ran
C) Necip Fazıl Kısakürek
D)  Mehmet Akif Ersoy
E)  Ahmet Hamdi Tanpınar

10. “Rusya’da genç şairler tarafından çıkarılan bu bildirgede Marinetti’den farklı bir düzen kurulması amaçlanmış ve savaşa duyulan tiksinti dile getirilmiş, daha insancıl bir yaklaşım   sergilenmiştir.”
Bu parçada sözü edilen bildirge aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Toplumsal Beğeniye Bir Tokat
B)  Mafarka le Futuriste
C)  Fütürizm Teknik Bildirgesi
D) Kral Şölende
E) Tarafsızlığa Karşı Dünya Sağlığının Tek Koruyucusu Savaş

11. “Cumhuriyet Dönemi’nde şiirde asıl yenilik … ile gelir. 835 Satır ve Jokond ile Si – Ya – U adlı kitaplarıyla ‘şairane’ye karşı çıkmış, dizeci anlayışı yıkmıştır. Gelenekten kopmayarak biçimi öze uydurmuş, toplumcu gerçekçi anlayışı benimseye­ rek 1960 sonrası şiirini etkilemiştir. Serbest nazım, serbest şiir adlarıyla nitelenen ve şiirden ölçü, uyak gibi bağları atan bir  akımında öncüsü olmuştur.”
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)  Fazıl Hüsnü Dağlarca
B)  Ataol Behramoğlu
C)  Nazım Hikmet Ran
D)  Mehmet Akif Ersoy
E)  Sabri Esat Siyavuşgil

12. Öz şiir anlayışı ile “sembolizm” arasındaki ilişki, toplumcu şiir anlayışı ile hangi akım arasında kurulabilir?
A) Romantizm
B) Fütürizm
C) Klasisizm
D) Natüralizm
E) Sürrealizm

13. “Onlar ümidin düşmanıdır, sevgilim,
akar suyun,
meyve çağında ağacın,
serpilip  gelişen hayatın düşmanı.
Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına:
             -çürüyen diş, dökülen et-
bir daha geri dönmemek üzere yıkılıp gidecekler.”
Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)  Söyleyiş vurgularla oluşturulmuştur.
B)   Ses akışı tonlamalarla  sağlanmıştır.
C)  Serbest ölçüyle  yazılmıştır.
O)  Kafiyeye yer verilmiştir.
E)  Sözcük redif kullanılmıştır.
CEVAPLAR

1.C

8.D

2.D

9.B

3.E

10.A

4.C

11.C

5.A

12.B

6.D

13. E

7.E