Yapı Bakımından Fiiller (Basit, Türemiş, Birleşik Fiiller) Konu Anlatımı

YAPI BAKIMINDAN FİİLLER

Yapı bakımında fiiller üç bölümde incelenir:

  BASİT FİİL

Yapım eki almamış fiiller basit yapılıdır.

“Misafirler yemekten sonra salona geçtiler.”

cümlesindeki altı çizili “geç-” fiili basit yapılıdır. Bu fiilin aldığı “-ti” kip eki ve “-ler” 3. çokluk şahıs ekidir. Bunlar, çekim ekidir. Çekim ekleri fiilin yapısını değiştirmez.

“Sergideki resimlere uzun uzun bakıyordu.

cümlesindeki “bak-” fiili yapım eki almadığı için basit yapıldın

“Yorgun olduğu için erkenden yattı.”

“Küçük bir otelde kalmışlar”

‘Bu araziye fidan dikecek.”

cümlelerindeki altı çizili fiiller de basit yapılıdır.

TÜREMİŞ FİİL

Yapım eki almış fiiller türemiş yapılıdır.

“İzciler, çadırlara yerleştiler.”

cümlesindeki altı çizili fiil türemiş yapılıdır. Burada “yer” ismine önce “-le”, sonra “-ş” yapım eki gelmiş ve “yerleş-” fiili ortaya çıkmıştır.

“Formdaki boş yerleri güzelce doldurdu.”

cümlesindeki “doldur-” fiili “-dur” yapım ekini almıştır. Dolayısıyla bu fiil yapıca türemiştir.

“Yerinden güçlükle doğruldu.”

Tatile çıkmadan önce evin tüm odalarını boyattı.”

“Gittiğimiz yerde bizi sıcak karşıladılar.”

cümlelerindeki altı çizili fiiller de yapım eki aldığı için türemiş yapılıdır.

 Örnek ..

Aşağıdaki dizelerin hangisinde yansımadan türe­miş bir yüklem vardır?

A) Döne döne ardın sıra melerim

B) Kuşlarınız birbiriyle ötüşür

C) Keklik gibi taştan taşa sekersin

D) İnip aşkın deryasını boyladı

E) Ayrılık elinden bağrım eziktir

(1987-ÖYS)

Çözüm ..

“Yansıma” çevrede duyulan seslerin taklidiyle oluştu­rulan sözcüklere denir. Buna göre yüklemlere baktığı­mızda “melerim” yükleminin kökü olan “me” sesinin koyunların seslerinin taklidiyle oluştuğunu görürüz. Yani yüklem yansımadan türemiştir. Diğer yüklemlerin kökleri olan, “öt-“, “sek-“, “boyla-“, “ez-” sözcüklerin­de ses taklidi göremiyoruz.

Cevap A

BİRLEŞİK FİİL

Türkçede birden çok sözcükten olulaşan fiillere birle­şik fiil denir.

İyi oynarsak maçı kazanabiliriz.”

cümlesindeki “kazanabil-” sözcüğü birleşik fiildir. Zira bu, “bul-” ve “bil-” fiillerinin bir araya gelmesiyle oluş­muştur.

Birleşik fiilleri üç bölümde incelemek mümkündür:

  Yardımcı Fiillerle Yapılan Birleşik Fiiller

Türkçede “etmek, olmak, kılmak, eylemek” başlıca yardımcı fiillerdir. İşte bir isimle bu yardımcı fiillerin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik fiillerdir.

Çantası okulda kaybolmuş.”

cümlesinde “kayıp” ismiyle “olmak” yardımcı fiili “kay­bolmak” birleşik fiilini oluşturmuştur.

“Yaptığı iyiliklerden dolayı ona teşekkür etmiş?”

cümlesinde “teşekkür” ismiyle “etmek” yardımcı fiili “teşekkür etmek” birleşik fiilini oluşturmuştur.

“Bizleri mutlu kıldınız?”

cümlesinde “mutlu kılmak” da isimle yardımcı fiilin bir araya gelmesiyle oluşan bir birleşik fiildir.

Şu güzel manzarayı sevreyleyin.”

“Yaralıya hemşireler yardımcı oldu.”

‘Elbisedeki kusuru fark etmedim.”

“Dışarıdan gelen bu sesten çok rahatsız olmuşlar.”

cümlelerinde altı çizili sözcükler de yardımcı eylemler­le yapılan birleşik fiillerdir.

Yardımcı fuller, başka anlamlarda kullanılırsa birle­şik fiil oluşturmaz.

“Bahçedeki üzümler yeni olmuş.”

cümlesinde “olmak” fiili anlam değişikliğine uğrayıp “olgunlaşmak” anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla burada yardımcı fiil görevinde değil, asıl fiildir.

“Akşama kamp yerinde oluruz.”

cümlesinde “olmak” fiili “bir yere ulaşmak” anlamını taşıdığından tek başına kullanılmıştır.

“Bu araba ne kadar eder?”

cümlesinde “etmek” fiili, “herhangi bir değerde ol­mak” anlamında kullanıldığından birleşik fiil oluştur­mamıştır.

Yardımcı fiilleriyle oluşan birleşik fiiller ses düşmesi ya da türemesi olduğunda bitişik yazılır. Bunun dı­şında ayrı yazılır

“Yola fırlayan çocuğu son anda fark etti.”

cümlesinde “fark etmek” bileşik fiili, ses düşmesi ya da türemesi olmadığı için bitişik yazılmıştır.

İnsan bu şehirde kaybolur.”

cümlesinde “kayıp” ve “olmak” sözcüklerinden oluşan “kaybolmak” birleşik fiili, hece düşmesi olduğundan bitişik yazılmıştır.

Örnek .. 2

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “etmek” sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?

A) Bu konuda ona ancak sen yardım edebilirsin.

B) Evde yoktuk; misafirlerimizi yolcu etmeye gitmiştik.

C) Bu ödülü çoktan hak ettiğini o da biliyordu.

D) Bu tablo sence on bin lira eder mi?

E) Bunu, birçok kez kendisinden rica ettim.

(1982 – ÖSS)

Çözüm ..

“Etmek” sözcüğü, genellikle kendinden önce gelen isim soylu sözcükle birleşik fiil oluşturur. Bazı durum­larda ise herhangi bir sözcükle anlamca ilgi kurmadan bir eylem bildirebilir. Soruda bu türlü bir özellik sorul­muş. A’da öznenin yaptığı iş “yardım etmek” tir. B’de “yolcu etmek”, C’de “hak etmek”, E’de “rica etmek”, eylemlerinde “etmek” fiili hep birleşik eylem oluştur­muştur. D’de ise bu fiil “tutar, değer” anlamında tek başına kullanıldığından yardımcı fiil görevinde değildir.

Cevap D

Kurallı Birleşik Fiiller

İki fiilin birleşip kaynaşmasıyla oluşan birleşik fiillerdir. Kurallı birleşik fiiller, “yeterlik fiili, tezlik fiili, sürerlik fiili ve yaklaşma” fiilidir.

Yeterlik fiili: Herhangi bir fiile “-ebilmek” getirilerek yapılır. Yeterlik fiili, genellikle, “gücü yetme, yapabil­me” anlamı katar. Kimi zaman ihtimal anlamı da taşır.

“Kardeşim artık yürüyebiliyor.”

cümlesinde “yürüyebilmek” fiili, yeterlik fiilidir. “Yürü­mek” fiiline “-ebilmek” getirilerek yeterlik fiili oluşturul­muştur. Bu fiilde “yürümeye gücü yeter” anlamı vardır.

“Beni dikkatle dinleyebilirsiniz.”

cümlesinde “dinleyebilmek” fiili de yeterlik fiilidir. Bu fi­ilde de “dinlemeye gücü yetme, bunu yapabilme” an­lamı vardır.

“Yarın yağmur yağabilir/’

cümlesinde “yağabilmek” fiili de yeterlik fiilidir. Ancak bu fiilde tahmin anlamı vardır.

 

Yeterlik fiilinin olumsuzu yapılırken, “bilmek” fiili atı­larak bunun yerine “-ma, -me” olumsuzluk eki ge­tirilir. Yani fiile olumsuzluk eki “-ama-, -eme-” biçi­minde gelir. Ayrıca yeterlik fiilinin olumsuz biçimi de birleşik fiildir.

Olumlu              Olumsuz

Gelebildi           Gelemedi

Kazanabilir       Kazanamaz

 

İhtimal anlamı taşıyan yeterlik fiilinde “bil-” fiili atıl­madan “-ma, -me” olumsuzluk eki getirilir.

Olumlu              Olumsuz

Yazabilir            Yazmayabilir

Seçebilir           Seçmeyebilir

Tezlik fiili: Herhangi bir fiile “-ıvermek” getirilerek yapılır. Tezlik fiili, “çabukluk, tezlik” anlamı katar.

“Fincanlar elinden düşüverdi.”

cümlesinde “düş-” fiiline “-üver-” getirilerek “düşüver-” tezlik fiili elde edilmiştir. Burada “düşüver-” eyleminde “çabukluk, hemen gerçekleşme” anlamı vardır.

İstediklerini marketten getirivermis.”

cümlesinde de “getiriver-” fiili de tezlik fiilidir.

Tezlik fiilinin olumsuzu, iki biçimde yapılır

Olum­suzluk eki ya birinci fiilden sonra ya da “-ıvermek” fiilinden sonra getirilir.

Olumlu                Olumsuz                     Olumsuz

Bakıverdi          Bakmayıverdi             Bakıvermedi

Yazıvermiş       Yazmayıvermiş           Yazıvermemiş

Yeterlik fiilinin iki olumsuz biçiminde anlam farkı vardır. Birinci olumsuz biçiminde “tezlik” anlamı belirgindir. İkinci olumsuz biçiminde ise “önemsememe” anlamı ağırlıktadır.

Sürerlik fiili: Herhangi bir fiile “-ekalmak”, “-edurmak” ya da “-egelmek” fiilleri getirilerek yapılır. Sürer­lik fiilinde “devamlılık, süreklilik” anlamı vardır

“Bu gelenek, yüzyıllardır uygulanagelmiş.”

cümlesinde “uygulanagelmek” fiili sürerlik fiilidir, “-agelmek” fiili “uygulan-” fiiline getirilmiştir. Görüldü­ğü üzere fiilde “devamlı uygulanma” anlamı vardır.

Çocuk, annesinin ardından bakakaldı.”

cümlesinde de “bak-” fiiline “-akalmak” getirilerek ya­pılan “bakakal-” fiili sürerlik fiilidir. Burada da “bak­mak” eyleminde bir “süreklilik, devamlılık” vardır.

“Onlar konuşadursun biz işimize bakalım.1

cümlesinde “konuşadur-” fiili de sürerlik fiilidir

Sürerlik fiillerinin olumsuz biçimi bulunmamaktadır.

Yaklaşıklık Fiili: Bir fiile “-eyazmak” getirilerek yapı­lır. Yaklaşma fiillerinde, “olacaktı, ama olmadı” anlamı vardır.

“Maç sırasında ayağı kırılavazdı.”

cümlesinde “kırılayazmak” fiili yaklaşma fiilidir. Bu fiil­de “kırılacaktı ama kırılmadı” anlamı vardır.

Yaklaşma fiilinin olumsuz biçimi yoktur Bunun yanında günümüzde yaklaşma fiilleri yaygın olarak kullanılmamaktadır. Örneğin “düşeyazdı” yerine “neredeyse düşecekti” ifadesi tercih edilmektedir.

Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller

Bir tanesi fiil olmak koşuluyla birden çok sözcüğün an­lamca kaynaşarak oluşturduğu fiillere “anlamca kay­naşmış birleşik fiiller” denir. Çoğunlukla deyimler an­lamca kaynaşmış birleşik fiiller grubuna girer.

“Bu projeyi en sonunda hayata geçirdiler.”

cümlesinde “hayat” sözcüğüyle “geçir-” fiili bir araya gelerek “hayata geçirmek” birleşik fiilini oluşturmuştur. İşte bu, anlamca kaynaşmış birleşik fiildir.

“Sporcumuz, altın madalyayı kafasına kovmuş.”

cümlesinde “kafasına koymak” fiili anlamca kaynaş­mış birleşik fiildir. Bu, aynı zamanda deyimdir.

“Birinci soruyu gözerken hata vapmıs.”

cümlesinde “hata yapmak” sözü anlamca kaynaşmış birleşik fiildir.

“Bu tür uygulamalar, trafiğin düzeleceğini öngörüyor.”

“Sinemaya gitmekten vazgeçti.”

“Zavallı adam, çok çalışmaktan yorgun düşmüş

“Taşınmaya mı karar verdiniz?”

cümlelerindeki altı çizili fiiller de anlamca kaynaşmış birleşik fiildir.

Örnek .. 3

Aşağıdakilerin hangisinde birden çok bileşik fiil vardır?

A) Kimi benim gibi erir derinden

Kimi senin gibi çok mutlu olur.

B) Bahsetti derinden ona halim

Aşkın bu onulmaz yarasından

C) Soldu günden güne sessiz soldu

Dediler hep: “Kıza bir hal oldu!”

D) Bir öğreniversin aşkı

Ağacı o vakit seyredin

E) Dalıveriyoruz arada bir

Belli, bir şey var aramızda

(ÖYS)

Çözüm ..

Seçeneklerdeki bileşik fiilleri bularak sorumuzu çöze­lim. A’da “mutlu olur”, B’de “bahsetti”, C’de “bir hal ol­du”, E’de “dalıveriyoruz” çekimli fiilleri bileşik fiildir. Bunlardan A, B ve C’dekiler yardımcı fiille yapılan fiil­lerdir. E’deki ise tezlik fiilidir. D’ye baktığımızda “öğre­niversin” tezlik fiili, “seyredin” yardımcı eylemle yapı­lan bileşik fiildir. Yani iki tane bileşik fiil kullanılmıştır.

Cevap D

Örnek .. 4

Bir insanın konuşmasından ya da yazdıklarından eği­timi, dünya görüşü ve bilgi birikimi kolayca anlaşılabi­lir.

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Bileşik fiil

B) Zarf (belirteç)

C) Edat (ilgeç)

D) Bağlaç

E) Belgisiz sıfat

(1984-ÖYS)

Çözüm ..

“Anlaşılabilir” sözü bileşik fiildir (A); “kolayca” sözü zarftır (B); “ya da”, “ve” sözcükleri bağlaçtır (D); “bir” sözü belgisiz sıfattır (E). Görüldüğü gibi cümlede edat görevinde bir sözcük yoktur. Cevap C seçeneğidir.

Cevap C