10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 108)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 108. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

  1. Okuduğunuz şiirin teması nedir?

Sevgiliye duyulan sitem. (Sitem de sevgiden gelir)

  1. Okuduğunuz şiirde tasvir edilen kişi nasıl biridir? Açıklayınız.

Divan şiirinde çizilen sevgili merhametli biri değildir. Genelde de sevgili aşığa zulmeden ve bundan da mutluluk duyan biridir ki burada da öyle bir sevgili vardır.

  1. Şiirde söyleyici kime hitap etmektedir?

Sevgiliye hitap etmektedir.

  1. Aşağıda verilen beyitlerdeki edebî sanatları bulunuz.

Yûsuf gibi ‘ izzetde sen Ya’ kûb-veş mihnetde ben

Dil sâkin-i Beytü’l-hazen tenhâlara saldun beni

Telmih sanatı vardır. ( Yusuf ve Yakup peygambere gönderme vardır.)

Bâki-sıfat virdün elem itdün gözüm yaşını yem

Kıldun garîk-i bahr-i gam deryâlara saldun beni

Mübalağa sanatı vardır.

  1. Şiirde ahenk unsurlarından aşağıdaki tabloda verilenlere örnekler yazınız.

Kafiye

-â /tam kafiye

Redif

-lara saldın beni

Aliterasyon

-l sesinin sürekli kullanması aliterasyondur.

  1. Metindeki açık ve örtük iletilere örnekler göstererek bunların metnin anlatımına katkısını söyleyiniz.

Anlatımı güçlendirmiştir.

Etkinlik

Daha önce incelediğiniz Rasih’in şiiri Gazel-I ile Bâki’nin şiiri Gazel-II’yi aşağıda verilenlere

göre karşılaştırınız.

 

GAZEL-I

GAZEL-II

Gazel Türü (Konu bakımından)

Aşıkane

Rindane

Kafiye Şeması

aa, ba,ca da,ea…

aa, ba,ca da,ea…

Dil ve Üslup

Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle süslenmiş bir dil kullanılmıştır. Sanatlı söyleyiş hakimdir.

Arapça ve Farsça kelime ve terkiplerle süslenmiş bir dil kullanılmıştır. Sanatlı söyleyiş hakimdir.

Hitap Edilen Kişi

Aşık sevgilisine seslenmiştir.

Aşık sevgilisine seslenmiştir.