10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 111)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 111. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

 1. Okuduğunuz kasideden dua, fahriye ve methiye bölümüne örnek veriniz.

Dua:

 1. Hâb-ı gafletten olan bîdâr olanda Rûz-i Haşr

Eşk-i hasretten tökende dîde-i bîdâre su

 1. Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam

Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâre su

Fahriye:

Yümn-i na’tünden güher olmuş Fuzûlî sözleri

Ebr-i nîsandan dönen tek lü’lü-i şehvâre su

Methiye:17-29 arası

 1. Seyyid-i nev’i beşer deryâ-yı durr-i istıfâ

Kim sepepdür mu’cizâtı âteş-i eşrâre su

 1. Kılmağ içün tâze gülzâr-i nübüvvet revnakın

Mu’cizinden eylemiş izhar seng-i hâre su

 1. Mucizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim

Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffare su

 1. Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ

Barmağından virdüği şiddet günü Ensâr’e su

 1. Dostı ger zehr-i mâr içse olur Âb-i Hayât

Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâre su

22. Eylemiş her katreden min bahr-i rahmet mevc-hîz

El sunub urgaç vuzû içün gül-i ruhsâre su

 1. Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl

Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su

 1. Zerre zerre hâk-i der-gâhına ister sala nûr

Dönmez ol der-gâhdan ger olsa pâre pâre su

 1. Zikr-i na’tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ

Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâre su

 1. Yâ Habîba’llah yâ Hayre’l beşer müştâkunam

Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâre su

 1. Sensen ol bahr-i kerâmet kim şeb-i Mi’râc’da

Şeb-nem-i feyzün yetürmüş sâbit ü seyyâre su

 1. Çeşme-i hur-şîdden her dem zülâl-i feyz iner

Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mi’mâre su

 1. Bîm-i dûzah nâr-i gam salmış dîl-i sûzânıma

Var ümidüm ebr-i ihsânun sepe ol nâre su

 1. Aşağıdaki tabloda verilen beyitlerdeki edebi sanatları bulup yazınız.

15. Beyit

Gül ile bülbül hikayesine gönderme olduğu için telmih sanatı vardır.

Gülün kırmızılığını bülbülün kanından alması zaten olan bir durumu güzel nedene bağladığı için hüsnü talil sanatı vardır.

Reng sözcüğü hem renk hem de hile anlamında kullanıldığı için tevriye vardır.

Teşhis ve tenasüp sanatları da vardır.

28. Beyit

Güneş çeşmeye ışıklar zülale benzetildiği için benzetme sanatı vardır.

Ayrıca tenasüp ve tezat sanatları da bulunmaktadır.