10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 118)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 118. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

9. Eski Türklerde cenaze merasimlerinin genel adı olan ve saguların söylendiği törenlere ne ad verilir?
A) Sığır
B) Şölen
C) Seylan
D) Yuğ
E) Maslahat
10. Aşağıda verilen nazım şekillerinden hangisinin nazım birimi diğerlerinden farklıdır?
A) Mâni
B) Murabba
C) Koşma
D) Şarkı
E) Mesnevi

11. Aşağıdakilerin hangisinde âşık tarzı Türk halk edebiyatı nazım şekilleri bir arada verilmiştir?
A) Semai, ilahi, nutuk, koşma
B) Mâni, ninni, nefes, varsağı
C) Koşma, destan, varsağı, semai
D) Destan, varsağı, şathiye, semai
E) Türkü, destan, koşma, deme

12. I. Açsam rüzgâra yelkenimi
II. Dolaşsam ben de deniz deniz
III. Ve bir sabah vakti, kimsesiz
IV. Bir limanda bulsam kendimi
V. Sonsuzluğa yürüsem, gitsem
Yukarıda numaralanmış dizelerden hangisinde isim tamlaması kullanılmıştır?
A) I      B) II     C) III     D) IV    E) V

13. Aşağıdaki eserlerden hangisi Geçiş Dönemi eserlerinden biri değildir?
A) Mecalisün Nefais
B) Atabetü’l Hakayık
C) Kutadgu Bilig
D) Dîvânu Lugati’t-Türk
E) Divan-ı Hikmet

14. Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir?
A) Tegazzül
B) Mersiye
C) Dua
D) Fahriye
E) Nesib

15. Dadaloğlu yarın kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koçyiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar bizimdir
Yukarıda verilen şiirin nazım türü nedir?
A) Güzelleme
B) Koçaklama
C) Taşlama
D) Ağıt
E) Mersiye