10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 78)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 78. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Sayısı 140’ı geçen hikâyelerinde, dili şuurlu bir şekilde işleyerek toplumda bir farkındalık oluşturmaya çalışmıştır. Dilin millet hayatındaki yeri ve önemi, dilin insana bağlı bir değerler bütünü olarak kendi kurallarının olduğu, Türklük bilinci ve bu bilince ulaşmada aile kurumunun işlevi gibi pek çok özellik yazar tarafından fark edilmiştir. Yazmış olduğu hikâyelerde derin bir tarih bilinci ve sıradan insanların yaşamlarını konu edinmiştir. Edebiyatımızda Maupassant tarzı hikâyeciliğin en önemli temsilcisi durumundadır. Hikâyelerinde yaşantısının çeşitli devrelerindeki anılarından, tarihteki kahramanlık hikâyelerinden ya da dinlediği anlatı/olaylardan beslenmiş olduğu hemen dikkati çeker.

Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Seyfettin

B) Refik Halit Karay

C) Memduh Şevket Esendal

D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E) Halide Edip Adıvar

11. I. Mesnevi, bir edebiyat terimi olarak aynı vezinde ve her beyti diğer beyitlerden bağımsız olarak kendi arasında kafiyeli bir nazım biçiminin adıdır.

II.Beyit sayısı sınırlı olup sadece aşk teması işlenir.

III. Aynı şair tarafından yazılmış beş mesneviye hamse denir.

IV. Mesnevinin bölümleri yoktur, bir bütün hâlindedir.

V.Mesnevi türünün ilk örneği Geçiş Dönemi’nde verilmiştir.

Yukarıdakilerden hangileri mesnevinin özelliklerinden değildir?

A) I ve II

B) II ve III

C) II ve IV

D) I ve III

E) III ve V

12. Sabah olmuştu( . ) Kapının aralıklarında bembeyaz ışık çizgileri parlıyordu( . ) O hiç böyle dalıp kalmaz( , ) güneş doğmadan uyanırdı( . ) Doğruldu( . ) Yatağından atladı( . ) Ayakkabılarını bulmadan yürüdü( . ) Hızla kilidi açtı( . ) Birdenbire açılan kapının dükkânı dolduran aydınlığı içinde palabıyıklı( , ) yüksek kavuklu dizdarbaşını gördü( . )Arkasında keçe külahlı( , ) çifte hançerli genç yardımcıları da duruyorlardı( . )

Bu parçada ayraçla boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

  1. 1911 yılında Selanik’te (I) yayımlanan Genç Kalemler dergisinde (II) yer alan “Yeni Lisan” makalesi, Türkçe’nin (III) sadeleştirilmesi konusunda yol açıcı bir metin olarak bilinmektedir. Öte taraftan bu makale Millî Edebiyat Dönemi’nin (IV) ilkelerini ortaya koyması bakımından da (V) dikkate değerdir.

Bu parçada numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) I B) II  C) III    D) IV    E) V

14. Dar kapısından başka aydınlık girecek hiçbir yeri olmayan dükkânında, tek başına, gece gündüz kıvılcımlar saçarak çalışan Koca Ali, tıpkı kafese konmuş terbiyeli bir aslanı andırıyordu. Uzun boylu, iri pençeli, kalın pazılı, geniş omuzlu bir pehlivandı. On senedir bu karanlık içinde ham demirden dövdüğü kılıç namluları bütün Anadolu’da, bütün Rumeli’nde, serhat boylarında büyük bir nam kazanmıştı. Hatta İstanbul’da bile yeniçeriler, satın alacakları kamaların, saldırmaların, yatağanların üstünde “Amel-i Ali Usta” damgasını arıyorlardı.

Bu parçadaki fiilimsileri bulunuz. Fiilimsilerin türünü ve cümlede yüklendiği işlevi söyleyiniz.

  • Gir-ecek > sıfat fiil
  • Olma-y-an > sıfat fiil
  • Saç-arak > zarf fiil
  • kafese kon-muş (aslan) > sıfat fiil
  • döv-dük-ü> sıfat fiil
  • al-acak-ları> sıfat fiil