10.Sınıf Edebiyat BirYay Yayınları Kitap Cevapları(Sayfa 96)

10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  BirYay Yayınları Kitap Cevapları 96. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metni Anlama ve Çözümleme

  1. Abdal Musa olarak anılan kişi kimdir, özellikleri nelerdir? Kaygusuz Abdal bu kişiyi neden

övmektedir?

14.yüzyılda yaşamış olan önemli bir Türk erenidir. Hoca Ahmet Yesevi’nin dervişlerinden olan Pir-i Horasan Hacı Bektaşı Veli’ye intisap etmiştir.

2. Okuduğunuz şiirde tasvir edilen tekke nasıl bir yerdir, kimler buraya gelmektedir?

Bütün abdalların (dervişlerin), tüccarların, hastaların, aşıkların geldiği ve sığındığı bir yerdir. Herkese kucak açılan ve herkesin sorunlarının giderildiği yerdir.

  1. Okuduğunuz şiiri şaire yazdıran duygu nedir? Açıklayınız.

Abdal Musa’ya duyulan ssevgi ve saygıyı dile getirmek için yazılmıştır.

  1. Bu şiiri aşağıdaki ahenk unsurlarına göre değerlendiriniz. Bu unsurların şiirin anlatımına katkısını açıklayınız.

a. Ölçü:

Hece ölçüsü

b. Kafiye-Redif:

2.dörtlük –yü sesleri redif / -e sesleri yarım uyak

c. Edebî Sanatlar:

Tenasüp: aba, hırka, post sözcükleri

 

ç. Nazım Birimi:

dörtlük

d. Kafiye Şeması:

Düz uyak (abab, cccb,dddb,eeeb, fffb)

Etkinlik

  1. Duygu ve düşünceleri zarafet (çekici, hoşa giden) ölçüleri içinde söylemek nefesin en belirgin

özelliğidir.

Bu bilgiye göre zarafetle söylenen bölümleri tespit ediniz.

Benüm bir isteğüm vardur Kerim’den

Münkir bilmez evliyânun halinden

Kaygusuz’um ayrı düştüm pîrîmden

Ağlar gelir şahım Abdal Musa’ya

  1. Aşağıda verilen metni okuyunuz. Kaygusuz Abdal’ın elindeki dünyevi imkânları bırakarak bir tekkeye derviş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Alaiye (Alanya) beyinin oğlu Gaybi, avlanırken attığı okla bir geyiği koltuğundan vurur. Yaralı geyik kaçar, Gaybi arkasından kovalar. Geyik Abdal Musa’nın tekkesine girer, arkasından Gaybi de girer, dervişlerden geyiği sorar. Dervişler geyiği görmediklerini söylerler. Tekkenin şeyhi Abdal Musa gelir koltuğunun altından kanlı oku çıkararak Gaybi’ ye verir. Gaybi okunu tanır ve Abdal Musa’ya bağlanır. Alanya beyi oğlunu tekkeden kurtarmak ister ama Gaybi, Musa’dan ayrılmaz. Bütün dünya saltanatını bırakıp derviş olur. www.aregem.kultrturizm.gov.tr

Keramet gördüğü için dünya zevklerinden ayrılarak tasavvuf ehli biri haline gelir. Alanya Beyi’nin oğlu olması bu dünya malından vazgeçmeyi daha anlamlı kılmaktadır.