Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

2007 – ÖSYS Edebiyat

2007 – ÖSYS  EDEBİYAT

1. Aşağıdakilerin hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur?

A)    —- yazarın herhangi bir konu üzerinde kesin so­nuçlara varmadan, kişisel görüş ve düşüncelerini senli benli bir anlatım içinde verdiği yazı türüdür. (makale)

B)    —- ünlü kişilerin yaşamlarını, yaptıklarını, yaşa­dıkları döneme katkılarını anlatan yazı ve kitap­lara denir. (biyografi)

C)    Bir kimsenin kendi yaşam öyküsünü kendisinin yazıp anlattığı yapıtlara —- denir. (otobiyografi)

D)    Bir topluluk önünde belirli bir konuda yapılan et­kili ve inandırıcı konuşmalara —- denir. (nutuk)

E)    Bir yazarın, başından geçen ya da tanık olduğu olay ve olguları bilgilerine, gözlemlerine dayana­rak anlattığı yazı türüne —- denir. (anı)

 

2.   Cumhuriyet Dönemi oyun yazarlarındandır. Edebiya­ta şiirle başlamış, daha sonra öykü ve tiyatro türünde de yapıtlar vermiştir. Edebiyattaki ününü tiyatrolarıyla kazanmıştır. Tiyatro alanında tanınmasını sağlayan yapıtı, konusunu Babil efsanesi Gılgamış’tan alan Tanrılar ve İnsanlar piyesidir. Tiyatro yapıtları arasın­da Hürrem Sultan, Karacaoğlan, Atçalı Kel Mehmet ve Ölü Kentin Nabzı da sayılabilir

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden han­gisidir?

A)    Recep Bilginer

B)    Orhan Asena

C)    Necati Cumalı

D)    Refik Erduran

E)   Haldun Taner

 

3.  Çıkardıkları derginin adıyla anılan bir yazarlar toplulu­ğunun üç büyük temsilcisinden biridir. Şiirlerinde kur­duğu özgün imgelerle dikkat çeken, konularını daha çok doğadan alan, ülkemizde sembolizmin öncüsü sayılan bir şairdir. Şiir dışında yolculuk yazıları, pi­yesler, makaleler de yazmış olmasına karşın şiir ve özdeyişleriyle tanınan bir sanatçımızdır.

Bu parçada sözü edilen şair ve yazar aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)    Hamdullah Suphi

B)    Tevfik Fikret

C)   Cenap Şahabettin

D)   Abdülhak Hamit

E)   Süleyman Nazi

 

4.  Orhan Kemal’le ilgili aşağıdaki yargılardan hangi­si yanlıştır?

A)  Yapıtlarında, kişilerin karakterlerini olay içinde çizmiş, onları doğal bir biçimde konuşturmuştur.

B)Genellikle fabrika işçilerinin, kırsal kesim insan­larının ve gecekondu bölgelerinde oturanların yaşamını konu almıştır.

C) Öykülerde günlük konuşma dilini kullanmış, yö­resel söyleyiş özelliklerine bağlı kalmıştır.

D) Esir Şehrin İnsanları adlı romanıyla yazın çevre­lerinde büyük yankı uyandırmıştır.

E)Anlatımı, olaylara bakış açısı yönünden toplum­cu gerçekçi yazarlarımızdan biri sayılmaktadır.

5.  Türk edebiyatında Ahmet Mithat Efendi’nin Felâtun Bey’le

                                                                                              I

Rakım Efendi, Namık Kemal’in  İntibah, Samipaşazâde Sezâi’nin

II

Zehra, Recaizâde Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası, Nabizâde

    III                                                                  IV

Nazım  Sergüzeşt isimli yapıtları sosyal içerikli romanlara  örnek

V

olarak gösterilebilir.

Yukarıdaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışı giderilmiş olur?

A) I. ile II.                               B) I. ile IV.

C) II. ile III.                            D) III. ile V.

E) IV. ile V.

 

6.  Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) Mehmet Rauf un Eylül adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olarak nitelendirilmek-

B)  Halide Edip, Ateşten Gömlek adlı yapıtında Kur­tuluş Savaşı yıllarını yansıtmıştır.

C) Namık Kemal’in Cezmi adlı yapıtı edebiyatımızdaki ilk tarihî roman örneğidir.

D) Nâbizâde Nâzım’ın Karabibik adlı yapıtı, köyü ve köylüyü anlatan yapıtların ilk örneklerindendir.

E) Aşk-ı Memnu, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun yanlış Batılılaşma konusunu işlediği bir yapıtıdır.

 

7.  Şinasi’nin, edebiyatımızda gerçekleştirdikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)    Halk için roman yazma hareketini başlatmıştır.

B)    Dilde sadeleşme hareketine öncülük etmiştir.

C)  La Fontaine’den çeviriler yapmıştır.

D)   İlk özel gazeteyi çıkarmıştır.

E)    İlk tiyatro yapıtını yazmıştır.

 

8.   Fransız realist ve natüralistlerinden etkilenen Tanzimat

                                    I                                                         II

Dönemi yazarı     Halit Ziya Uşaklıgil, aydın çevreyi anlattığı Mai

                                             III

ve Siyah adlı romanında yabancı sözcük ve tamlamalarla yüklü

IV                       V

bir dil  kullanmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bil­gi yanlışı vardır?

A) I.           B) II.          C) III.         D) IV.        E) V.

 

9.  Divan Edebiyatı’nda modern öykü ve romanın yerini tutan

I

en önemli tür mesnevidir. Fuzûlî’nin Hüsn ü Aşk, Süleyman

                                 II                                    III                    IV

Çelebi’nin  Mevlid adlı yapıtları   bu türün tanınmış

V

örnekleridir.

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bil­gi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.

 

10.  Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde belirtilen kişiyle ilgili değildir?

A)Risaletü’n-Nushiye adlı mesneviyi aruz ölçüsüyle yazmıştır. (Yunus Emre)

B)Makalât adlı yapıtında tasavvuf konularını bö­lümler hâlinde ele almıştır. (Hacı Bektaş Veli)

C)Yapıtlarında aşk ve kahramanlık temalarının ya­nında tasavvufa da yer vermiştir. (Kadı Burhaneddin)

D)Sade bir dille, ölçülü ve uyaklı, halk şiiri gelene­ğine uygun nefesler yazmıştır. (Pir Sultan Abdal)

E)Türkçenin başarılı örneklerinden olan Mantıku’t-Tayr ile Feleknâme onun tarafından oluşturul­muştur. (Ali Şir Nevaî)

 

11.  Aşağıdakilerin hangisinde verilen dizelerde uyak (kafiye) kullanılmamıştır?

A)    Selam olsun karanfilin alına

Selam, tomurcuklu defne dalına

B)    Bu bohça, duygunun coşkun selidir

İçimi coşturan bahar yelidir

C)    O gün gelsin şöyle bir yarış olsun da gör

Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör

D)    Öpe öpe uyandırdım, şiir yaptım sözcükleri

Savaşta kalemime kurşun yaptım sözcükleri

E)    Değirmen değirmen, beni de öğüt

Ben meyvesiz ağaç, yürüyen söğüt

 

12.         I.    Biz de hafif olsaydık bir rüzgârdan

II.   Yer alsaydık şu bulut kervanında

III.   Güzele ve yeniye doğru koşan

IV.    Bu sonrasız gidişin bir yanında

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

B)    Hepsinde redif kullanılmıştır.

C)   Duraklarda belirli bir kurala uyulmamıştır.

D)   I. ve II. dizelerde ulama vardır.

E) I. ve III. ile II. ve IV. dizelerde çapraz uyak (kafiye) görülmektedir.

 

13.   Tam bir kaside çeşitli bölümlerden oluşur. Bunlardan biri, —-.

Yukarıda verilen bilgiye göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) doğa güzelliklerinden söz eden nesib ya da teşbib bölümüdür

B) asıl konuya girişi sağlamak için yazılan girizgâh bölümüdür

C)kasidenin sunulduğu kişinin özelliklerinin abartılı bir övgüyle anlatıldığı methiye bölümüdür

D)şairin kendisini övdüğü dizelerden oluşan fahriye bölümüdür

E) şairin adının da geçtiği tegazzül bölümüdür.

 

14.  Kalbim yine üzgün seni andım da derinden,

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden,

Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Bu dizeler biçim ve içerik özelliklerine göre aşağıdaki nazım biçimlerinin hangisinden alınmış ola­bilir?

A) Şarkı                                B) Kaside

C) Terkib-i Bent                    D) Kıt’a

E) Rübai

15.  Othello adlı tragedya 1603 yılında William Shakspeare

             I                      II                                                III

tarafından kaleme alınmıştır. Bu yapıt, kıskançlığı konu alan

IV

ilk roman olduğu için önemlidir.

        V

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bilgi   yanlışı vardır?

A) I.           B) II.          C) III.         D) IV.         E) V.

 

16.   Klasik akıma bağlı sanatçılar arasında özellikle  didaktik şiir

             I                                                                                       II

türünde ürün vermiş bir ad da Moliére’dir. En önemli yapıtı

                                                               III

Fabllar’dır. Bu türdeki ürünleri ondan  önce Ezop denemiştir.

        IV                                                                     V

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisinde bil­gi yanlışı vardır?

A) I.       B) II.          C) III.        D) IV.         E) V.

 

17.  Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen özellik birlik­te verildiği akımla ilgili değildir?

A) Gözlem ve belgelere önem verme (Realizm)

B)Konuya değil, onun işleniş biçimine önem verme (Romantizm)

C)Güzelliğin, anlam açıklığında değil, kapalılıkta ol­duğuna inanma (Sembolizm)

D)Sanat, doğanın kopyası olmalıdır, ilkesini benim­seme (Natüralizm)

E)   Bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutma (Sürre­alizm)

CEVAPLAR 

1. A 6. E 11. D 16. C
2. B 7. A 12. B 17. B
3. C 8. B 13. E
4. D 9. C 14. A
5. D 10. E 15. E

 

Bunları da gezebilirsin.

2013 YGS Türkçe Soruları – (Çıkmış Sorular)

2013 YGS TÜRKÇE SORULARI BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ. 1.    Sözlük hazırlamanın en güç …