Tanzimat Edebiyatı – 12 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

TANZİMAT EDEBİYATI – 12 

1. Nabizade Nazım, daha öğrenci iken şiir yazarak edebiyat hayatına girmiş, daha sonra hikâye ve roman alanlarında çalışmıştır. (I)  Romantizm ve (IINatüralizm akımlarını benimsemiş: bu yolda, başarılı sayılabilecek örnekler (Karabibik, Zeh­ra)  (III) vermiş; o zamana kadar hikâye ve roman konularının İstanbul sınırları içinde kapalı kalma (IV) geleneği dışına çıkarak, ilk defa köy hayatını ve köy insanını konu olarak  (V) seçmiştir.

Yukarıdaki altı çizili bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.       E)V.

2.       Eski şiirin temsilcisi sayılmasına rağmen Batılı şiir tarzında da başarılı örnekler vermiştir. Eski edebiyat ve yeni edebiyat tartışmalarında eski edebiyat taraftarlarının önderi konumundadır. Fransız edebiyatını tanıdıktan sonra Batılı tarz­da da şiirler yazmıştır; fakat Batı edebiyatını benimsememiştir. Genç yaşta Ölen sanatçımı­zın Recaizade Mahmut Ekrem’le uzun süren tartışmaları olmuştur. Recaizade’nin “Zemze­me” lerine o “Demdeme” leriyle cevap vermiştir. “Istılahat-ı Edebiye” adlı, edebi bilgilerle ilgili bir de eseri vardır.

Parçada tanıtılan Tanzimat edebiyatı sanat­çısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal

B) Muallim Naci

C) Sami Paşazade Sezai

D) Nabizade Nazım

E) A. Vefik Paşa

3.            

I.     Kamus-i Türki

II.    Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

III.   Kamus-i Fransevi

Yukarıda adları verilen eserlerin yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Şemsettin Sami

B)   Sami Paşazade Sezai

C)   Ziya Paşa

D)   Namık Kemal

E)   Muallim Naci

4.      

–  Divan şairleri antolojisi olan “Harabat”ı yazmıştır.

–  Eserlerinde tamamıyla eskiye bağlı kalmıştır.

– Edebiyatımızdaki en önemli terkib-i bent ve terci-i bent şairlerindendir.

–     “Zâfername” adlı hiciv türünde bir eseri vardır.

Bu özelliklerin tümüne birden sahip olan sa­natçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muallim Naci

B) Ahmet Vefik Paşa

C) Ziya Paşa

D) Şinasi

E) Şemsettin Sami

5.     (I) Muallim Naci, Tanzimat devri şair ve yazar­larındandır. (II) Divan edebiyatına bağlıdır ve Recaizade Mahmut Ekrem’le her konuda ortak görüşe sahiptir. (III) Dili, aruz ölçüsüne başarıy­la uygulamış, Tevfik Fikret ve Mehmet Akif i et­kilemiştir. (IV) Recaizade’nin “Zemzeme” sine karşılık “Demdeme”yi yazmıştır. (V) Eserleri arasında Ateşpare, Şerare, Ömer’in Çocukluğu sayılabilir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışı vardır?

 A)l.           B) II.          C)lll.        D) IV.        E)V. 

6.  Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde Eser adı /Yazarı /  Eserin özelliği bilgilerinde yan­lışlık yapılmıştır?

A)   Telemak                          Ahmet Vefik Paşa                  İlk çeviri roman

B)   Cezmi                              Namık Kemal                           İlk tarihi roman

C)   Eylül                                 Mehmet Rauf                           İlk psikolojik roman

D)   Araba  sevdası                 R. Mahmut Ekrem                İlk realist roman

E)   Karabibik                          Nabizade Nazım                   İlk köy romanı

7.  1823 ile 1891 yılları arasında yaşayan yazar, Moliere’den çevirdiği ya da uyarladığı oyunla­rıyla tanınmıştır. Bu oyunlar arasında Zoraki Tabip, Yorgaki Dandini, Dekbazlık, Meraki vb. sayılabilir. Bursa valisiyken Bursa’da kurduğu tiyatroyla halkımızda tiyatro kültürünün geliş­mesine katkıda bulunmuştur. Milliyetçi bir anla­yışla dil çalışmaları yapmış, Lehçe-i Osmani ve Şecere-i Türk adlı eserleri yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıda­kilerden hangisidir?

A)   Yusuf Kâmil Paşa

B)   Ahmet Cevdet Paşa

C)   Samipaşazade Sezai

D)   Ahmet Vefik Paşa

E)   Ziya Paşa

8.   Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   Karabibik – Nabizade Nazım

B)   Zafernâme – Ziya Paşa

C)   Letaif-i Rivayet – Ahmet Mithat Efendi

D)   Vatan yahut Silistre – Namık Kemal

E)   Makber – Ahmet Vefik Paşa

9.  1860 yılında ilk özel gazetemiz — ile -— tara­fından Tercüman-ı Ahval ismiyle çıkarıldı.

Bu parçada boş bırakılan yerler, sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir?

A)   İbrahim ŞinasiNamık Kemal

B)   Namık KemalZiya Paşa

C)   Ziya PaşaAgah Efendi

D)   Agâh Efendiİbrahim Şinasi

E)   Ahmet Mithat EfendiŞemsettin Sami

10.     Namık Kemal ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   İlk büyük vatan şairi sayılır; vatan, millet, hürriyet gibi kavramları şiirlerinde coşkun bir dille işler.

B) “Vatan yahut Silistre” adlı oyunu sahnelen­diğinde büyük ilgi uyandırmıştır.

C)   Batılı anlamda ilk roman sayılan “İntibah”ı o yazmıştır.

D)   Roman, şiir, makale, tiyatro, eleştiri, tarih, biyografi türünde eser vermiştir.

E)   Tanzimat edebiyatının 2. dönem sanatçısıdır.

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B B A C B A D E D E