11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-2.Ünite 1923-1940/1940-1960 Arası Hikaye-Konu Kavrama Testi

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-2.Ünite 1923-1940 Arası Hikayenin Özellikleri  / 1940-1960 Arası Hikayenin Özellikleri ile ilgili Konu Kavrama Testi olarak sizlere 25 adet soru hazırladık. Başarılar Dileriz.

1.  
I. Yazar okuyucuyu kendi görüşleri doğrultusun­da yönlendirmek istemiştir.
II.   Realizm ve natüralizm akımlarının etkisinde kalınmıştır.
III. Hikâyelerde sanatsal bir anlatım kullanılmış ve biçim kusursuzluğu önemsenmiştir.
IV Yapıtlarda yöresel söyleyişlere yer verilmemiş, daha çok İstanbul Türkçesi esas alınmıştır.
V. Hikâyelerde Anadolu coğrafyası ve insanı, top­lumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi kü­çük yerleşim yerlerinin sorunları ele alınmıştır.
Toplumcu gerçekçi hikâyeyle ilgili olarak yu­karıda verilenlerden hangileri söylenemez?
A) I. Ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve IV
E) IV. ve V.

2.   (I) 1923’ten itibaren dili sadeleştirme düşüncesin­den dolayı konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark ortadan kalkmaya başlamıştır. (II) Eğitim ve öğre­timin yaygınlaşmasıyla okuryazar oranı artmıştır. (III) Millî Edebiyat Dönemi’nde başlayan Anado­lu’ya yöneliş hız kazanmıştır. (IV) Bu dönemin ilk hikâyecileri, ölgün tabiat manzaraları, insan yaşa­mının çıkmazları, bilinçaltı gibi konuları işlemişler­dir. (V) Bu dönem hikâyelerinde realizm akımının etkisi hissedilmiştir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3.   Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi hikâye ya­zan sanatçılardan biri değildir?
A)Fakir Baykurt
B)Kemal Tahir
C)Tarık Buğra
D)Sabahattin Ali
E)Orhan Kemal

4.   Yazar ilk öykülerinde Çukurova’ya inen tarım ve fabrika işçilerine, bunların kentlerin kenar mahallelerindeki yaşa­yışlarına eğilmiştir. Öykülerinde Ekmek Kavgası içindeki küçük memurlar, çöpçüler, dilenciler, kâhyalık yapan ya da fabrikalarda güç koşullarda çalışan erkek çocuklar, sokağa düşen kadınlar, kendilerini satan küçük kızlar, köyden ek­mek parası için kente gelen köylüler, tutukevlerinde, ceza­evlerinde başkalarına hizmet edenler daha çok yoksulluğa düşmemek için çalışırlar. Bu insanların yaşamlarını sürdür­dükleri ortam olarak da gecekondu bölgeleri, İstanbul’un yoksul semtleri, fabrikalar, tutukevleri, cezaevleri öyküle­rindeki olayların geçtiği çevrelerdir, ilk öykü kitabı Ekmek Kavgası ile ilk romanı Baba Evi aynı yıl yayımlanır.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Orhan Kemal
B)Ahmet Hamdi Tanpınar
C)Kemal Bilbaşar
D)Sadri Ertem
E)Samim Kocagöz

5.   Sizler servetlerinizi helâl yollardan kazandığınıza inanıyor musunuz? Önemli olan, kendi vicdanınız­la baş başa kaldığınız zaman, temize çıkabilme­nizde. Helalle haramın çizgisi kılıçtan keskin, kıl­dan incedir. Tıpkı Sırat Köprüsü gibi… Biz, sîzle­rin servetine helal desek bile işin doğrusunu Cenâb-ı Hak bilir. İslâm’ın bu konudaki ölçüsü ne­dir? Haram servet, üç göbek öteye intikal etmez. Yani azami ömrü kırk yıldır. Ne demiş Koca Yu­nus: “Mal sahibi mülk sahibi / Hani bunun ilk sa­hibi”. Evet, servetin gerçek sahibi bizi yaratan Yü­ce Allah’tır.
Bir hikâyeden alınan bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Sade bir dille yazılmıştır.
B)1940-1960 yılları arasında dinî ve millî duyar­lığı yansıtan hikâyelere örnektir.
C)Anlatma zamanı geniş zamandır.
D)Diyalog tekniğinden yararlanılmıştır.
E)Belli konulara dikkat çekme ve okuru yönlen­dirme amaçlanmıştır.

6. İki kitapta toplamıştır. Öykülerinde de romanlarında olduğu gibi kişiler ön planda tutulmuştur. Yazar öykülerinin kahra­manında kendi iç dünyasını yansıtmıştır. İnsanların madde dünyası ile ilişkilerinden ve bundan doğacak çatışmalardan kaçınan yazar romanlarında olduğu gibi öykülerinde de kişinin ruhsal çöküntüsünü, yaşamın gerçeklerinden çok, kendi iç benliğine sığınışını sergilemiştir.
Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
A)Ahmet Hamdi Tanpınar
B)Peyami Safa
C)Tarık Buğra
D)Orhan Kemal
E)Cevdet Kudret

7.  
I. Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz; anla­tılanlar belli bir sonuca bağlanmaz.
II.Merak ve heyecandan çok duygu ve hayalle­re yer verilir.
III.Anlatılanlar mutlaka yaşananlara dayanmalı, kurgusal konulara yer verilmemelidir.
IV.İlk örnekleri Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir.
V.Bu türün edebiyatımızdaki en önemli temsil­cisi Ömer Seyfettin’dir.
Durum hikâyesiyle ilgili olarak yukarıda veri­lenlerden hangileri doğrudur?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve V.
D) III. ve IV.                  
E) IV. ve V.

8.   Aşağıdaki yazarlardan hangisi karşısında ve­rilenlerle uyuşmamaktadır?
A)  Vüs’at Orhan Be- Modernizmi esas alma ner
B)   Aziz Nesin Mizaha ve ironiye başvurma
C)   Refik Halit Karay Anadolu’yu gerçekçi bir bi­çimde anlatma
D)  Mustafa Kutlu Toplumcu gerçekçi bir anlayış benimseme
E)   Oktay Akbal Psikolojik tahlillere yer ver­me

9.  
I. Hikâyelerinde “konu” ve “olay”dan çok “zaman”dan ve “insan yaşamandan kesitler öne çıkar.
II.   İstanbul, deniz, balık, yoksulluk, avare insan­lar, doğa yaşama bağlılığın göstergesi olarak öykülerinde sıkça yer bulur.
III.  Kimi hikâyelerini Semaver, Sarnıç, Mahalle Kahvesi, Tüneldeki Çocuk, Şahmerdan adlı yapıtlarında toplamıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen yazar aşağıda- kilerden hangisidir?
A)Sait Faik Abasıyanık
B)Memduh Şevket Esendal
C)Selim İleri
D)Demirtaş Ceyhun
E)Ziya Osman Saba

10.  
I. Toplumcu gerçekçi anlayışa bağlı olma
II.Dinî ve millî konuları ele alma
III. Olay hikâyesi kaleme alma
IV. Modernizmi esas alma
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda ve­rilenlerden biriyle ilişkilendirilemez?
A)Vüs’at Orhan Bener
B)Sadri Ertem
C)Şevket Bulut
D)Memduh Şevket Esendal
E)Reşat Nuri Güntekin

11. Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan yazarlardan biri değildir?
A)Tarık Buğra
B)Sabahattin Ali
C)Ahmet Hamdi Tanpınar
D)Oktay Akbal
E)Ziya Osman Saba

12.  
I.Dede Korkut Hikayeleri
II.Mesneviler
III.Seyahatnameler
IV.Sefaretnameler
V.Halk hikâyeleri
Yukarıda verilenlerden hangileri Türk edebiya­tında hikâye türünün yerini tutan geleneksel türler arasında değildir?
A) I. ve II.
B) II. ve III.
C) II. ve V.
D) III. ve IV.
E) IV. ve V.

13.  
I. İç monolog ve bilinçakışı tekniğine başvurma
II.Neden-sonuç ilişkisini önemsememe
III.Kurgusal bütünlüğe yer vermeme
Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki hikâye yö­nelişlerinin hangisiyle ilgilidir?
A)Bireyin iç dünyasını ele alan
B)Toplumcu gerçekçi
C)Modernizmi benimseyen
D)Dini ve millî anlayışları benimseyen
E)Realist hikâye anlayışını benimseyen

14- 1940-1960 Dönemi hikâyeciliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Hikâye bağımsız bir tür olarak görülmüş, yal­nızca hikâye yazan sanatçılar ortaya çıkmıştır.
B)Toplumcu gerçekçi bir yaklaşım benimseme, bireyin iç dünyasını ele alma, modernizme bağlılık ve dinî duyarlıkları dile getirme bu dö­nem hikâyelerde görülen yönelişlerdir.
C)Hikâye dili sadeleşmiştir.
D)Yapıtlarda özellikle 1950’den sonra köy ger­çekliğini dile getirme önem kazanmıştır.
E)Yazarlar, hikâyelerinde kişiliklerini gizlememiş, dünya görüşleri doğrultusunda çıkarımlar yap­mışlardır.

15- Edebiyatımızda durum hikâyesinin önemli tem­silcileri aşağıdakilerin hangisinde bir arada ve­rilmiştir?
A)Ömer Seyfettin – Sabahattin Ali
B)Sait Faik Abasıyanık – Memduh Şevket Esendal
C)Reşat Nuri Güntekin – Halide Edip Adıvar
D)Orhan Kemal – Ahmet Hamdi Tanpınar
E)Sait Faik Abasıyanık – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

16- Öykülerinin önemli bir bölümünde işlediği konulara uygun olarak ağaların, jandarmanın ve zaman zaman yöneticilerin baskısı altında ezilen yoksul köylüler ön plandadır. Köylü­lerle birlikte ezilen kişiler olarak işçiler ve düşkün kadınlar, halktan kopuk, öğretmen, mühendis, doktor, kaymakam… gibi aydınlar ve değişik suçlardan cezaevine düşmüş suç­lular öykülerinin kişilerini oluşturur.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)Tarık Buğra
B) Necip Fazıl Kısakürek
C)Sait Faik
D)Sabahattin Ali
E)Selim İleri

17- Batılı anlamda ilk gerçekçi hikâye ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A)Kıssadan Hisse – Ahmet Mithat Efendi
B)Küçük Şeyler – Samipaşazade Sezai
C)Hasba – Nabizade Nazım
D)Muhsin Bey – Recaizade Mahmut Ekrem
E)Müsâmeretnâme – Emin Nihat Bey

18- Aşağıdakilerden hangisi 1940 -1960 yılları ara­sında yapıt veren toplumcu gerçekçi hikâye yazarları arasında gösterilemez?
A)Muzaffer İzgü
B)Mahmut Makal
C)Talip Apaydın
D)Samim Kocagöz
E)Ahmet Hamdi Tanpınar

19. — Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mec­nun, Olağan İşler adlarını taşıyan hikâyelerinin dördü Cumhuriyet Dönemi’nde yayımlanmıştır. Romanlarında Anadolu ile ilgili sorunlara genişçe yer veren yazar, hikâyelerinde daha çok evlilikle ilgili konuları ele almış, bunun yanı sıra, meslek sahibi kadınların durumu, modern yaşayışın yan­lış anlaşılması, dinin kötüye kullanılması, çocuk­ların ve gençlerin eğitimi, geçim sıkıntısı… gibi ko­nulara değinmiştir. Hikâyelerin dikkat çeken bir yanı, genellikle karşılıklı konuşmalarla düzenlen­miş olmasıdır. Çoğunlukla İstanbul’da geçen öy­külerinde, duygusallık ağır bastığı gibi yer yer de gülmece de yer alır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun
B)Halide Edip Adıvar’ın
C)Reşat Nuri Güntekin’in
D)Ercüment Ekrem Talu’nun
E)Selahattin Enis’in

20.
I. Birey kavramından yola çıkarak bireysel çö­zümlemeler yapmışlardır.
II.   Bireyin bunalım, sıkıntı, yabancılaşma ve yal­nızlıklarını ele almışlardır.
III.  Bireydeki psikolojik unsurların birey üzerinde­ki etkilerini anlatmışlardır.
IV.  Psikoloji ve psikiyatriden faydalanmışlar; çağ­rışımlara açık, sanatlı bir dille ruh tahlillerine çözümlemelerine yer vermişlerdir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda ve­rilen hikâye anlayışına bağlı yapıtlar vermiştir?
A)Ahmet Hamdi Tanpınar
B)Refik Halit Karay
C)Orhan Hançerlioğlu
D)Halikarnas Balıkçısı
E)Fakir Baykurt

21. Aşağıdakilerden hangisi 1923-1940 arası hikâ­ye yazarlarından biri değildir?
A)Sadri Ertem
B)Ahmet Hamdi Tanpınar
C)Adalet Ağaoğlu
D)Reşat Nuri Güntekin
E)Halide Edip Adıvar

22. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı var­dır?
A)Hikâye türü edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’n­de girmiştir.
B)İlk hikâyeler teknik açıdan başarılı değildir, amaç halkı eğitmek olduğundan yazarlar olay akışını durdurarak akışa müdahale etmiştir.
C)Edebiyatımızda ilk hikâyeleri Şinasi yazmış ve kendi çıkardığı Tercüman-ı Ahval gazetesinde tefrika biçiminde yayımlamıştır.
D)İlk yazılan hikâyelerde romantizm akımının et­kisinde kalınmıştır.
E)İlk hikâyelerde geleneksel anlatı türlerinin hem bi­çim hem de içerik olarak büyük bir etkisi vardır.

23. Aşağıdakilerden hangisi 1940-1960 yılları ara­sında dinî ve millî duyarlığı benimseyen hikâ- yecilerin özelliklerinden biri değildir?
A)Modernizmin etkilerine karşı çıkmış, yerli ve millî bir sanatı savunmuşlardır.
B)Yeni anlatım tekniklerini kullanmışlar, yapıtla­rındaki kurgusal bütünlüğü yok saymışlardır.
C)Hikâyelerinde geleneksel kaynaklara, yerli mi­tolojik unsurlara, masal ve efsane motiflerine göndermeler yapılmışlardır.
D)Dinin ve geleneksel ahlakın düsturlarını yücel­ten bir anlayış benimsemişlerdir.
E)Duygu ve sezgi gibi kavramlara önem vermiş­lerdir.

24. Olay hikâyeciliğiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Bir olayı ele alarak, neden-sonuç plânıyla an­latıp bir sonuca bağlayan hikâyelerdir.
B)Kahramanlar ve çevrenin tasvirine yer verilir.
C)Bir fikir verilmeye çalışılır, okuyucuda merak ve heyecan uyandırılır.
D)Bu tür, Fransız yazar Guy de Maupassant ta­rafından yaygınlaştırıldığı için “Maupassant Tar­zı hikâye” de denir
E)Olay akışı okuyucunun hayal gücüne bırakıl­mıştır.

25. Aşağıdakilerden hangisi modernizmi esas alan hikâyelerin özelliklerinden biri değildir?
A)Varoluşçuluğun etkisiyle eserlerde özellikle aydınların ruhsal bunalımları işlenir.
B)Karakterlerin anılarını ve bilgilerini okuyucuya aktarabilmek için bilinç akışı, iç konuşma ve iç diyalog gibi teknikler kullanılır.
C)Tema olarak bireyin bunalımları ve toplumla çatışmaları anlatılır.
D)Serüvene dayalı hareketli bir olay, nedensel­lik bağlarına dikkat edilerek anlatılır.
E)Kişilerin iç dünyalarını romanlara katma ve “dün-bugün-yarın”dan oluşan zaman zinciri­ni kırma hedeflenir.

CEVAPLAR

1-B

14-E

2-D

15-B

3-C

16-D

4-A

17-B

5-D

18-E

6-A

19-C

7-A

20-A

8-D

21-C

9-A

22-C

10-D

23-B

11-B

24-E

12-D

25-D

13-C

14-E