1940-1960 Arasındaki Toplumcu Gerçekçi Hikaye Özellikleri ve Yazarları

1940-1960 Arasındaki Toplumcu Gerçekçi Hikaye Özellikleri ve Yazarları

Başlangıçla Sabahattin Ali ve Sadri Ertem‘in eser­leriyle ortaya çıkan, Anadolu köy ve kasabalarının sorunlarını anlatan toplumcu-gerçekçi hikâye 1930’lardan itibaren yaygınlaşmıştır. Bu yönelim ezilen insanların sorunlarını gündeme getirme te­zi üzerine kurulmuştur.

Yapıtlarda Anadolu coğrafyası, toplumdaki düzen­sizlik ve çatışmalar, büyük kentlerde göçün yol açtığı problemler, köylerdeki toprak kavgaları, ağa-köylü. zengin-fakir, güçlü-güçsüz, öğretmen – imam çatışması, köyden kente göç ve sonuçla­rı, dar gelirlinin sorunları ve geçim mücadelesi gi­bi konuları işlemişlerdir.

Sadri Ertem, Sabahattin Ali, Kemal Bilbaşar, Or­han Kemal, Kemal Tahir, Samim Kocagöz, Yaşar Kemal, Fakir Baykurt, İlhan Tarus, Aziz Nesin, Ne­cati Cumalı. Talip Apaydın, Dursun Akçam, Orhan Hançerlioğlu gibi yazarlar bu dönemde toplumcu anlayışla yapıt vermiştir.

Sabahattin Ali: Değirmen. Kağnı, Ses, Yeni Dün­ya, Sırça Köşk adlarını taşıyan hikâye kitaplarında toplumsal konulu olanlar ağırlıktadır. Bu hikâyele­ri arasında köy ve köylünün sorunlarıyla İlgili olan­ları; Türk köyünü, köylüsünü sistemli bir biçimde inceleyen ilk hikâyeler olma özelliğini taşır.

Orhan Kemal: Toplumcu gerçekçi tarzdaki hikâ­yelerini Ekmek Kavgası. Sarhoşlar, Çamaşırcının Kızı, 72. Koğuş, Grev, Arka Sokak, Kardeş Payı, önce Ekmek, Babil Kulesi, Dünyada Harp Vardı, Küçükler ve Büyükler adlı kitaplarında bir araya toplanmıştır.

Fakir Baykurt: Hikâyelerini Çilli, Efendilik Savaşı, Karın Ağnsı, Cüce Muhammed, Anadolu Garajı, Can Pazarı, Sınırdaki Ölü, Gece Vardiyası, Banş Çöreği, Duisburg Treni adlı yapıtlarında toplamıştır.

Yaşar Kemal: hikâyelerini Sarı Sıcak; Kemal Ta­hir, Göl İnsanları adlı yapıtında toplamıştır.

Samim Kocagöz: Hikâyelerini Telli Kavak, Sığı­nak Güvene Yolcuları, Sam Amca, Cihan Şoförü, Ahmet’in Kuzuları adlı yapıtlarında toplamıştır.

Aziz Nesin: Yalın bir dille toplumdaki aksayan yönleri, mizahi bir biçimde anlatmıştır. Hikâyeleri­ni İt Kuyruğu, Fil Hamdi, Büyük Grev, Yaşasın Memleket adlı yapıtlarında toplamıştır.