11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir ( Test Çöz-Online)

Sizler için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir konusuyla ilgili 13 tane online test sorusu hazırladık. Başarılar dileriz.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir

Tebrikler - 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şiirlerinde aşk, ölüm, İstanbul sevgisi, Türk uygarlığına duyduğu hayranlığı işleyen ----, şiirlerini divan edebiyatı nazım biçimleriyle yazmıştır. ---- etkilenen şair, Ok şiiri dışındaki bü­tün şiirlerinde aruzu kullanmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Mehmet Akif - Realizmden
B
Mehmet Emin Yurdakul - Romantizmden
C
Yahya Kemal - Parnasizmden
D
Yahya Kemal - Sembolizmden
E
Mehmet Akif - Parnasizmden
Soru 2

Ben bir Türküm, dinim cinsim uludur

Sinem, özüm ateş ile doludur

Bu dizeler, içerdiği özellikler açısından aşağıdaki sanatçılardan hangisine ait olabilir?

A
Ahmet Muhip Dıranas
B
Mehmet Akif Ersoy
C
Ahmet Hamdi Tanpınar
D
Ahmet Kutsi Tecer
E
Mehmet Emin Yurdakul
Soru 3

Edebiyatıcedide Dönemi'nin sanatçılarından olan ----, şiirinde ağır bir dil kullanmış, ---- akımından etkilenmiştir. Nazmı - nesre yaklaştırmış, şiirini serbest duruma getirmiştir. Şiirlerinde bireysel konuların yanı sıra sosyal konuları da işlemiştir. Sis şiirinde, İstanbul’a olan nefretini, Tarih-i Kadim’de inançlarını yitirdiğini dile getirmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Cenap Şahabettin – sembolizm
B
Tevfik Fikret – sembolizm
C
Halit Ziya – romantizm
D
Cenap Şahabettin –romantizm
E
Tevfik Fikret – parnasizm
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi'nin bağımsız sanatçılarıdır?

A
Mehmet Akif Ersoy - Yahya Kemal Beyatlı
B
Refik Halit Karay - Ali Canip Yöntem
C
Mehmet Akif Ersoy - Halide Edip Adıvar
D
Halide Edip Adıvar - Yahya Kemal Beyatlı
E
Reşat Nuri Güntekin - Yakup Kadri Karaos­manoğlu
Soru 5

Milli Edebiyat akımı ve Türkçülüğün önde gelen temsilcilerindendir. Ulusal duyguları sade bir dille ifade etmiştir. Didaktik özellikler, şiirinin en temel unsurlarındandır. Zafer Yolunda, Ordunun Des­tanı şiirlerinden bazılarıdır.

Bu parçada hakkında bilgi verilen Milli Edebi­yat Dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A
Mehmet Emin Yurdakul
B
Ziya Gökalp
C
A. Canip Yöntem
D
Necip Fazıl Kısakürek
E
M. Akif Ersoy
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin özelliklerinden değildir?

A
Sanat, sanat içindir anlayışı benimsenmiştir.
B
Romantizm akımının etkisinde kalınmıştır.
C
Son derece ağır ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.
D
Genellikle bireysel konular işlenmiştir.
E
Sone, terza-rima gibi Batı edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır.
Soru 7

Servetifünun Edebiyatı ---- yılında ---- yazdığı "Edebiyat ve Hukuk" adlı makaleden dolayı kapatılmış, edebiyatımızda çıkan bu boşluğu da ---- doldurmuştur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
1905 - Tevfik Fikret’in - Fecriati
B
1901 - Hüseyin Cahit’in - Fecriati
C
1911 - Hüseyin Cahit’in - Milli Edebiyat
D
1904 - Tevfik Fikret’in - Beş Hececiler
E
1912 - Halit Ziya’nın - Milli Edebiyat
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Haşim için söylenemez?

A
Şirin yanı sıra teknik yönden başarılı olay öy­küleri de yazmıştır.
B
Fecriati beyannamesinin altında ismi bulun­duğu için edebiyat tarihinde Fecriatici olarak geçer.
C
Ahmet Haşim'in ilk şiir kitabı olan Göl Saat­leri, Dergah mecmuası tarafından 1921'de yayımlanır.
D
Memleketin en sancılı yıllarında bireysel ko­nularda şiir yazmasından dolayı eleştirmenler tarafından fildişi kulesinde yaşamakla suçlan­mıştır.
E
Yazdıklarının çevredekiler tarafından sürekli eleştirilmesi, yabancılığı nedeniyle dışlandı­ğını hissetmesi, yalnızlığı, çirkinlik düşüncesi ve ekonomik problemleri onun sürekli bir ka­ramsarlık içinde olmasının sebepleridir.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Edebiyatı için söylenemez?

A
I. Dönem Tanzimatçılar, sanatı toplum yararına kullanmışlardır.
B
Noktalama işaretleri ilk defa bu dönemde Şinasi tarafından kullanılmıştır.
C
II. Dönem Tanzimatçılar eserlerinde sade bir dil kullanmışlardır.
D
Tanzimat II. Dönem'de güzel olan her şeyin şiire konu olabileceği kabul edilmiştir.
E
Tanzimat I. Dönem'de toplumsal konular işlenir.
Soru 10

Eserlerinde Doğu ve Batı medeniyetlerinin zen­gin dil, kültür, sanat, fikir ve inanış unsurlarıyla tarihi, içtimai hayatlarını ve edebiyatlarını yan yana getiren bir Tanzimat şairidir. Şiirlerinde günlük hayat, ölüm, aşk, vatan sevgisi gibi ko­nuları işlemiştir. Türk edebiyatında ilk pastoral şiiri (Sahra) yazmış ve yaşadığı dönemde “Şair-i Azam” olarak anılmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namık Kemal
B
Ahmet Vefik Paşa
C
İbrahim Şinasi
D
Ahmet Mithat Efendi
E
Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 11

Aşağıdaki dizelerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi'nde yazılmış bir şiirden alınmış olabi­lir?

A
Dursun bu musiki-i Semavi içinde saz
Leyl-i tarabda bir dahi mısrab uyanmasın
B
Bu tenha yerleri gördün mü sen zannetme halidir
Hayatımla meskündur, bu yerler pür melaldir
C
Unutma ki şairleri haykıramayan bir millet
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir
D
Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmette
Mürüvvet-mend alan mazluma el çekmez lanetten
E
Yorgun gözümün halkalarında
Güller gibi fecr oldu nümayan
Soru 12

Tanzimat Edebiyatı'nın ikinci dönemindeki önemli şairlerdendir. Şiirde eskiye bağlı kalarak ye­nilik yapma düşüncesinde olan sanatçı “göz için kafiye” ilkesini benimsemiştir ve bu konuda R.Mahmut Ekrem’le yaptığı tartışmalar ünlüdür. Eski şiirin savunucusu olarak ünlenmesine karşın Batılı şiir tarzında da başarılı şiirler yazmıştır.

Bu parçada sözü edilen sanatçımız aşağıda-kilerden hangisidir?

A
Muallim Naci
B
Samipaşazade Sezai
C
Recaizade Mahmut Ekrem
D
Ahmet Haşim
E
Cenap Şahabettin
Soru 13

Nabızlarımda evet, çünkü ilm için müphem

Kalan Oğuz Han’ı kalbim tanır tamamıyla

Damarlarında yaşar şan ü ihtişamıyla

Oğuz Han, işte budur gönlümü eden mülhem

Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan

Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan

Bu dizeler, biçim ve içerik özellikleri göz önün­de tutulduğunda aşağıdaki sanatçılardan han­gisine ait olabilir?

A
Faruk Nafiz Çamlıbel
B
Cahit Sıtkı Tarancı
C
Attila İlhan
D
Ziya Gökalp
E
Edip Cansever
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.