Cümlenin Ögeleri-10 (Konu Tarama Testi)

TYT Türkçenin önemli konularından olan Cümlenin Ögeleri ile ilgili 17 soruluk Konu Kavrama testini sizler için hazırladık.

1.Yusuf, bana bir kağıt verebilir misin?

Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Yusuf             B) bana

C) sen                  D) bir kağıt

E) siz

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, dolaylı tümleci buldurmaya yönelik değildir?

A) O ünlü şair nerede doğmuş?

B) Daha çok kimden etkilenmiştir?

C) Şiiri hangi öğrenciye okutmuş?

D) Bu hediye arkadaşlarından mı gelmiş?

E) Dün seni aradığımda evde miydin?

3. Aşağıdaki sorulardan hangisine verilen cevap dolaylı tümleç değildir?

A) – Buradan çıkıp da nereye gideceksin?

– Memleketime.

B) – Eşyalarımı nereye koydunuz?

– Dolaba.

C) – Bu faturayı nereye ödeyeceğim?

– Bankaya.

D) – Gelen misafirleri nereye alalım?

– İçeri.

E) – Emekli olunca nereye yerleşeceksiniz?

– Bafra’ya

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci kullanılmamıştır?

A) Hiç vakit kaybetmeden yola çıkalım.

B) Onu kapının önünde ayakta bekledim.

C) Dediğiniz adamı uzaktan tanırım.

D) İki yıl önce buradan ayrıldığımı kimseye söy­lemedim.

E) Saat ikide köşedeki pastanede buluşalım.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, zarf tümlecini buldurmaya yönelik değildir?

A) O sizi ne zaman aramıştı?

B) Bunu niye daha önce söylemedin?

C) Bu kadar yolu yürüyerek mi geldin?

D) Araba birden mi karşına çıktı?

E) Toplantı dün müydü yoksa bugün mü?

6 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamla­ması zarf tümleci görevinde kullanılmıştır?

A) Gece yarısı evin bahçesinde sesler duyuldu.

B) Koridordan ayak sesleri geliyordu kulağına.

C) Hasta bakıcı yine getirmemişti akşam yeme­ğini.

D) Posta kutusunda küçük bir zarf vardı.

E) Ağaçların altı her zamankinden daha serindi bugün.

7 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayır­mada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) İlk soğukların ardından yağan kar / her yeri / örttü.

B) Minik serçe / bütün kuşlar gibi / yiyecek der­ dine düştü.

C) Ağaçlar / bir gelin gibi / süslenmişti.

D) Etrafta / beyazdan başka bir şey / görünmü­yordu.

E) Evlerin bacalarından / çıkan dumanlar / bir bulutu / andırıyordu.

8 . Aşağıdaki cümlelerin hangisi dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur?

A) Gençlik yıllarında daha çok şiir alanında eser vermişti.

B) Şiirlerini topladığı bir kitabının olduğundan hiç haberdar değildim.

C) Gençliğinde şiire verdiği önemi yaşlılığında hikayeye vermişti.

D) Ona göre şiir gençlik, düzyazı yaşlılık dönem­lerinin ürünleridir.

E) Taklit edilmesi güç bir şiir dili meydana getir­di.

9 . Sanat anlayışım, ta başlangıcından beri, sağlam bir temel üzerine kurulmuştur.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de doğru olarak sıralanmıştır?

A) Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem.

B) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem.

C) Özne, yüklem.

D) Nesne, zarf tümleci, zarf tümleci, yüklem.

E) Özne, zarf tümleci, yüklem.

10 . Babası yeni bir ev alır kendine.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögeleri ve öge­lerinin sıralanışı yönüyle bu cümleyle özdeş­tir?

A) İster istemez uzaklaştım biraz ondan.

B) Pek küçük yaştayken kaybeder çok sevdiği annesini.

C) Artık büsbütün yalnız hissetmektedir kendini yeryüzünde.

D) Melek gibi bir kadın olan teyzesi bir oda ayı­rır ona.

E) Yıllar sonra bir yatılı okula verirler onu.

11 . Bu evde tek başına yaşayan yaşlı kadının eşyala­rı imrenilecek kadar temizdi.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­e doğru olarak verilmiştir?

A) Özne, zarf tümleci, yüklem

B) Nesne, yüklem

C) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem

D) Özne, yüklem

E) Zarf tümleci, özne, nesne, yüklem

12 . Aşağıdaki dizelerin hangisinde ögelere ayır­mada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Eviniz / kutu gibi küçücük bir evdi

B) Sarmaşıklarla / balkonu örtük bir evdi

C) Yıkanırdı / gölgesi / kuytu bir derede

D) Bahçende / akasyalar / açardı / baharla

E) Gönül verdin / derlerdi / o delikanlıya

13 . Cümle, ögelerine ayrılırken isim tamlamaları bir­ birinden ayrılmaz.

Aşağıdaki dizelerin hangisinin ögeleri gösteri­lirken buna uyulmamıştır?

A) Tesellisi / kalmadı / ne baharın ne yazın

B) Yaşıyor / sihrini geçmiş zamanın

C) Nasıl / ölümsüzsün / aynasında aşkın

D) Bir kuş sesi / gelir / dudaklarından

E) İkinizin de ne eş ne arkadaşınız / var

14 . Yüksek, derin yarların üstüne sıra sıra kurulmuş kasaba evlerinden, denizin geniş, ince kumluğu­na dimdik, baş döndürücü yollar iniyordu.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

A) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, özne, yüklem

B) Dolaylı tümleç, nesne, yüklem

C) Dolaylı tümleç, dolaylı tümleç, özne, yüklem

D) Özne, yüklem

E) Zarf tümleci, özne, yüklem

15 . Bu şehri gemiciler kadar biliriz

Bize onlar öğretti ıslık çalmayı

Kaldırıma sırt verip simit yemeyi

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A) iki ayrı cümleden oluşmuştur.

B) Birinci dizenin yüklemi gizli özne almıştır.

C) İkinci dizede özne vurgulanmıştır.

D) Yüklemler basit yapılıdır.

E) Üç tür fiilimsiye de örnek gösterilebilir.

16 . Padişah, sarayının penceresinden kalabalığı ha­yal meyal seçer gibi oldu.

Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İkileme zarf tümleci görevindedir.

B) Yüklem bir söz öbeğidir.

C) Tamlayanı düşmüş isim tamlaması kullanıl­mıştır.

D) İsim tamlaması dolaylı tümleç görevindedir.

E) Özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklem­ den oluşmuştur.

17 . Şöyle bir çevremize baktığımızda, gördüklerimiz bize, sevinçten çok keder, umuttan çok umutsuz­luk veriyor.

Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Özne bir fiilimsidir.

B) Kişi zamiri dolaylı tümleç görevindedir.

C) Birden fazla nesne vardır.

D) Hem yapım hem çekim eki almış sözcük yok­tur.

E) Bileşik sözcük kullanılmamıştır.

CEVAPLAR

1-C

10-D

2-E

11-A

3-D

12-B

4-D

13-A

5-E

14-C

6-A

15-E

7-E

16-E

8-8

17-D

9-E