11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-3 ( Test Çöz-Online)

Sizler için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir konusuyla ilgili 11 tane online test sorusu hazırladık. Başarılar dileriz.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-3

Tebrikler - 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En sâf, en ince bize.


Yeni sözler gerekse
Bunda da uy herkese.
Halkın söz yaratmada
Yollarını benimse.
Bu metinle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A
Sade bir dil ve hece ölçüsü kullanılmıştır.
B
İstanbul konuşmasının ölçü alınmasının gerekliliğine dikkat çekilmiştir.
C
Ses akışı ve söyleyiş şiire özgü bir ahenk oluşturmaktan uzaktır.
D
Düşünceleri kolayca açıklama ve benimsetmede araç olarak kullanılan kuru, didaktik bir anlatım söz konusudur.
E
Türkçenin önemi vurgulanmış, halkın gerekirse başka dilden sözcük almaktan kaçınmayacağı belirtilmiştir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi saf (öz) şiirin niteliklerinden değildir?

A
İnsanın duygularının sonsuzluğu, sessiz müzikle yansıtılır.
B
Şiirin bir tezi olduğu, toplum düzenini sağlamak için kullanılması gerektiği gerçeği yansıtılır.
C
Şiir cevheri, kendisine yabancı her öğeyi dışta bırakarak ifade edilme imkânı arar; gayesinin kendisi olduğunu sezdirir, ortaya koyar.
D
İç ahenge önem verilir; şiir, ritim sanatı olarak değerlendirilir.
E
Dilde rüya âlemi kurulur, bunun için de imgelerden yararlanılır.
Soru 3

Servetifünun şiiri ile Millî Edebiyat Dönemi şiirinin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Servetifünun şiirinde bireysel temaların dışına çıkamayan Türk şiiri, Millî Edebiyat Dönemi’nde millî ve toplumsal nitelikli yeni temalarla zenginleşmiştir.
B
Servetifünun şiirinde sone, terzarima, serbest müstezat gibi nazım biçimleri kullanılmış; Millî Edebiyat Dönemi şiirinde ise bu nazım biçimlerine halk ve divan geleneğinden yararlanılarak geliştirilen yeni biçimler eklenmiştir.
C
Servetifünun şiirinde sadece aruz ölçüsü kullanılırken; Millî Edebiyat Dönemi şiirinde hece ölçüsü daha yaygın olarak benimsenmiştir.
D
Servetifünun şiirinde Batı’daki parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenilmiş, Millî Edebiyat Dönemi şiirinde sürrealizm ve fütürizm akımları etkili olmuştur.
E
Servetifünun şiirinde Arapça, Farsça sözcük ve tamlamaların yoğun olarak kullanıldığı ağır dil, Millî Edebiyat Dönemi şiirinde yerini halkın kullandığı sade Türkçeye bırakmıştır.
Soru 4

Millî Edebiyat Dönemi şiirinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Hece ölçüsü
B
Sanatlı dil
C
Yalın dil
D
Aruz ölçüsü
E
Dilde sapma
Soru 5

I. Sanat toplum içindir.
II. Kafiye kulak içindir.
II. Şiirde konu değil parça bütünlüğü olmalıdır.
IV. Dilde sadeleşme amacı güdülmelidir.
V. Eserlerde vatan, millet, eşitlik, hürriyet konuları işlenmelidir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi Millî edebiyat ile Tanzimat I. dönem için ortak bir söylem olamaz?

A
IV.
B
III.
C
V.
D
II.
E
I.
Soru 6

Ziya Gökalp, kurulacak millî edebiyatın — kaynağına dayanması gerektiğini ileri sürmüştür. Düşünsel yapıtlarında bu tezi savunduğu gibi, yazdığı edebî yapıtlarda da bu tezden hareket etmiştir. Ziya Gökalp’ın yapmak istediği şey, İslâm uygarlığının ve Batı uygarlığının etkisiyle asıl kaynağından uzaklaşan edebiyatımızı, tekrar bu kaynağa döndürmektir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
halk edebiyatı
B
Batı edebiyatı
C
eski Yunan edebiyatı
D
çağdaş dünya edebiyatı
E
divan edebiyatı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde işlediği konulardan biri değildir?

A
Fakirlik ve geri kalmışlık
B
Karamsarlık ve umutsuzluk
C
Taassup ve cehalet
D
Taklitçilik ve köksüzlük
E
Ahlaksızlık ve inançsızlık
Soru 8

Medeniyet deme, duymaz, o sağır
Taş üstünde taş kalmasın durma kır
Kafalarla düz yol olsun her bayır
Attilâ'nın oğlusun sen unutma
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Söz sanatlarından yararlanılmıştır.
B
Çapraz uyak düzeni vardır.
C
Millî Edebiyat Dönemi şiir anlayışının özelliklerini yansıtmaktadır.
D
Ulama vardır.
E
Hece vezniyle yazılmıştır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi özelliklerinden değildir?

A
Ziya Gökalp'in yazdığı Yeni Lisan makalesiyle Millî Edebiyatın ilkeleri duyurulmuştur.
B
Bu dönemde en önemli edebî akım realizm olmuştur.
C
Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem bu hareketi başlatan kişilerdir.
D
Millî Edebiyatın yayın organı Genç Kalemler dergisidir.
E
"Halka doğru" ilkesini benimseyerek ulusal kaynaklara dönüş amaçlanmıştır.
Soru 10

Tanzimat Dönemi şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Şiir dilinin konuşma diline yaklaştırılması gerektiğini savunmuşlar ve şiirlerini sade bir dille yazmışlardır.
B
Divan şiirinin somut yaşamla ilgisiz olduğunu, yapmacık bir söyleyişe sahip olduğunu iddia etmişlerdir.
C
Şiirde asıl değişiklik, içerik yönünden gerçekleştirilmiştir.
D
Şiirdeki değişimin temelini İbrahim Şinasi atmıştır.
E
Halk şiiri ve hece veznine az da olsa ilgi gösterilmiştir.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat şiirinin genel özelliklerinden değildir?

A
Sadece yurtseverlik, kahramanlık temaları işlenmiştir.
B
Hece ölçüsü kullanılmıştır.
C
Millî kaynaklara yönelinmiştir.
D
Yalın bir dil kullanılmıştır.
E
Toplum için sanat anlayışı hâkimdir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.