11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-3 ( Test Çöz-Online)

Sizler için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir konusuyla ilgili 11 tane online test sorusu hazırladık. Başarılar dileriz.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-3

Tebrikler - 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi özelliklerinden değildir?

A
Bu dönemde en önemli edebî akım realizm olmuştur.
B
"Halka doğru" ilkesini benimseyerek ulusal kaynaklara dönüş amaçlanmıştır.
C
Millî Edebiyatın yayın organı Genç Kalemler dergisidir.
D
Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem bu hareketi başlatan kişilerdir.
E
Ziya Gökalp'in yazdığı Yeni Lisan makalesiyle Millî Edebiyatın ilkeleri duyurulmuştur.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde işlediği konulardan biri değildir?

A
Taassup ve cehalet
B
Ahlaksızlık ve inançsızlık
C
Fakirlik ve geri kalmışlık
D
Taklitçilik ve köksüzlük
E
Karamsarlık ve umutsuzluk
Soru 3

Medeniyet deme, duymaz, o sağır
Taş üstünde taş kalmasın durma kır
Kafalarla düz yol olsun her bayır
Attilâ'nın oğlusun sen unutma
Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Çapraz uyak düzeni vardır.
B
Ulama vardır.
C
Millî Edebiyat Dönemi şiir anlayışının özelliklerini yansıtmaktadır.
D
Hece vezniyle yazılmıştır.
E
Söz sanatlarından yararlanılmıştır.
Soru 4

Millî Edebiyat Dönemi şiirinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Yalın dil
B
Hece ölçüsü
C
Dilde sapma
D
Aruz ölçüsü
E
Sanatlı dil
Soru 5

I. Sanat toplum içindir.
II. Kafiye kulak içindir.
II. Şiirde konu değil parça bütünlüğü olmalıdır.
IV. Dilde sadeleşme amacı güdülmelidir.
V. Eserlerde vatan, millet, eşitlik, hürriyet konuları işlenmelidir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi Millî edebiyat ile Tanzimat I. dönem için ortak bir söylem olamaz?

A
III.
B
IV.
C
V.
D
I.
E
II.
Soru 6

Servetifünun şiiri ile Millî Edebiyat Dönemi şiirinin karşılaştırıldığı aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Servetifünun şiirinde bireysel temaların dışına çıkamayan Türk şiiri, Millî Edebiyat Dönemi’nde millî ve toplumsal nitelikli yeni temalarla zenginleşmiştir.
B
Servetifünun şiirinde Arapça, Farsça sözcük ve tamlamaların yoğun olarak kullanıldığı ağır dil, Millî Edebiyat Dönemi şiirinde yerini halkın kullandığı sade Türkçeye bırakmıştır.
C
Servetifünun şiirinde sone, terzarima, serbest müstezat gibi nazım biçimleri kullanılmış; Millî Edebiyat Dönemi şiirinde ise bu nazım biçimlerine halk ve divan geleneğinden yararlanılarak geliştirilen yeni biçimler eklenmiştir.
D
Servetifünun şiirinde Batı’daki parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenilmiş, Millî Edebiyat Dönemi şiirinde sürrealizm ve fütürizm akımları etkili olmuştur.
E
Servetifünun şiirinde sadece aruz ölçüsü kullanılırken; Millî Edebiyat Dönemi şiirinde hece ölçüsü daha yaygın olarak benimsenmiştir.
Soru 7

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En sâf, en ince bize.


Yeni sözler gerekse
Bunda da uy herkese.
Halkın söz yaratmada
Yollarını benimse.
Bu metinle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A
İstanbul konuşmasının ölçü alınmasının gerekliliğine dikkat çekilmiştir.
B
Sade bir dil ve hece ölçüsü kullanılmıştır.
C
Ses akışı ve söyleyiş şiire özgü bir ahenk oluşturmaktan uzaktır.
D
Düşünceleri kolayca açıklama ve benimsetmede araç olarak kullanılan kuru, didaktik bir anlatım söz konusudur.
E
Türkçenin önemi vurgulanmış, halkın gerekirse başka dilden sözcük almaktan kaçınmayacağı belirtilmiştir.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi saf (öz) şiirin niteliklerinden değildir?

A
İç ahenge önem verilir; şiir, ritim sanatı olarak değerlendirilir.
B
İnsanın duygularının sonsuzluğu, sessiz müzikle yansıtılır.
C
Şiir cevheri, kendisine yabancı her öğeyi dışta bırakarak ifade edilme imkânı arar; gayesinin kendisi olduğunu sezdirir, ortaya koyar.
D
Şiirin bir tezi olduğu, toplum düzenini sağlamak için kullanılması gerektiği gerçeği yansıtılır.
E
Dilde rüya âlemi kurulur, bunun için de imgelerden yararlanılır.
Soru 9

Tanzimat Dönemi şiiriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Şiirdeki değişimin temelini İbrahim Şinasi atmıştır.
B
Divan şiirinin somut yaşamla ilgisiz olduğunu, yapmacık bir söyleyişe sahip olduğunu iddia etmişlerdir.
C
Şiir dilinin konuşma diline yaklaştırılması gerektiğini savunmuşlar ve şiirlerini sade bir dille yazmışlardır.
D
Şiirde asıl değişiklik, içerik yönünden gerçekleştirilmiştir.
E
Halk şiiri ve hece veznine az da olsa ilgi gösterilmiştir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat şiirinin genel özelliklerinden değildir?

A
Yalın bir dil kullanılmıştır.
B
Millî kaynaklara yönelinmiştir.
C
Sadece yurtseverlik, kahramanlık temaları işlenmiştir.
D
Hece ölçüsü kullanılmıştır.
E
Toplum için sanat anlayışı hâkimdir.
Soru 11

Ziya Gökalp, kurulacak millî edebiyatın — kaynağına dayanması gerektiğini ileri sürmüştür. Düşünsel yapıtlarında bu tezi savunduğu gibi, yazdığı edebî yapıtlarda da bu tezden hareket etmiştir. Ziya Gökalp’ın yapmak istediği şey, İslâm uygarlığının ve Batı uygarlığının etkisiyle asıl kaynağından uzaklaşan edebiyatımızı, tekrar bu kaynağa döndürmektir.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
eski Yunan edebiyatı
B
halk edebiyatı
C
Batı edebiyatı
D
divan edebiyatı
E
çağdaş dünya edebiyatı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.