11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-2 ( Test Çöz-Online)

Sizler için 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir konusuyla ilgili 10 tane online test sorusu hazırladık. Başarılar dileriz.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-2

Tebrikler - 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiir-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tanzimat'ın ikinci nesil sanatçılarından ---- daha çok ölüm teması üzerinde yoğunlaşan metafizik düşünüş, Abdülhak Hamit’te ölümden başka “Allah, ölüm sonrası, hayat, dünya, madde, ruh, varlığın başlangıcı ve sonu" gibi sorunlarla genişler.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Muallim Naci'de
B
Nabizade Nazım’da
C
Recaizade Mahmut Ekrem’de
D
Ahmet Mithat Efendi’de
E
Direktör Âli Bey’de
Soru 2

İle’l-ebed... İki rûh-ı mu’âşıkın bu ümîd
Bu va'd-i mugfil-i sevda penâh-ı kalbi idi;
Fakat ne fikr-i ba’id:
Hayât-ı zâ'il içinde muhabbet-i ebedî!
Tevfik Fikret’e ait bir şiirden alınan bu metinde Servetifünun şiirine yönelik dikkati çeken en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Parnasizm akımından etkilenilmesi
B
Nazmın nesre yaklaştırılması
C
“Aşk" temasının işlenmesi
D
Şiirde resim oluşturulması
E
Yabancı sözcüklerle yüklü anlaşılması zor bir dil kullanılması
Soru 3

Aşağıdaki dizelerin hangisinde özellikle Tanzimat Dönemi’ne özgü bir kavram yoktur?

A
Ölürsem görmeden millete, ümit ettiğim feyzi,
Yazılsın seng-i kabrime vatan mahzun, ben mahzun.
B
İnledikçe eleminden vatanın her nefesi
Gelin imdâda diyor bak budur Allah sesi
C
Ayağın sakınarak basma aman sultânım
Dökülen mey kırılan şişe-î rîndân olsun
D
Kalb-i millete vücûdun ulu bir mucizedir
Bunu fehmeylemeyen müdrike-i âcizedir
E
Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen ademiyetten
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, Servetifünun şiirinde işlenen ana izleklerden (tema) değildir?

A
Yaşama sevinci
B
Memnuniyetsizlik
C
Yaşamdan şikâyet
D
Psikolojik kaçış
E
Bunaltı
Soru 5

Şinasi’nin şairliğiyle ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisi doğru değildir?

A
Konuşulan Türkçeden yeni bir şiir dili kurmaya çalışmıştır.
B
Şiirlerinde düşünceyi ön plana çıkarmış, aklı yüceltmiştir.
C
Batı'da çevirdiği şiirleri Tercüme-i Manzume isimli eserinde toplamıştır.
D
Hayal ve duygularındaki renklilik, söyleyişindeki canlılık ve doğallık ile güçlü bir sanatçı portresi çizmiştir.
E
Tanzimat’ın getirdiği sosyal kavramlara şiirlerinde geniş yer vermiştir.
Soru 6

Namık Kemal ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A
Güçlü bir hitabet edası, içten ve cesur bir söyleyiş tonu, üslubunun en belirgin özelliğidir.
B
İlk şiirlerinde etkisinde kaldığı divan şiirinden ve tasavvuftan uzaklaşarak sosyal hayata ve Batı dünyasına yönelmiştir.
C
Hece ölçüsünü bazı şiirlerinde denemiş, genellikle aruzu kullanmıştır.
D
Avrupai Türk şiirinin kurulmasında önemli rol oynayan Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin’in üzerinde etkisi büyüktür.
E
Şiirlerinde hürriyet, vatan, kanun, hak, adalet, ahlak temalarını işlemiştir.
Soru 7

Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatı'nda --- beri devam eden --- çatışmasının sonucunu ---- edebiyatı lehine olarak kesinleştiren son evredir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A
1860’tan-eski-yeni-divan
B
1876’dan - eski-yeni - divan
C
1839’dan - Doğu-Batı - divan
D
1839’dan - alaturka-alafranga - halk
E
1860’tan - Doğu-Batı - Batı
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Servetifünun şiirinin genel özelliklerinden biri değildir?

A
Aruz ölçüsü üstün tutulmuş, hece ölçüsü küçümsenmiştir.
B
Yönetimin baskısı nedeniyle toplumsal sorunlara yönelinmemiş, eserlerin dilsel ve biçimsel yönlerine ağırlık verilmiştir.
C
Anlamın dize ya da beyitte tamamlanması kuralı sürdürülmüştür.
D
"Her şey şiirin konusu olabilir." düşüncesi benimsenmiş, çoğunlukla bireysel konular ele alınmıştır.
E
“Göz için kafiye" anlayışı yıkılmış, "kulak için kafiye" anlayışı benimsenmiştir.
Soru 9

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten
Mürüvvet-mend olan mazluma el çekmez ianetten

Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanma
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten

Vücudun kim hamir-i mâyesi hâk-i vatandandır
Ne gam rah-ı vatanda hak olursa cevr ü mihnetten

Muini zalimin dünyada erbab-ı denaettir
Köpektir zevk alan sayyad-ı bi-insafa hizmetten
Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi adlı şiirinden alınan bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Üçüncü ve beşinci beyitte ilk dizedeki anlam, ikinci dizedeki atasözü değerindeki bir sözle pekiştirilmiştir.
B
Şiirde ritim aruz ölçüsüyle sağlanmış, kafiye ve redifle ahenk güçlendirilmiştir.
C
Şiirde geçen “halka hizmet", “millet", “vatan" kavramları Tanzimat’la şiirimize girmiştir.
D
Şiirde verilmek istenen mesaj, halk, millet ve vatan için kendini feda etme, zulme karşı olma düşüncesidir.
E
Dördüncü beyit ile beşincinin yerleri değiştirildiğinde şiirdeki anlam bütünlüğü bozulmaktadır.
Soru 10

Servetifünun şiiri, Tanzimat şiiri ile karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Servetifünuncular Arapça-Farsça yeni sözcüklerle ve tamlamalarla örülü ağır bir dil, Tanzimatçılar ise sade bir dil kullanmışlardır.
B
Servetifünuncular Batı’dan alınan nazım biçimlerini, Tanzimatçılar ise divan edebiyatı nazım biçimlerini kullanmışlardır.
C
Servetifünuncular bireysel konuları, Tanzimatçılar ise sosyal ve siyasi konuları işlemişlerdir.
D
Servetifünuncular halka seslenmek istemişler, bu dönemde gazete önemli bir yer tutmuş; Tanzimatçılar ise seçkinler için, özellikle dergilerde yazılarını yazmışlardır.
E
Servetifünuncular, “sanat için sanat”, Tanzimatçılar ise özellikle birinci dönemde "toplum için sanat” görüşünü benimsemişlerdir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.