11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-1.Ünite Edebiyat Sanat Akımları İlişkisi (Test Çöz Online)-1

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1.Ünite konularından olan Edebiyat Sanat Akımları İlişkisi (Test Çöz Online)-1 ile ilgili 13 tane online test hazırladık. Başarılar dilerim.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-1.Ünite Edebiyat Sanat Akımları İlişkisi-1

Tebrikler - 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-1.Ünite Edebiyat Sanat Akımları İlişkisi-1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, gerçeküstücülüğün özellikle­rinden değildir?

A)Bilinçaltı, insanın özüdür; bütün gerçek, oradadır.

B)Freud’un psikanaliz yöntemi, gerçeği ortaya çıkarmada etkilidir.

C)Ahlak düşüncesi ve estetik kaygı eseri mükemmelleştirir.

D)Noktalama imleri, düşüncenin akışını keser, bu yüzden kullanılmamalıdır.

E)Mizah ve alay, hayat, insanlar ve olaylar karşısında önemlidir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2

Realizmle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)İnsanlar, yaşadıkları çevreyle birlikte ele alın­mış; çevre betimlemelerine önem verilmiştir.

B)Sanatçılar, "Sanat, toplum içindir.” anlayışıyla hareket etmiştir.

C)Gözlem ve anket gibi yöntemlerden yararlanı­larak olaylar nesnel bir şekilde anlatılmaya ça­lışılmıştır.

D)Sanatçılar, yapıtlarda kendi kişiliklerini gizle­mişlerdir.

E)Yapmacıksız, söz sanatlarından uzak bir üs­lup tercih edilmiştir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3
  1. yüzyılda İtalyan şair Marinetti’nin yayımladığı bir bildir­geyle ortaya çıkan bu akım, geçmişten kopuşu ve yeniliğe, değişikliğe yönelişi anlatır. Sanat ve hayat arasındaki ko­pukluğu gidermek için endüstrileşmenin sanata ve bütün insan hayatına aktarılması gerektiğini savunurlar; bunun için de sanatın bütün dallarına; hızı, makineyi, dinamizmi sokmak isterler.

Bu parçada sözü edilen yazınsal akım, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sembolizm

B)Romantizm

C)Egzistansiyalizm

D)Fütürizm

E)Dadaizm

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi sembolist bir şair de­ğildir?

A)Baudelaire

B)Mallerme

C)Rimbaud

D)Paul Verlaine

E)Luis Aragon

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5

(I) Realizm, klasisizm gibi akıl ve sağduyu ile yetinmeyip bir anlamda aklı bilimin emrine verir, gerçeği bilimle sınırlamak ister. (II) Bu yüzden realistler eserlerinde, romantikler gibi olağanüstülüklere, mucizelere, tesadüflere, hayalî olanla­ra ve soyut genellemelere yer vermezler. (III) Gerçek, her şeyden üstündür; konular ve kişiler gerçek yaşamın içinden alınmıştır; olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilmez. (IV) Realistler, okuyucuyu az da olsa duygusallığa sevk ettikleri, hayal dünyasına sürükleyecek olayları işledikleri eserlerin­de bile gerçeklikten kaçınmamışlardır. (V) Realizmde ne­densellik, olaylarda temel ilkedir.

Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) B) II   C) III   D) IV   E)V

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6

.... I. Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkıcı ortamda düş kırıklığı­na uğrayan aydın ve sanatçıların bir başkaldırısı olarak doğ­muştur. Onlar, “savaşın türküsünü söyleyecek bir edebiyat” oluşturmak isteyen ... karşı isyan etmiş, onların makineleş­mek arzusunu eleştirmişlerdir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçenek­lerde verilen sözcüklerden hangileri getirilmelidir?

A)Romantizm- realistlere

B)Klasisizm-romantiklere

C)Realizm-sürrealistlere

D)Fütürizm-dadaistlere

E)Dadaizm-fütüristlere

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7

Romantizm (I) akımı 19. yüzyılda klasisizme (II) tepki olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır. Eski Yunan ve Latin edebiyatı (III) kaynaklarından beslenen bu akım­ da duygu ve hayallere (IV) önem verilmiştir. Victor Hugo, J.J. Rousseau, Lamartine (V) gibi isimler bu akımın Fransa'daki önemli temsilcileridir.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisin­de bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.    B) II. C) III. D) IV. E) V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

I. Stendal

II.Charles Dickens

III.Stephane Mallarme

IV.Madam De La Fayette

V.Lev Tolstoy

Yukarıda verilenlerden hangileri realizm akımı­nın temsilcileri arasında gösterilemez?

A) I. ve

B) I. ve

C)II.ve V.

D) III. ve IV.

E) IV. ve V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

Klasisizmle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır?

A)Konuya değil, konunun anlatımına önem ve­rilmiştir.

B)"Sanat, sanat içindir." anlayışı benimsenmiştir.

C)Sanatçılar, yapıtlarında kişiliklerini gizlememişlerdir.

D)Tiyatroda üç birlik kuralına uyulmuştur.

E)İnsanların her zaman, her yerde, her toplum­da aynı duygu ve düşüncede oldukları kabul edilmiş; bu yüzden yapıtlarda değişmez tipler oluşturulmuştur.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

Aşağıdakileri hangisinde sanatçılarımız ile en çok et­kilendikleri yazınsal akım eşleştirmesinde yanlışlık ya­pılmıştır?

A)Halit Ziya Uşaklıgil - romantizm

B)Şinasi - klasisizm

C)Tevfik Fikret - parnasizim

D)Ahmet Haşim - sembolizm

E)Ömer Seyfettin - realizm

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi fütürizm akımından etkilenmiştir?

A)Orhan Veli

B)Necip Fazıl

C)Cemal Süreya

D)Nazım Hikmet

E)Ahmet Haşim

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12

Aristoteles tragedyayı “Ahlaksal bakımdan ağırbaşlı, başı sonu olan, belli bir uzunluğu bulunan bir eylemin taklididir; sanatça güzelleştirilmiş bir dili vardır; içine aldığı her bölüm için özel araçlar kullanır; eylemde bulunan kişilerce temsil edilir. Bu bakımdan tragedya, salt bir öykü (mythos) değil­dir. Tragedyanın ödevi, uyandırdığı acıma ve korku duygu­larıyla ruhu tutkulardan temizlemektir.” diye tanımlar.

Bu açıklamada belirtilen özellikler, aşağıdaki yazınsal akımlardan hangisinin de özeliğidir?

A) Klasisizm

B) Romantizm

C) Realizm

D) Natüralizm

E) Dadaizm

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 13

I. Din duygusu önem kazanmış, konu olarak Hristiyanlık mucizeleri, Orta Çağ efsaneleri iş­lenmiştir.

II. İnsanlar soya çekim ve genetik özellikleriyle ele alınmıştır.

III. İnsanlar ve olaylar işlenirken iyi-kötü, güzel-çirkin gibi karşıtlıklardan yararlanılmıştır.

IV. His ve hayale kapılmadan toplum gerçekleri olduğu gibi yansıtılmıştır.

V. “Toplum için sanat” anlayışına bağlı kalınmıştır.

Yukarıda verilenlerden hangileri romantizm akı­mının özellikleri arasında gösterilemez?

A) I. ve

B) I. ve III.

C) ve IV.

D) III. ve V.

E) IV. ve V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.