11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-1.Ünite Edebiyat Sanat Akımları İlişkisi (Test Çöz Online)-2

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 1.Ünite konularından olan Edebiyat Sanat Akımları İlişkisi (Test Çöz Online)-2 ile ilgili 13 tane online test hazırladık. Başarılar dilerim.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-1.Ünite Edebiyat Sanat Akımları İlişkisi-2

Tebrikler - 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-1.Ünite Edebiyat Sanat Akımları İlişkisi-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Parnasizmle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)Zaman zaman Hint, Uzak Doğu gibi bilinme­yen yabancı ülkelerin doğasına ve hayatları­na yer verilmiştir.

B)Şiirin dil ve yapı bakımından kusursuz olması amaçlanmıştır.

C)Şiirde vezin, kafiye gibi ritim unsurlarına önem verilmiştir.

D) "Sanat, sanat içindir." anlayışı benimsenmiştir.

E)Şiirin anlam veya içeriği hayli kapalı ve belir­sizdir.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 2

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde klasisizme bağlı sanatçılar bir arada verilmiştir?

A)Charles Dickens - George Sand - Cornaille

B)Chateaubriand - Madame de La Fayette-

C)La Fontaine - La Bruyere - Madame de La Fayette

D)Racine - Charles Dickens - Chateaubriand

E)La Bruyere - Boileau - Alfred de Musset

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 3

…..sanayi çağının dinamizmi, hızı, değişimi  ve heyecanını sanata taşıyarak sanat ile hayat ara­sındaki kopukluğu ortadan kaldırmak isteyen ve şiirde duygunun yerine makine, çark ve fabrika gürültülerini koyan bir sanat ve edebiyat akımıdır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A)Kübizm

B)Dadaizm (Kuralsızlık)

C)Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)

D)Fütürizm (Gelecekçilik)

E)Empresyonizm (İzlenimcilik)

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4

I. Şiirde musikiye önem verilmiş, müzik şiirin amacı hâline getirilmiştir.

II. Anlam kapalılığı savunulmuş, şiirin her okur­da farklı çağrışımlar oluşturması gerektiği ile­ri sürülmüştür.

III. Sanat, bilinçaltının otomatik verileri olarak ka­bul edilmiştir.

IV. Kapalı bir anlatım benimsenmiş, duygular semboller yoluyla dile getirilmiştir.

V. Süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.

Sembolizmle ilgili olarak yukarıda verilenler­den hangileri yanlıştır?

A) I. ve

B) I. ve IV.

C) Yalnız III

D) III. ve V.

E) IV. ve V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 5

—; pozitivist düşünce zemininde XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren doğup gelişen ve ger­çekçilik, nesnellik ilkeleri doğrultusunda çağdaş insan ve toplumu, içinde yaşadığı çevreyle birlik­te sağlam bir dil ve üslupla anlatmayı esas alan sanat akımıdır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) Fütürizm

B) Realizm

C) Romantizm

D) Klasisizm

E) Empresyonizm

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6

Akım, çok büyük ölçüde Dr. Sigmund Freud’un tez ve düşünceleri üzerine kurulmuştur. Dadaizm ve diğer bazı akımlardan birtakım unsurlar almış, Birinci Dünya Savaşı yıllarında psikiyatri bölümle­rinde çalışmış ve Freud’un düşünceleriyle yakın­dan ilgilenmiş, eski bir dadaist olan Dr. Andre Breton tarafından sistemleştirilmiştir.

Bu parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fütürizm

B) Parnasizm

C) Empresyonizm

D) Kübizm

E) Sürrealizm

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 7

Saçmalık, ayaklarımın dibinde ölmüş olan o uzun, ağaçtan yılandı. Yılan, pençe, kök ya da akbaba pençesi... Bun­ların hangisi olursa olsun önemi yok. Kesin bir açıklama yapmaksızın, var oluşumun, bulantılarımın ve öz hayatı­mın sırrını ele geçirdiğimi anlıyordum. Nitekim daha sonra kavradıklarımın hepsi de bu köke! saçmalığın alanına girdi. Saçmalık: İşte bir kelime daha, kelimelerle cebelleşip du­ruyorum, oysa orada nesnenin kendisine dokunuyordum. Ama şimdi, bu saçmalığın salt olma özelliğini taşıdığını açıklamak istiyorum, insanların küçücük renkli dünyasında bir olay ancak bir başka gerçeğe göre saçmadır yani kendi­sine eşlik eden durum ve şartlara göre saçmadır. Örneğin, bir delinin konuşması deliliğine göre değil, içinde bulundu­ğu durum bakımından saçmadır. Ama ben biraz önce, salt olanı yaşadım; salt olanı ya da saçmayı yaşadım. Şu kökün, kendisine göre saçma olmadığı hiçbir şey yoktu. Ah! Bunu kelimelerle nasıl dile getireceğim? Çakıl taşlarına, sarı ot kümelerine, kurumuş çamura, ağaca, gökyüzüne ve beyaz sıralara göre saçma.

Bu parça aşağıdaki yazınsal akımlardan hangisinin et­kisiyle yazılmış olabilir?

A)Realizm

B)Natüralizm

C) Egzistansiyalizm

D) Klasisizm

E) Fütürizm

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 8

Aşağıdaki özelliklerden hangisi, klasisizmin belirleyici özelliklerinden değildir?

A)Antik Yunan ve Latin sanat anlayışına bağlı kalmak

B)Akla dayalı bir öğretiyi benimsemek

C)Biçimsel güzelliğe önem vermek

D)Tip yerine karakter yaratmak

E)Sanatın sanat için olduğunu vurgulamak

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, "Sanat, toplum için­dir." anlayışını benimsemiş bir sanat akımıdır?

A) Realizm

B) Romantizm

C) Parnasizm

D) Klasisizm

E) Sembolizm

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 10

(I) Klasisizm,17. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmış, Boileau, bu akımın kurucusu olarak kabul edilmiş­tir. (II) Klasikler, Eski Yunan ve Latin edebiyatını bil­gi ve esin kaynağı olarak benimsemişlerdir. (III) Sa­natçılar "Bir eser 'akıl' ve 'sağduyu'ya dayanmalı­dır." düşüncesiyle hareket etmiştir. (IV) Eserlerde, "dil", "anlatım" ve "şekil" bakımından en olguna varma amaçlanmıştır. (V) Klasisizmde fiziksel ve sosyal çevreye önem verilmiş, betimlemeler yo­luyla insan psikolojisi anlatılmaya çalışılmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin­de bir bilgi yanlışı vardır?

A) I. B) II C) III. D) IV. E) V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 11

Deney; olayların, deneyci (insan) tarafından ha­zırlanmış laboratuvar şartları altında yeniden oluş­turulması veya gerçekleştirilmesi ve bu çerçeve­de incelemesidir. İşte, ----, pozitif bilimlerde ger­çeğe ulaşmada başvurulan deney metodunu, sos­yal bilimlere, sanat ve edebiyata taşıyıp uygula­maya çalışırlar.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?

A) realistler

B) romantikler

C) natüralistler

D) klasikler

E) sembolistler

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 12

I. Kahramanlar, seçkin ve yüksek bir zümre için­den seçilmiştir.

II. Tiyatroda dram türü geliştirilmiş, üç birlik ku­ralına uyulmamıştır.

III. Dış dünya olduğu gibi değil, algılandığı, his­sedildiği gibi anlatılmaya çalışılmıştır.

IV. Roman ve öykülerindeki karakterleri yaşadık­ları çevreye uygun olarak konuşturmuşlardır.

V. İnsanın fizyolojik özellikleri üzerinde durulmuş; insan soya çekim ve genetik özellikleriyle ele alınmıştır.

Natüralizmle ilgili olarak yukarıda verilenler­den hangileri doğrudur?

A) I. ve II.

B) I. ve III.

C) II. ve IV.

D) III. ve V.

E) IV. ve V.

A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.