11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-1.Ünite Edebiyat Sanat Akımları İlişkisi-Konu Kavrama Testi

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-1.Ünite Edebiyat Sanat Akımları İlişkisi-Konu Kavrama Testi

1.Ünite Edebiyat Sanat Akımları İlişkisi
1.   Deney; olayların, deneyci (insan) tarafından ha­zırlanmış laboratuvar şartları altında yeniden oluş­turulması veya gerçekleştirilmesi ve bu çerçeve­de incelemesidir. İşte, —-, pozitif bilimlerde ger­çeğe ulaşmada başvurulan deney metodunu, sos­yal bilimlere, sanat ve edebiyata taşıyıp uygula­maya çalışırlar.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) realistler
B) romantikler
C) natüralistler                                  
D) klasikler
E) sembolistler

2.   Aşağıdakilerden hangisi, “Sanat, toplum için­dir.” anlayışını benimsemiş bir sanat akımıdır?
A) Realizm                                         
B) Romantizm
C) Parnasizm                                      
D) Klasisizm
E) Sembolizm

3.  
I. Kahramanlar, seçkin ve yüksek bir zümre için­den seçilmiştir.
II.Tiyatroda dram türü geliştirilmiş, üç birlik ku­ralına uyulmamıştır.
III.Dış dünya olduğu gibi değil, algılandığı, his­sedildiği gibi anlatılmaya çalışılmıştır.
IV.Roman ve öykülerindeki karakterleri yaşadık­ları çevreye uygun olarak konuşturmuşlardır.
V.İnsanın fizyolojik özellikleri üzerinde durulmuş; insan soya çekim ve genetik özellikleriyle ele alınmıştır.
Natüralizmle ilgili olarak yukarıda verilenler­den hangileri doğrudur?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.                 
E) IV. ve V.
4.   Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde klasisizme bağlı sanatçılar bir arada verilmiştir?
A)Charles Dickens – George Sand – Cornaille
B)Chateaubriand – Madame de La Fayette-
C)La Fontaine – La Bruyere – Madame de La Fayette
D)Racine – Charles Dickens – Chateaubriand
E)La Bruyere – Boileau – Alfred de Musset

5.   (I) Klasisizm,17. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmış, Boileau, bu akımın kurucusu olarak kabul edilmiş­tir. (II) Klasikler, Eski Yunan ve Latin edebiyatını bil­gi ve esin kaynağı olarak benimsemişlerdir. (III) Sa­natçılar “Bir eser ‘akıl’ ve ‘sağduyu’ya dayanmalı­dır.” düşüncesiyle hareket etmiştir. (IV) Eserlerde, “dil”, “anlatım” ve “şekil” bakımından en olguna varma amaçlanmıştır. (V) Klasisizmde fiziksel ve sosyal çevreye önem verilmiş, betimlemeler yo­luyla insan psikolojisi anlatılmaya çalışılmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin­de bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II  C) III. D) IV. E) V.

6.    
I. Şiirde musikiye önem verilmiş, müzik şiirin amacı hâline getirilmiştir.
II.Anlam kapalılığı savunulmuş, şiirin her okur­da farklı çağrışımlar oluşturması gerektiği ile­ri sürülmüştür.
III.Sanat, bilinçaltının otomatik verileri olarak ka­bul edilmiştir.
IV.Kapalı bir anlatım benimsenmiş, duygular semboller yoluyla dile getirilmiştir.
V.Süslü ve sanatlı bir dil kullanılmıştır.
Sembolizmle ilgili olarak yukarıda verilenler­den hangileri yanlıştır?
A) I. ve II.
B) I. ve IV.
C) Yalnız III
D) III. ve V.                 
E) IV. ve V.

7.   Aşağıdaki özelliklerden hangisi, klasisizmin belirleyici özelliklerinden değildir?
A)Antik Yunan ve Latin sanat anlayışına bağlı kalmak
B)Akla dayalı bir öğretiyi benimsemek
C)Biçimsel güzelliğe önem vermek
D)Tip yerine karakter yaratmak
E)Sanatın sanat için olduğunu vurgulamak

8.   Parnasizmle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?
A)Zaman zaman Hint, Uzak Doğu gibi bilinme­yen yabancı ülkelerin doğasına ve hayatları­na yer verilmiştir.
B)Şiirin dil ve yapı bakımından kusursuz olması amaçlanmıştır.
C)Şiirde vezin, kafiye gibi ritim unsurlarına önem verilmiştir.
D) “Sanat, sanat içindir.” anlayışı benimsenmiştir.
E)Şiirin anlam veya içeriği hayli kapalı ve belir­sizdir.

9.   Saçmalık, ayaklarımın dibinde ölmüş olan o uzun, ağaçtan yılandı. Yılan, pençe, kök ya da akbaba pençesi… Bun­ların hangisi olursa olsun önemi yok. Kesin bir açıklama yapmaksızın, var oluşumun, bulantılarımın ve öz hayatı­mın sırrını ele geçirdiğimi anlıyordum. Nitekim daha sonra kavradıklarımın hepsi de bu köke! saçmalığın alanına girdi. Saçmalık: İşte bir kelime daha, kelimelerle cebelleşip du­ruyorum, oysa orada nesnenin kendisine dokunuyordum. Ama şimdi, bu saçmalığın salt olma özelliğini taşıdığını açıklamak istiyorum, insanların küçücük renkli dünyasında bir olay ancak bir başka gerçeğe göre saçmadır yani kendi­sine eşlik eden durum ve şartlara göre saçmadır. Örneğin, bir delinin konuşması deliliğine göre değil, içinde bulundu­ğu durum bakımından saçmadır. Ama ben biraz önce, salt olanı yaşadım; salt olanı ya da saçmayı yaşadım. Şu kökün, kendisine göre saçma olmadığı hiçbir şey yoktu. Ah! Bunu kelimelerle nasıl dile getireceğim? Çakıl taşlarına, sarı ot kümelerine, kurumuş çamura, ağaca, gökyüzüne ve beyaz sıralara göre saçma.
Bu parça aşağıdaki yazınsal akımlardan hangisinin et­kisiyle yazılmış olabilir?
A)Realizm
B)Natüralizm
C) Egzistansiyalizm
D) Klasisizm
E) Fütürizm

10. …..sanayi çağının dinamizmi, hızı, değişimi  ve heyecanını sanata taşıyarak sanat ile hayat ara­sındaki kopukluğu ortadan kaldırmak isteyen ve şiirde duygunun yerine makine, çark ve fabrika gürültülerini koyan bir sanat ve edebiyat akımıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A)Kübizm
B)Dadaizm (Kuralsızlık)
C)Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)
D)Fütürizm (Gelecekçilik)
E)Empresyonizm (İzlenimcilik)

11. —; pozitivist düşünce zemininde XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren doğup gelişen ve ger­çekçilik, nesnellik ilkeleri doğrultusunda çağdaş insan ve toplumu, içinde yaşadığı çevreyle birlik­te sağlam bir dil ve üslupla anlatmayı esas alan sanat akımıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A) Fütürizm                                        
B) Realizm
C) Romantizm                                    
D) Klasisizm
E) Empresyonizm

12. Akım, çok büyük ölçüde Dr. Sigmund Freud’un tez ve düşünceleri üzerine kurulmuştur. Dadaizm ve diğer bazı akımlardan birtakım unsurlar almış, Birinci Dünya Savaşı yıllarında psikiyatri bölümle­rinde çalışmış ve Freud’un düşünceleriyle yakın­dan ilgilenmiş, eski bir dadaist olan Dr. Andre Breton tarafından sistemleştirilmiştir.
Bu parçada sözü edilen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fütürizm                                        
B) Parnasizm
C) Empresyonizm                              
D) Kübizm
E) Sürrealizm

13. Aşağıdakilerden hangisi, gerçeküstücülüğün özellikle­rinden değildir?
A)Bilinçaltı, insanın özüdür; bütün gerçek, oradadır.
B)Freud’un psikanaliz yöntemi, gerçeği ortaya çıkarmada etkilidir.
C)Ahlak düşüncesi ve estetik kaygı eseri mükemmelleştirir.
D)Noktalama imleri, düşüncenin akışını keser, bu yüzden kullanılmamalıdır.
E)Mizah ve alay, hayat, insanlar ve olaylar karşısında önemlidir.

14. …. I. Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkıcı ortamda düş kırıklığı­na uğrayan aydın ve sanatçıların bir başkaldırısı olarak doğ­muştur. Onlar, “savaşın türküsünü söyleyecek bir edebiyat” oluşturmak isteyen … karşı isyan etmiş, onların makineleş­mek arzusunu eleştirmişlerdir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki seçenek­lerde verilen sözcüklerden hangileri getirilmelidir?
A)Romantizm- realistlere
B)Klasisizm-romantiklere
C)Realizm-sürrealistlere
D)Fütürizm-dadaistlere
E)Dadaizm-fütüristlere

15. Aşağıdakilerden hangisi fütürizm akımından etkilenmiştir? A)Orhan Veli
B)Necip Fazıl
C)Cemal Süreya
D)Nazım Hikmet
E)Ahmet Haşim

16.  
I. Stendal
II.Charles Dickens
III.Stephane Mallarme
IV.Madam De La Fayette
V.Lev Tolstoy
Yukarıda verilenlerden hangileri realizm akımı­nın temsilcileri arasında gösterilemez?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C)ll.ve  V.
D) III. ve IV.                 
E) IV. ve V.

17. Klasisizmle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır?
A)Konuya değil, konunun anlatımına önem ve­rilmiştir.
B)”Sanat, sanat içindir.” anlayışı benimsenmiştir.
C)Sanatçılar, yapıtlarında kişiliklerini gizlememişlerdir.
D)Tiyatroda üç birlik kuralına uyulmuştur.
E)İnsanların her zaman, her yerde, her toplum­da aynı duygu ve düşüncede oldukları kabul edilmiş; bu yüzden yapıtlarda değişmez tipler oluşturulmuştur.

18.
I. Din duygusu önem kazanmış, konu olarak Hristiyanlık mucizeleri, Orta Çağ efsaneleri iş­lenmiştir.
II.İnsanlar soya çekim ve genetik özellikleriyle ele alınmıştır.
III.İnsanlar ve olaylar işlenirken iyi-kötü, güzel-çirkin gibi karşıtlıklardan yararlanılmıştır.
IV.His ve hayale kapılmadan toplum gerçekleri olduğu gibi yansıtılmıştır.
V.“Toplum için sanat” anlayışına bağlı kalınmıştır.
Yukarıda verilenlerden hangileri romantizm akı­mının özellikleri arasında gösterilemez?
A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) II. ve IV.
D) III. ve V.                 
E) IV. ve V.

19. (I) Realizm, klasisizm gibi akıl ve sağduyu ile yetinmeyip bir anlamda akh bilimin emrine verir, gerçeği bilimle sınırlamak ister. (II) Bu yüzden realistler eserlerinde, romantikler gibi olağanüstülüklere, mucizelere, tesadüflere, hayalî olanla­ra ve soyut genellemelere yer vermezler. (III) Gerçek, her şeyden üstündür; konular ve kişiler gerçek yaşamın içinden alınmıştır; olağanüstü kişilere ve olaylara yer verilmez. (IV) Realistler, okuyucuyu az da olsa duygusallığa sevk ettikleri, hayal dünyasına sürükleyecek olayları işledikleri eserlerin­de bile gerçeklikten kaçınmamışlardır. (V) Realizmde ne­densellik, olaylarda temel ilkedir.
Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I B) II C) III D) IV E)V

20. Aşağıdakilerden hangisi sembolist bir şair de­ğildir?
A)Baudelaire
B)Mallerme
C)Rimbaud
D)Paul Verlaine
E)Luis Aragon

21. Aşağıdakileri hangisinde sanatçılarımız ile en çok et­kilendikleri yazınsal akım eşleştirmesinde yanlışlık ya­pılmıştır?
A)Halit Ziya Uşaklıgil – romantizm
B)Şinasi – klasisizm
C)Tevfik Fikret – parnasizim
D)Ahmet Haşim – sembolizm
E)Ömer Seyfettin – realizm

22. Aristoteles tragedyayı “Ahlaksal bakımdan ağırbaşlı, başı sonu olan, belli bir uzunluğu bulunan bir eylemin taklididir; sanatça güzelleştirilmiş bir dili vardır; içine aldığı her bölüm için özel araçlar kullanır; eylemde bulunan kişilerce temsil edilir. Bu bakımdan tragedya, salt bir öykü (mythos) değil­dir. Tragedyanın ödevi, uyandırdığı acıma ve korku duygu­larıyla ruhu tutkulardan temizlemektir.” diye tanımlar.
Bu açıklamada belirtilen özellikler, aşağıdaki yazınsal akımlardan hangisinin de özeliğidir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Natüralizm
E) Dadaizm

23. Realizmle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)İnsanlar, yaşadıkları çevreyle birlikte ele alın­mış; çevre betimlemelerine önem verilmiştir.
B)Sanatçılar, “Sanat, toplum içindir.” anlayışıyla hareket etmiştir.
C)Gözlem ve anket gibi yöntemlerden yararlanı­larak olaylar nesnel bir şekilde anlatılmaya ça­lışılmıştır.
D)Sanatçılar, yapıtlarda kendi kişiliklerini gizle­mişlerdir.
E)Yapmacıksız, söz sanatlarından uzak bir üs­lup tercih edilmiştir.

24. Romantizm (I) akımı 19. yüzyılda klasisizme (II) tepki olarak Fransa’da ortaya çıkmıştır. Eski Yunan ve Latin edebiyatı (III) kaynaklarından beslenen bu akım­ da duygu ve hayallere (IV) önem verilmiştir. Victor Hugo, J.J. Rousseau, Lamartine (V) gibi isimler bu akımın Fransa’daki önemli temsilcileridir.
Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisin­de bir bilgi yanlışı vardır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

25. 20. yüzyılda İtalyan şair Marinetti’nin yayımladığı bir bildir­geyle ortaya çıkan bu akım, geçmişten kopuşu ve yeniliğe, değişikliğe yönelişi anlatır. Sanat ve hayat arasındaki ko­pukluğu gidermek için endüstrileşmenin sanata ve bütün insan hayatına aktarılması gerektiğini savunurlar; bunun için de sanatın bütün dallarına; hızı, makineyi, dinamizmi sokmak isterler.
Bu parçada sözü edilen yazınsal akım, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Sembolizm
B)Romantizm
C)Egzistansiyalizm
D)Fütürizm
E)Dadaizm

CEVAPLAR

1

C

14

E

2

B

15

D

3

E

16

D

4

C

17

C

5

E

18

B

6

C

19

D

7

D

20

E

8

E

21

A

9

C

22

A

10

D

23

B

11

B

24

C

12

E

25

D

13

C