Dünya Edebiyatı Sembolizm Akımının Temsilcileri

İçindekiler

SEMBOLİZM AKIMININ TEMSİLCİLERİ VE ESERLERİ

 CHARLES BAUDELAİRE (1821 –  1867)

Şiirleriyle sembolizm akımının müjdecisi olmuştur. Kapalı anlama yönelmiş, biçim kusursuzluğunu  önemsemiş, gerçeğin insan üzerindeki izlenimlerini yansıtmıştır. Yalnızlık, karamsarlık ve  melankoli, şiirlerinin başlıca ögeleridir. Fransız şiirinin yenileşmesinde önemli rol oynamış;  sembolist ve sürrealist şairleri etkilemiştir.

Eserleri:           

Kötülük Çiçekleri

Yapma Cennetler

Paris Sıkıntısı

Küçük Mensur Şiirler

 

STEPHANE MALLARME(1842 -1898)

Sembolizmin öncülerindendir. Sözcükleri bilinen anlamlarının dışında kullanmış, her sözcüğün bir  sembol olduğunu düşünerek yoruma açık bir şiir oluşturmuştur. Soyut bir “öz şiir” yaratmak istemiş,  kapalılık ve anlaşılmazlık, şiirinin özünü oluşturmuştur.

Eserleri:            

Antik Tanrılar

Mısralar ve Nesirler

 

ARTHUR RİMBAUD (1854 -1891)

Şiire on altı yaşında başlamış yirmi yaşında son vermiştir. Bir sembolist olarak Baudelaire’in yolundan gitmiştir. Renklerle sesler arasında ilişkiler aramış; başta Verlaine olmak üzere birçok şairi etkilemiştir. Şiirin bütün geleneklerini, yapısal ve zihinsel düzenini altüst etmiş; hayal gücüne ve bilinçaltına önem vermiştir. Sürrealizm akımının oluşmasını sağlamıştır.

Eserleri:

Şiirleri:     

Cehennemde Bir Mevsim

İlhamlar (Les İlluminations)

 

PAUL VALERY (1871 –  1945)

Paris’te hukuk öğrenimine başladığı yıllarda şiir yazmaya başlamış; sembolizmin en önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Şiirden, felsefi incelemelere ve denemelere kadar birçok alanda eser vermiştir. Özellikle de dile önem vermiştir.

Eserleri:

Şiirleri:                 

Deniz Mezarlığı

Hazlar

Genç Orman (Dost Orman)

Denemeleri:     

Mösyö Teste ile Bir Akşam

Benim Faust’um

Leonard de Vinci’nin Metoduna  Giriş

Ruh ve Dans

 

PAUL VERLAİNE (1844- 1896)

Önce parnasizm akımında yer almış sonra bu akımdan uzaklaşarak sembolizm akımının öncülerinden  olmuştur. Şiirlerinde musikiyi ve kapalı üslubu ön planda tutmuş, eski sözcüklere yeni anlamlar  yüklemiş, Fransız şiirine bir canlılık kazandırmıştır.

Şiirlerinde değişik ölçüler kullanmış; durakları kaldırmış, serbest nazmı kullanmıştır.

Eserleri:

Zühal Şiirleri

Şiir Sanatı

Aşıkların Bayramı

Sözsüz Romanslar