9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-3.Ünite-Şiirde Yapı (Online Test)

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersinin 3.Ünite -Şiirde Yapı  konusuyla ilgili sizler için 11 tane sorudan oluşan bir çalışma sunuyoruz. Başarılar.

9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3.Ünite- Şiirde Yapı

Tebrikler - 9.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 3.Ünite- Şiirde Yapı adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, şiirin yapısıyla ilişkilendirilemez?
A
Nazım birimi
B
Hece ölçüsü
C
Aruz ölçüsü
D
Ana fikir
E
Tema
Soru 2

Leylak getiriyorsun bana güneşli bir gün
Onu saçlarından topladığın belli
Bir leylak bahçesisin karşımda
Böyle kucağında kalsa daha iyi

Bir vazoya bırakıp gidiyorsun
Sen gidiyorsun leylaklar kalıyor mu sanki
Önce renkleri gidiyor arkandan
Nesi varsa gidiyor soyunarak

Bu şiirin nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dize
B
Beyit
C
Bent
D
Dörtlük
E
Kıta
Soru 3
Bir şiirin yapı özelliklerini bulmak için sorulacak en uy­gun soru, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bu şiiri kim yazmıştır?
B
Bu şiir neyi anlatıyor?
C
Bu şiirin söz sanatları nelerdir?
D
Bu şiirin nazım biçimi nedir?
E
Bu şiir gerçeklikle ilgili midir?
Soru 4
  • I. Şiirlerin dize sayılarının, ölçülerinin, uyaklanış şekillerinin belirli bir nazım birimi temel alınarak gösterdiği özellikler ............ ..oluşturur.
  • II. Şiiri oluşturan dize kümelerine ...... .denir ve bu, şiirin nazım şeklinin belirlenmesinde kullanılan ölçütlerden biridir.
  • II. Bir şiirdeki dizelerin kendi aralarında söyleyiş benzerliği oluşturmasına .............adı verilir.
Şiirin yapı unsurlarıyla ilgili bilgilerin verildiği numara­lanmış cümlelere sırasıyla  aşağıdakilerden hangisi geti­rilmelidir?
A
uyak örgüsünü - ölçü - redif
B
nazım biçimini - nazım birimi - uyak örgüsü
C
nazım birimini - ölçü - uyak örgüsü
D
uyak örgüsünü - uyak - redif
E
ölçüyü - redif - uyak örgüsü
Soru 5

beni takip ediyor sanki bir kısrak

süvarisiz

bir şey arıyor belki

kayıp süvarisinden

gölgemi koklayarak

ağır kış uykusunun

tellalları kargalar

aynı şarkıyı ediyor tekrar

sis kaplamış bütün yazıları

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Nazım birimi olarak beyit kullanılmıştır.
B
Düz uyakla oluşturulmuştur.
C
Serbest şiir anlayışına uygun özellikler taşımaktadır.
D
Halk edebiyatı geleneğine benzemektedir.
E
Ölçü ve redif gibi ahenk unsurlarına yer verilmiştir.
Soru 6

I. Şiirin yapı özellikleri arasında nazım biçimi, nazım biri­ mi bulunmaktadır.
II. Divan ve halk edebiyatının yapı birimlerinde farklılıklar vardır.
III. İslamiyet öncesi şiir de ve halk ş ii r in de nazım birimi dörtlüktür.
IV. Divan edebiyatında şiirler beyit esasına göre kurulur.
V. Gazel, kaside, koşma, türkü halk şiirinde en çok kulla­nılan nazım biçimleridir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde şiirin yapı özellik­leriyle ilgili yanlışlık yapılmıştır?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V.
Soru 7

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul
Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul
Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer

 

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada
Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan
Yaşamıştır derim,  en hoş ve uzun rü'yada
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan
Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
B
İstanbul'un güzelliği ve şairin İstanbul sevgisi anlatılmıştır.
C
Mecaza dayalı lirik bir anlatımı vardır.
D
Batı edebiyatının etkisiyle serbest nazımla yazılmıştır.
E
Ölçü ve kafiye gibi ahenk unsurların a yer verilmiştir.
Soru 8

Ala gözlü dilber için
Yanar durur için için
Bu dizelerden şiirin bütünü ile ilgili özelliklerden hangisi kesin olarak belirlenebilir?

A
Ölçüsü
B
Uyak örgüsü
C
Teması
D
Nazım biçimi
E
Yazıldığı dönem
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, şiirin yapısıyla ilgili olarak söy­lenemez?
A
Her gelenek, kendi şiirinin yapı özelliklerini belirlemektedir.
B
Şiirin yapısını oluşturan en önemli unsur, şiirde anlatılmak istenen duygudur.
C
Şiirin yapı unsurlarında dizelerin kendi aralarında uyaklanışı da önem taşır.
D
Uyak ve redif gibi ahenk unsurlarının şiirin yapısıyla doğrudan ilgisi yoktur.
E
Yapı unsurlarından nazım biçimi; nazım birimi ve şiirin uyak örgüsüyle ilgilidir.
Soru 10

Böyle bir dersi alan ruha vatan dar görünür
Daima başka sefer, başka ufuklar görünür
O nesil duymuş akın zevkini rüzgarda bile
Bu duyuş varmış akınlardaki atlarda bile

I. Dörtlük nazım birimi
II. "aa bb'" uyak örgüsü
III. 4+4 + 3 durağı
IV. Tam uyak
V. Sözcük redif

Bu dizeler numaralanmış ifadelerden hangisiyle ilişkilendirilemez?

A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 11

Zil, şal ve gül. Bu bahçede raksın bütün hızı
Şevk akşamında Endülüs üç defa kırmızı

Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
İspanya neş'esiyle bu akşam bu zildedir

Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri
işveyle devriliş, saçılış, örtünüşleri
Bu dizeler için aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?

A
Nazım birimi beyittir.
B
Uyak örgüsü "aa-bb-cc" biçimindedir.
C
Divan şiiri geleneğiyle oluşturulmuştur.
D
Ahenk unsuru olarak uyak, redif kullanılmıştır.
E
İmge ve çağrışımdan uzak, açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır .
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.