9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 19

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı  MEB  Kitabı Cevapları 19. sayfanın cevaplarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Metinde Geçen Bazı Kelime ve Kelime Grupları

edîb (edip): Edebiyatla uğraşan, edebî eser veren kimse, yazar.

fenn-i edeb: (metinde) Edebiyat.

haslet-âmûz-ı edeb: Ahlak öğreten özellik.

inşa: Düzyazı.

imge: 1. Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal, hülya. 2. Genel görünüş, izlenim, imaj. nazım: Şiir. nesir: Düzyazı. tesmiye etmek: Adlandırmak.

Metin ve Türle İlgili Açıklamalar Edebiyat (Yazın)

Farklı tanımları olmakla birlikte çoğunlukla “olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı” şeklinde tanımlanan edebiyat ve edebiyatın işlevi, bilim ve sanat çevrelerinde tartışılagelmiştir. Okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla yazılan Edebiyat adlı metinde “edebiyat” kelimesinin kökeni, terim anlamı; edebiyatın doğuşu, dille olan ilişkisi, farklı tanımları üzerinde durulmuştur. Yapılan edebiyat tanımlarının bir sanat olarak edebiyat kavramını nitelemeye yetmediği, farklı sanat anlayışlarının bir tanımda birleşebilmesinin güç olmasıyla gerekçelendirilerek anlatılmıştır. Belli başlı edebiyat kuramlarından ve anlayışlarından kısaca söz edilmiştir.

Metni Anlama ve Çözümleme

 1. Edebiyat adlı metne göre “edebiyat” kavramının farklı şekillerde tanımlanmasının nedenleri nelerdir?

            Edebiyat kavramı farklı şekillerde tanımlanmasının nedeni farklı şekillere bürünen geniş yapısından kaynaklanmaktadır. Mesela bazı kuramcılara göre edebiyat gerçekliği yansıtmalı derken bu seferde edebiyatın estetik yönünü geriye atmış olursunuz.  Edebiyat estetik, öğreticilik , duygu, düşünce gibi geniş özelliklere sahip olan bir yapıdır.İlk insandan beri kullanılagelmiş ve hangi tanım yapılırsa yapılsın bir yönü mutlaka eksik kalabilecek göreceli bir kavramdır.

 1. Metinde geçen “Edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

            Edebiyatın insan gerçekliği olduğu gibi anlatması demektir. Realist bir yaklaşımla sokağın edebiyatın  yani roman,hikaye,şiir,deneme, tiyatro.. gibi türlere aktarılmasıdır.

 1. Edebiyat adlı metinden, edebiyatın işlevi ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir? Belirtiniz.
 • Edebiyat öğreticidir.
 • Edebiyat gerçekçidir.
 • Duygu ve düşünceleri dille aktarır.
 • Estetik zevk verir.
 • Doğayı dönüştürmeye yönelik, yaratıcı bir çalışmadır.
 1. Edebiyat ile dil arasındaki ilişkiyi metinden hareketle açıklayınız.

Edebiyat ile dil arasında doğrudan bir ilişki vardır. Güzel sanatlardan bazıları çeşitli maddelerle yapılır. Mesela resim yapmak istiyorsanız elinizde boya,tuval,fırça …gibi maddeler olmalıdır. Dolayısıyla edebiyatın da malzemesi dildir ve temeli de dile dayanır. İster sözlü olsun isterse de yazılı olsun dil olmadan edebiyat olmaz. “Edebıyatın anlatım aracı dildir.” ifadesinde yatmaktadır parçada.

 1. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.
Ana düşünce Edebiyat kavramı ve anlamları
Yardımcı Düşünce ·         Edebiyat kavramının hangi dil ve kökten geldiği ·         Edebiyatın 4 farklı tanımı ·         Yapılan tanımların edebiyatı anlatmaya yetip yetmediği ·         Tanımlarda kullanılan kavramların çağlara göre farklı anlam taşıdığı ·         Belli başlı edebiyat kuramcılarına göre edebiyatın ne olduğu ·         Edebiyatın malzemesinin dil olduğu
 1. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

            Hangi bakış açısıyla ifade edilirse edilsin edebiyat hem soyut hem de estetik güzellik taşıyan bir kavramdır. Bu noktada hangi tepsi, yorum ve görüşleri ortaya koyarsanız koyun mutlaka belirli şekilde bir kabul edeni ya da karşı çıkanı veya eksik bulanı olacaktır. Bu noktada edebiyat hakkında yapılan ifadeler GÖRECELİ olacaktır.  

 1. Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak / gerekçelendirerek ifade ediniz.  
 • Metnin anlatımı açıktır. Zaman zaman iletilerinde örtük bir yan olsa da bu anlatımının açıklığına zarar vermez.
 • Metnin anlatımında nesnel veriler kullanması yani edebiyatın tanımını yaparken sözlükten faydalanması oldukça önemlidir.
 • Metinde anlatım basitten karmaşığa kolaydan zora doğru verilmiştir.