Ali Canip Yöntem – Hayatı ve Eserleri

ALİ CANİP YÖNTEM (1887 -1967)

  • Sanatçı,      edebiyatla ilgili fikirlerini “Türk Yurdu” dergisinde      “Milli Edebiyat Meselesi” başlığı altında dört seriden oluşan ya­zısında      ortaya koyar.
  • Ali      Canip Yöntem’e göre, milli bir edebiya­tı olmayan bir insan topluluğu, bağımsız      bir millet olarak da ayakta duramaz. Sanatçı bu nedenle milli edebiyatın      gerekli ol­duğuna inanır.
  • Sanatçı,      divan edebiyatının artık günümüze uymadığını be­lirtir; fakat aruzla da      şiirler yazar.
  • Konuşma      dilini yazı diline yak­laştırmak için çalışır. Sanatçıda sembolizme ait      unsurlar görülür. Anlam kapalılığına dayanan şiirleri vardır.
  • Milli nazım      biçimlerine bağlı kalmaz, genellikle terza rima bi­çiminde şiirler yazar.
  • Şiirlerinin konusunu      aşk, tabiat, yalnızlık gi­bi bireysel konular oluşturur. Sonraları aruzdan      heceye döner.
  • 1911’den      sonra Milli edebiyatın etkisinde kalır; Beş Hececiler üzerinde etkili      olur. Sanatçı; edebiyat, estetik, edebiyat tarihi alanındaki      çalışmalarıyla da bilinir.

ESERLERİ

Geçtiğimiz Yol (Şiirler)

Milli Edebiyat Meselesi ve Cenap Bey’le Münakaşala­rım (Tenkit)

Naima Tarihi

Türk Edebiyatı Antolojisi