Beş Hececiler

BEŞ HECECİLER

 • 1911 yılında “Genç Kalemler” dergisinde başlayan Milli      edebiyatın görüş ve düşüncelerini, 1914’ten sonra uygulamaya özen gösteren      bir şairler topluluğudur.
 • Bu topluluk; Faruz Nafiz Çamlıbel, Orhan Seyfi Orhon,      Halit Fahri Ozansoy, Enis Behiç Koryürek, Yusuf Ziya Ortaç‘tan oluşur.
 • Şiirde      sade ve özentisiz olmaya özen gösterirler.
 • İstanbul      Türkçesini esas alırlar ve Anadolu’ya açılırlar. Anadolu gerçeğini ve      insanını şiire sokarlar.
 • Milli ölçümüz olan “hece”yi kullanırlar.
 • Milli Mücadele yıllarında tarihi ve milli konulara yönelirler.
 • Şiirlerini      günlük konuşma diliyle yazarlar.
 • Topluluğun en güçlü şairi Faruk Nafiz’dir, sanatçı aruz öl­çüsünü de      başarıyla kullanır.

 

ORHAN SEYFİ ORHON

 • İlk dönem      şiirlerinde Abdülhak Hamit, Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin’in etkisinde      kalan sanatçının “Fırtına ve Kar” adlı yapıtı bu dönemin      ürünüdür. Sonraları Milli edebiyatın etkisinde kalarak hece ölçüsüyle,      yalın bir dille şiirler yazar. Genellikle bi­reysel konularda yazan şairin      eserlerinde düşünce derinliğine rastlanmaz.
 • En çok      aşk konusunu işler, yurt sevgisini anlattığı şi­irleri de vardır.
 • Sanatçı,      âşık edebiyatı nazım biçimlerini kullanır.
 • Genellikle      dörtlüklerle yazar. Ayrıca “mani” nazım biçimini çok sık      kullanır.
 • Orhan Seyfi’nin      mizahi ve hiciv yazıları ile fıkraları da önemlidir.
 • İsmet      inönü’yü hicvetmek için yazdığı manzumelerini “Hicviye­ler” adlı      kitapta toplar.

ESERLERİ

ŞİİRLERİ

Fırtına ve Kar

Peri Kızıyla Çoban Hikâyesi

Gönülden Sesler

İşte Sevdiğim Dünya

 

MİZAH VE HİCİVLERİ

Fiskeler

Gençlere Açık Mektup

Düğün Gecesi

Hicviyeler

 

ROMAN

Çocuk Adam

 

FIKRALARI

Dün, Bugün, Yarın

Kulaktan Kulağa

 

HALİT FAHRİ OZANSOY

 • Ömer Seyfettin ve      Ziya Gökalp’in etkisiyle hece ölçüsüne ve milli konulara yönelir, ilk      dönem şiirlerinde Fecr-i Âti’nin etkisindedir; hatta sembolistlerin      etkisiyle şiirde musikiyi arar.
 • Sone,      terza rima, serbest müstezatla da şiirler yazar.
 • Şiirlerinin      konusunu doğa, aşk, ölüm korkusu, buhran gibi bi­reysel konular oluşturur.
 • Milli edebiyatın      etkisiyle kahramanlık konulu şiirler yazar ve bu şiirlerini “Cenk      Duygulan” adlı kitapta toplar.
 • Halit Fahri şiir­lerinde      baykuş, kadın, ay, şuh kadın, korkak şair gibi figürlere yer vermiştir,      ilk dönem şiirlerinde hayattan kaçtığı, hayâl alemi­ne sığındığı görülür.
 • Çok      sayıda eser veren sanatçı, istediği ba­şarıyı yakalayamaz.

ESERLERİ

ŞİİRLERİ                                                              ROMANLARI

Efsaneler                                                           Aşıklar Yolunun Yolcuları

Cenk Duyguları                                               Sulara Giden Köprü

Zakkum                                                              Yol Geçen Hanı

Paravan

 

OYUNLARI                                                         ANILARI

Baykuş                                                                Edebiyatçılar Geçiyor

Sönen Kandiller                                              Edebiyatçılar Çevremde

Fatma’nın Dileği

Bir Dolaptır Dönüyor

 

ENİS BEHİÇ KORYÜREK

 • İlk dönemde aruzla      dini – tasavvufi şiirler yazar. Bu şiir­lerinde dil ağırdır.
 • Sanatçının dini      şiirlerinde derin bir tasavvuf görülmektedir.
 • Şeyh Süleyman      Çelebi’nin aracılığıyla şiirler söyler; hatta bir zamanlar işi abartarak      ruh merasimleri bile yapar.
 • Sonradan Beş      Hececiler topluluğuna katılır.

 

ESERLERİ

ŞİİRLERİ

Miras

Varidat-ı Süleyman

Çanakkale Şehitliğinde

Güneşin Ölümü

 

YUSUF ZİYA ORTAÇ

 • Aruz ölçüsüyle      yazdığı şiirleriyle edebiyat ve sanat dünyası­na girer.
 • Ziya Gökalp’in      etkisiyle hece ölçüsüne yönelir.
 • Şiirlerin­de      bireysel konuların yanı sıra Türk mitolojisine, halk edebiyatın­daki milli      motiflere de yer verir.
 • Ziya Gökalp’ten      etkilenerek “Bir Gönüllünün Sözleri” şi­irinde Turancılık      fikrini işler.
 • Şiirlerinin özünü      aşk ve tarihi konu­lar oluşturur.
 • Beş      Hececiler topluluğuna girdikten sonra heceyle, temiz bir Türkçeyle yazar.

ESERLERİ

A) ŞİİRLERİ                        B) OYUNLARI

1) Akından Akına               1) Dağların Havası

2) Cenk Ufukları                 2) Şeker Osman

3) Aşıklar Yolu                   3) Kürkçü Dükkanı

4) Yanardağ                        4) Üç Katlı Ev

C) ROMANLARI

1) Binnaz

2) Nâme

3) Şüphe

4) Nikahta Keramet

 

FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL

 • Önceleri Fecr-i Âti      topluluğunun, Tevfik Fikret ve Cenap Şehabettin’in etkisindedir.
 • Bu dönemde aruz      ölçüsüyle başarılı şiir­ler yazar.
 • 1918 -1930 yılları      arasında aşk ve sevda şairi olarak ün yapar.
 • Şarkın      Sultanları ve Gönülden      Gönüle adlı eserleri aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerinden oluşur.
 • Milli edebiyat akımının      etkisiyle hece ölçüsüyle şiirler yaz­maya başlar. Bu dönemdeki şiirlerinde      Anadolu’yu, Anadolu insanını yalın bir dille anlatır, ilk dönem      şiirlerinde romantik, son­raki şiirlerinde realisttir.
 • Sanatçının,      “Han Duvarları” adlı şiiri pek çok sanatçının ilgisini      çeker.
 • Sanatçı      1930’dan sonra mistik, tasavvufi içerikli şiirler yazar.
 • Din,      Allah, ruh konularına geniş yer verir.
 • Aruzla yazdığı      şiirlerinde mesnevi nazım bi­çimini kullanır.
 • Sanatçının      sone, rubai, kıt’a biçiminde yazıl­mış şiirleri de vardır.

 

ESERLERİ

ŞİİRLERİ                                                              OYUNLARI

Şarkın Sultanları                                             Canavar

Gönülden Gönüle                                         Akın

Çoban Çeşmesi                                               Özyurt

Bir Ömür Böyle Geçti                                   Kahraman

Han Duvarları                                                  Yayla Kartalı

Zindan Duvarları

 

ROMANLARI

Yıldız Yağmuru

Bunları da gezebilirsin.

Aşık Daimi, Ali İzzet Özkan, Davut Sulari, Sefil Selimi Hayatı ve Eserleri…

Aşık Daimi Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Eserleri, Özellikleri, Edebi Kişiliği… Erzincan yöresi aşıklarından olup İstanbul’da yaşamıştır. …