Aruzla Yazılan Halk Edebiyatı Nazım Biçimleri (Divan,Selis,Kalenderi,Vezn-i Aher,Satranç)

ARUZLA YAZILAN HALK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

Divan şairlerine özenen ve kendilerini de en az onlar kadar yetenekli gören bazı saz şairleri, aruz ölçüsüyle de şiirler söylemişlerdir. Ancak bu şairler bu konuda pek başarılı olamamıştır. Çünkü aruz ölçüsüyle açık ve kapalı heceleri de dikkate alıp doğaçlama olarak şiir söylemek çok zordur. Aruzla söylenen bu şiirlerin de kendilerine özgü ezgileri vardır. Bu tür şiirler arasında “kalenderi, satranç, vezn-i aher, selis, divan, semai” gi­bi nazım şekilleri bulunur. Semainin aruzla söyleneni pek yaygın değildir.

1. Divan

Aruzun “fâilatün, fâilatün, fâilatün, fâilün” kalıbıyla ya­zılan bir şiirdir. Bu şiirler özel bir ezgiyle okunur. Dört­lüklerden oluşanlarının kafiye örgüsü (aaaa, bbba..) şeklindedir.

Şerh edip râz-ı derûnum ol canâne söylesem

Pâyine yüzümü sürsem bî-bahâne söylesem

Katre-i eskim dökülse dâne dâne söylesem

Çektiğim her türlü gamdan bir nişane söylesem

Bu dörtlük aruzun “fâilatün, fâilatün, fâilatün, fâilün” kalıbı ve “aaaa” uyak düzeni ile yazılmıştır. Bu neden­le dörtlük “divan”dan alınmıştır.

2. Selis

Saz şairlerinin “feilâtün (failâtün), feilâtün, feilâtün, feilün” kalıbıyla yazdığı şiirlerdir. Selisler, ya divan gibi gazel biçiminde veya murabba, muhammes, müsed­des biçimindedir. Kafiye örgüsü divan gibidir.

Gide mi haşre kadar hüzn ile firkat acaba

Yoksa hâsıl ola yâr ile vuslat acaba

Mürg-ı dildârı heves bir gün olup meyi ede mi

Kona mı Nuri kulun başına devlet acaba

Bu şiir, aruzun “feilâtün (failâtün), feilâtün, feilâtün, fei-lün” kalıbıyla gazel tarzında yazılmış bir selis örneğidir.

3.  Semaî

Aruzun daha çok “mefâîlün, mefâîlün, mefâîlün, mefâîlün” kalıbıyla yazılan şiirlerdir. Semaî kendi için­de “musammat semaî”, ayaklı (yedekli) semaî” gibi türlere ayrılır.

Fitil veş giy külahını şem’a-yı sûzâneden çıkma

Dolaş şem’in civarın merkez-i pervaneden çıkma

Eğer maksat seyâhatsa gönül deryâ-yı vahdette

Hubab-ı Bade veş devret leb-i peymâneden çıkma

Bu dörtlük aruz ölçüsüyle yazılan bir semaîden alınmıştır.

4. Kalenderi

Bu nazım şeklinin adını “Babailik, Ahilik, Abdallık” gibi tarikatlardan aldığı düşünülmektedir. Bu düşünce de bu tarz şiirlerin Kalenderîlere özgü ayinlerde okunma­sından kaynaklanmaktadır. Bu şiir türü aruzun “mefûlü, mefâilü, feilün” kalıbı ve hecenin 7+7 ölçüsü ile yazılır.

Sen al ile başımı alıp aklımı şimdi

Ey rind-i felek-meşreb edîbâne durursun

Öldürmek ise Nuri kulun kasdına böyle

Çek hançeri öldür a paşam ya ne durursun

Bu beyitler gazel tarzında ve aruz ölçüsüyle yazılan bir kalenderîden alınmıştır.

5. Satranç

Satranç, musammat beyitlerden oluştuğu için her dize iki eşit parçaya bölünebilir ve bu şiir türünde iç kafiye bulunur. Musammat dizeler alt alta yazıldığında bir dörtlük elde edilir.İç kafiyeye göre kafiye örgüsü abab, cccb… şeklinde­dir. Bu nazım şekli hece ölçüsünün 8+8 kalıbına da uygundur. 19. yüzyıldan itibaren aruzun dört “müfteilün” kalıbıyla yazılan satranç, gazel biçiminde olup özel bir ezgi ile söylenir.

Medhine meddah olalım / hüsrev-i hûban güzele

Vasfına sözler bulalım / dinleye yaran güzele

Benzemez hû u melek / hidmetine çektik emek

Dişleri zer şâne gerek / zülf ü perişan güzele

Yukarıdaki beyitlerin dizeleri ikiye ayrılabilecek şekilde yazılmıştır. Bu dizelerde iç kafiye söz konusu olduğun­dan, bu beyitler satrançtan alınmıştır.

6. Vezn-î aher

Saz şairlerinin “müstefilâtün, müstefilâtün, müste­filâtün, müstefilâtün” kalıbıyla yazdığı şiirlerdir.

Bu şiir türünde, birinci mısranın 2. bölümü ikinci mısranın başına, ikinci mısranın 2. bölümü üçüncü mısra­nın başına, üçüncü mısranın 2. bölümü dördüncü mıs­ranın başına getirilir.

Ey vasl-ı cennet / kıl cana minnet / vjy serv-i kamet / can içre cansın

Kıl cana minnet/ vay serv-i kamet/ cân içre canim / nevres fidancın

Vay Lerv-kamct/ cân içre cansın / nev-res fidansın / şûh-ı cihansın

Cân içre s:: / nevres fidansın/şûh-ı cihansın / gözden nihansın

Bu dörtlükte aruzun dört “müstefilâtün” kalıbıyla yazı­lan ve vezn-i aher şiir tipine özgü nitelikler vardır.