Azmizade Haleti Hayatı ve Eserleri Hakkında Bilgi

AZMİZÂDE HÂLETİ

  • Müderrislik, kadılık ve Kazaskerlik yapmıştır.
  • Zamanının en kültürlü âlimleri arasında sayılmıştır.
  • Öldükten sonra kütüphanesinde bulunan 4 bin civarında kitabın hemen hepsinde sanatçının aldığı notlar, düzeltmeler vs tespit edilmiştir.
  • Gazel ve kaside tarzlarında güzel şiirler yazan Hâleti, asıl şöhretini rubaileriyle kazanmıştır.
  • Rubai nazım biçiminin Divan şiirindeki en büyük üstadı kabul edilmiştir.

Eserleri :

  • Divan (20 kaside, 400 gazel, 540 rubai içerir.)
  • Sâkinâme (520 beyitlik mesnevi)
  • Mihr-ü Müşteri(Babasının yarım kalan mesnevisidir, Haleti tamamlamıştır.)
  • Münşeat(Mensur eser)