Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 1(ÖSS-ÖSYS)

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 1 (ÇIKMIŞ SORULAR)

1.     Aşağıdaki ilkelerden hangisi eski Yunan, ti­yatrosunda değişmez bir değer taşır?

A)   Oyunların açık havada oynanması

B)   Konuların mutlaka tanrıların hayatından alınması

C)   Sahnede üç kişiden fazla insan bulunmaması

D)   Üç birlik kuralına uyulması

E)   Başarılı oyunlara ödül verilmesi

(1972 – ÖSS)

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.     Yunan tragedyalarında koronun en önemli görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Perde aralarında seyirciyi oyalamak

B)   Sözlü bölümleri uygun şekilde birbirine bağlarken eğlendirici şarkılar söylemek

C)   Müzikli bir söz unsuru olarak esere değişik bir çeşni katmak

D)   Kamuoyunu (efkâr-ı umumiye) yansıtan bir diya­log unsuru olmak

E)   Hareket unsuru çok az olan tragedyaları beş bölümlü canlı bir şekle sokmak

(1969 – ÖSS)

 

3.     Aşağıdakilerden hangisi eski Yunan edebi­yatı tiyatro yazarlarından biri değildir?

A) Aiskhylos               B) Sophokles              C) Sokrates

D) Euripides               E) Aristophanes

(1990 – ÖYS)

 

4.     Aşağıdaki yazarlardan hangisi Latin edebi­yatı içinde değildir?

A) Platus                    B) Terentius                C)Vergilius

D) Tacituse                E) Euripides

(1971 – ÖSS)

 

5.     Tragedya türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Acıklı yönü ağır basan bir tiyatro türüdür.

B)   Ana karakterlerin halktan olması en önemli özel­liğidir.

C)   Konuları, mitolojiden ve tarihten alınır.

D)   Zaman, yer ve olay birliği kuralına uyulur.

E)   Klasik bir dil ve üslup anlayışıyla yazılır.

(1992 – ÖYS)

 

6.     Klasik akıma bağlı sanatçılar arasında özellikle  didaktik şiir türünde

             I                                                                                 II

ürün vermiş bir ad da. Moliere’dir. En önemli yapıtı Fabllar’dır. Bu türdeki

                                         III                                              IV

ürünleri ondan önce Ezop denemiştir.

                                      V

Yukarıdaki numaralanmış sözlerin hangisin­de bilgi yanlışı vardır?

A) I.        B) II.         C) III.        D) IV.        E) V.

(2007 – ÖSS – II)

 

7. Klasik tiyatroda titizlikle uygulanan “üç birlik kuralı” aşağıda yazılı ilkeler bileşiminden hangisidir?

A)   Konuları ve kahramanları tarihten – mitolojiden asil yüksek zümreden alma mecburiyeti

B)   Tragedyaları, iki koro terennümü ile ayrılan üçer bölümlük eserler halinde kurma ilkesi

C)   Bütün konuları trilogia- üçleme denen birbirini izleyen üçer eserlik dizeler halinde yazma geleneği

D)   Tragedyaların en önemli üç niteliği olan üslup -konu – kahraman tutarlılığı

E)   Aynı gün ve aynı mekan içinde tek konuyu işleme kuralı

(1969 – ÖSS) 

 

8. Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve ede­biyat akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Romantizm / Realizm /Klassizm / Sürrealizm / Naturalizm

B)   Klasisizm / Romantizm / Sürrealizm / Naturalizm / Realizm

C)  Klasisizm / Naturalizm / Romantizm / Realizm / Sürrealizm

D)  Realizm / Klasisizm / Naturalizm / Romantizm / Sürrealizm

E)   Klasisizm / Romantizm / Realizm / Naturalizm / Sürrealizm

(1975 – ÖSS)

9.     Ahlaki bir gaye güden, akıl ve sağduyunun hakim olduğu, konu olarak seçkin insanları  ve ruh hallerini içine alan akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realist                  B) Parnasyen        C) Klasik

D) Natüralist              E) Romantik

(1967 – ÖSS)

 

10.   Aşağıdakilerin hangisinde, belirtilen özellik­ler birlikte verildiği akımla ilgili değildir?

A)   Gözlem ve belgelere önem verme (Realizm)

B)   Konuya değil, onun işleniş biçimine önem verme (Romantizm)

C) Güzelliğin, anlam açıklığında değil, kapalılıkta olduğuna inanma (Sembolizm)

D)  Sanat, doğanın kopyası olmalıdır, ilkesini benim­seme (Natüralizm)

E)   Bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutma (Sürrealizm)

(2007 – ÖSS – II)

 

11. Klasisizmin aşağıda belirtilen özelliklerinden hangisi, Divan edebiyatında da vardır?

A)   Kişilerin ruh durumlarının gerçeğe uygun olması

B)   Sanatçının yapıtında kişiliğini gizlemesi

C)   Yapıtlardaki dilin ulusal olması

D)   Konuya değil, konunun işlenişine önem verilmesi

E)   Üslubun yalın, açık ve sağlam olması

(1978 – ÖSS)

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde aynı yüzyılda yaşamış, aynı edebiyat akımından etkilenmiş ve aynı ulustan olan sanatçılar birlikte ve­rilmiştir?

A)   Cervantes – Lamartine – Montaigne

B)   Daniel Defoe – Jonathan Swift – Mark Twain

C)   Boileau – Moliere -La Fontaine

D)   Chateaubriand – J.Steinbeck – Edgar Allan Poe

E)   Thomas Mann – Bernard Shaw – Charles Dickens

 

www.dersimizedebiyat.org

Edebiyat / Dil ve Anlatım Kaynak Sitesi

 

CEVAPLAR

1  D 5   B 9   C
2  D 6  C 10  B
3  C 7  E 11  B
4  E 8  E 12  C